ഇറച്ചി വില ഇങ്ങനെ, അമിത വില ഈടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പരാതിപ്പെടാം…

തിരുവനന്തപുരം: മത്സ്യം, പോത്തിറച്ചി, കോഴി ഇറച്ചി എന്നിവയ്ക്ക് അമിതവില ഈടാക്കിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. അമിതവില ഈടാക്കുന്നതായി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറച്ചി വില നിശ്ചയിച്ച നടപടി. ഇറച്ചി വ്യാപാരികൾ വിൽപ്പനവില നിർബന്ധമായും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

കളക്ടർ നിശ്ചയിച്ച ഇറച്ചിവില (കിലോഗ്രാമിന്)

കോഴി ( ജീവനോടെ ) 135 150 രൂപ
കോഴി ഇറച്ചി 180- 200 രൂപ
ആട്ടിറച്ചി – 680 – 700 രൂപ
പോത്തിറച്ചി – 300- 350 രൂപ
കാളയിറച്ചി – 300-330 രൂപ

മത്സ്യയിനങ്ങളുടെ വില മത്സ്യഫെഡ് നിശ്ചയിക്കും പ്രകാരമായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു. പരാതിപ്പെടേണ്ട നമ്പരുകൾ:
തിരുവനന്തപുരം 9188527335
സി.ആർ.ഒ. സത്ത് 9188527332
സി.ആർ.ഒ. നോർത്ത് 9188527334
ചിറയിൻകീഴ് 9188527336
നെയ്യാറ്റിൻകര 9188527329
നെടുമങ്ങാട് 9188527331
കാട്ടാക്കട 9188527330
വർക്കല 9188527338