അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്

ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീപാദം ശ്രീ സരസ്വതി വിദ്യനികേതൻ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരെ അവശ്യമുണ്ട്
മലയാളം,ഇംഗ്ലീഷ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, ജനറൽ സയൻസ്, എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കും ഡ്രൈവർ, ആയ എന്നി വരെയും ആവിശ്യമുണ്ട്.
For More Details Cont:
SREEPADAM SREE SARASWATHY VIDYA NIKETHAN,
CHIRAYINKEEZHU ROAD,
NEAR GHSS Jn.
ATTINGAL
Ph:9495876875,
701 262 7220
sreepadamsaraswathy@gmail.com