42.45% വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആറ്റിങ്ങലിൽ അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ലീഡ് 17313 ആയി ഉയർന്നു

42.45% വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആറ്റിങ്ങലിൽ അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ലീഡ് 17313 ആയി ഉയർന്നു

1. UDF ADOOR PRAKASH 164552
2. LDF A. SAMPATH 147239
3. NDA SOBHASURENDRAN 103898
4. OTH AJMAL ISMAIL 2903
5. N O T A 2479
6. OTH SUNIL SOMAN 2420
7. OTH VIPINLAL PALODE 1664
8. OTH SHAILAJA NAVAIKULAM 1136
9. OTH SATHEESH KUMAR 997
10. OTH RAMSAGAR. P 719
11. OTH MAHEEN THEVARUPARA 502
12. OTH K. G. MOHANAN 501
13. OTH MANOJ. M. POOVAKKADU 483
14. OTH ATTINGAL AJITH KUMAR 365
15. OTH K. VIVEKANANDAN 265
16. OTH ANITHA 211
17. OTH IRINCHAYAM SURESH 184
18. OTH PRAKASH. S. KARIKKATTUVILA 178
19. OTH PRAKASH. G. VEENABHAVAN 158
20. OTH B. DEVADATHAN 124
21. Invalid Votes 0