ഇത്തവണ ലോക്‌സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘തേർഡ് ജെൻഡർ” വോട്ടർമാർ 33,109

തെരെഞ്ഞുടുപ്പുകമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ കണക്കു പ്രകാരം 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആൺ പെൺ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ തേർഡ് ജൻഡർ വിഭാഗത്തിലുള്ള 33109 പേർക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടെന്ന് റിപോർട്ടുകൾ പറയുന്നു . മൊത്തം 89 .71 കോടി വോട്ടർമാരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റാണ് ഫെബ്രുവരി 22 വച്ച് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് . ഇതിൽ 46 .2 കോടി പുരുഷന്മാരും 43 .2 കോടി സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുമാണ് . സർവീസ് കാറ്റഗറിയിൽ 16 ലക്ഷത്തി 62 ആയിരം വോട്ടർമാരുണ്ട് .