വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി 2 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക്  ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി 203818 വോട്ടുകൾക്ക്  ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. 47ശതമാനം വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ തുടക്കം മുതലേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് മുന്നിൽ.