ആറ്റിങ്ങൽ,​ ചിറയിൻകീഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണ ജോലികൾ നടക്കുന്നു

ആറ്റിങ്ങൽ: ആറ്റിങ്ങൽ ലോക് സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് പരിധിയിലുള്ള ആറ്റിങ്ങൽ,​ ചിറയിൻകീഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണ ജോലികൾ ഗവ ബോയിസ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.

സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ബാലറ്റ് പേപ്പർ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിൽ ക്രമീകരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ സെറ്റുചെയ്യുന്നതാണ് നടപടി. ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. വാസുകി ഐഎഎസ്സിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സജ്ജീകരണം ആരംഭിച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം എല്ലാ മെഷീനിലും എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും നോട്ടയ്ക്കും ഓരോ വോട്ട് വീതം മോക്ക് പോൾ നടത്തി കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥികളോ അവരുടെ ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് അനുവദിച്ചവയിൽ 5 ശതമാനം മെഷീനുകളിൽ 1000 വോട്ട് വീതം മോക്ക് പോൾ ചെയ്ത് വിവിപാറ്റ് മെഷീനിലെ പേപ്പർ അക്കൗണ്ടും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ റിസൾട്ടും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കി കൃത്യത വരുത്തി സ്ട്രോംഗ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്മിഷനിംഗ് നടക്കുന്ന ഹാളിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല.