ആറ്റിങ്ങൽ ബൈപ്പാസ് : അന്തിമവിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് എംപി

ആറ്റിങ്ങൽ : ആറ്റിങ്ങൽ ജനതയുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ ആറ്റിങ്ങൽ ബൈപാസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നുവെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് എം. പി. കടമ്പാട്ടുകോണം മുതൽ കഴക്കൂട്ടം വരെയുള്ള 30.08 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ദേശീയ പാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണമ്പൂരിൽ നിന്നും തുടങ്ങി മാമത്ത് അവസാനിക്കുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ ബൈപാസിന്റെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനമായ 3D നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയതായി അടൂർ പ്രകാശ് എം. പി അറിയിച്ചു.

2019 ലെ പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ ബൈപാസ് നിർമാണം. അന്തിമവിജ്ഞാപനം ആയതോടെ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങിയതായും ഇനി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് എം.പി അറിയിച്ചു.

3A നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പരാതികൾ കേൾക്കുകയും പരമാവധി പരാതികൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണ അലൈൻമെൻറ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലമ്പുഴ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിന്മേൽ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അന്തിമ വിജ്ഞാപനമായ 3D നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഈ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല ഒഴിവാക്കിയാണ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ഈ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നീട് ഇറക്കുമെന്നും ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചതായി അടൂർ പ്രകാശ് എം. പി പറഞ്ഞു.

ആറ്റിങ്ങൽ ബൈപാസ് യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ആറ്റിങ്ങൽ പട്ടണത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 90% ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനനഗരിയിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപ്പെടാതെ പെട്ടന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നതിനും അതുവഴി സമയലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ്‌ എം.പി അറിയിച്ചു. അന്തിമവിജ്ഞാപനം ആയതോടെ ബൈപാസ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് എം.പി അറിയിച്ചു.