നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെല്ലാം വോട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ അറിയാം….

നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡിന്റെ പേര് നൽകിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെല്ലാം വോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും.

ചുവടെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :

http://lsgelection.kerala.gov.in/public/search/voterlist