പാലോട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ  ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി

പാലോട് : പാലോട് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതുതായി ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. വാമനപുരം എംഎൽഎ അഡ്വ ഡി.കെ മുരളിയുടെ നിയമസഭ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതിനുവേണ്ടി പാലോട് സി.എച്ച്.സിയിലെ നിലവിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ വാർഡ് നവീകരിക്കാൻ 8, 51000 രൂപയും അനുവദിച്ചു. എത്രയും വേഗം വാർഡ് നവീകരിച്ച ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അഡ്വ ഡി.കെ മുരളി എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു