ഇളമ്പ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിൽ അധ്യാപക ഒഴിവ് :അഭിമുഖം ജൂൺ 7ന്

ഇളമ്പ: ഇളമ്പ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിൽ യു.പി. വിഭാഗത്തിൽ ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം ഏഴിന് രാവിലെ 10-ന്.