പകൽക്കുറി ഗവ. എൽ.പി.എസിൽ അറബിക് അധ്യാപകന്റെ ഒഴിവ് :അഭിമുഖം ജൂൺ 20-ന്

പള്ളിക്കൽ :പകൽക്കുറി ഗവ. എൽ.പി.എസിൽ ഫുൾ ടൈം അറബിക് അധ്യാപകന്റെ താൽകാലിക ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം ജൂൺ 20-ന് രാവിലെ 11-ന്.