തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 391 പേർക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 391 പേർക്ക്

ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ:

1. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി(30)
2. എള്ളുവിള സ്വദേശി(11)
3. ക ല സ്വദേശിനി(22)
4. പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശിനി(13)
5. പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി(19)
6. പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി(46)
7. 32 വയസുള്ള സ്ത്രീ
8. 25 വയസുള്ള പുരുഷൻ
9. കവടിയാർ സ്വദേശി(42)
10. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(55)
11. 33 വയസുള്ള പുരുഷൻ
12. പേട്ട സ്വദേശിനി(33)
13. പി.എം.ജി സ്വദേശി(48)
14. കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി(42)
15. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(45)
16. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(58)
17. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(31)
18. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(52)
19. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(35)
20. ചെത്തിക്കുളത്ത് സ്വദേശി(55)
21. കല്ലയം സ്വദേശി(36)
22. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(40)
23. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(35)
24. അഴകുളം സ്വദേശി(38)
25. മുല്ലൂർ സ്വദേശിനി(16)
26. മുല്ലൂർ സ്വദേശിനി(48)
27. കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി(51)
28. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(50)
29. ഇടക്കോട് സ്വദേശി(52)
30. കരമന സ്വദേശി(19)
31. അമരവിള സ്വദേശി(50)
32. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(65)
33. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(22)
34. മുല്ലൂർ സ്വദേശി(45)
35. കരമന സ്വദേശി(48)
36. ആനാട് സ്വദേശി(31)
37. 68 വയസുള്ള പുരുഷൻ
38. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(83)
39. പോത്തൻകോട് സ്വദേശി(60)
40. പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി(17)
41. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി(56)
42. പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി(21)
43. കമുകിൻകുഴി സ്വദേശിനി(14)
44. കമുകിൻകുഴി സ്വദേശിനി(38)
45. കമുകിൻകുഴി സ്വദേശിനി(62)
46. കോലിയക്കോട് സ്വദേശിനി(10)
47. കോലിയക്കോട് സ്വദേശിനി(31)
48. വെൺപകൽ സ്വദേശി(12)
49. വെളിക്കോട് സ്വദേശി(34)
50. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(32)
51. നേമം സ്വദേശി(37)
52. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(60)
53. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(30)
54. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(23)
55. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(55)
56. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(32)
57. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(43)
58. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(12)
59. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശി(20)
60. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(42)
61. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(15)
62. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി(39)
63. കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി(54)
64. കരമന സ്വദേശിനി(36)
65. മണക്കാട് സ്വദേശി(39)
66. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(44)
67. തിരുമല കു മൻഭാഗം സ്വദേശി(72)
68. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(36)
69. കല്ലയം സ്വദേശി(57)
70. ആറ്റിങ്ങൽ ശാന്തിനഗർ സ്വദേശിനി(60)
71. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(53)
72. വഞ്ചിയൂർ പ്ലാവറക്കോണം സ്വദേശിനി(06)
73. വെളിയന്നൂർ സ്വദേശി(50)
74. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(35)
75. കടുവയിൽ തോട്ടക്കാട് സ്വദേശിനി(59)
76. വലിയകുന്ന് സ്വദേശി(47)
77. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി(26)
78. വട്ടവിള സ്വദേശി(74)
79. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(36)
80. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(05)
81. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(44)
82. നേമം സ്വദേശി(35)
83. വിഴവൂർ സ്വദേശി(40)
84. കാഞ്ഞിരവിള സ്വദേശിനി(80)
85. കോലിയക്കോട് സ്വദേശി(51)
86. മലയം സ്വദേശി(63)
87. പാമംകോട് സ്വദേശി(25)
88. കരമന സ്വദേശി(25)
89. കരമന സ്വദേശിനി(02)
90. കരമന സ്വദേശി(57)
91. അമരവിള സ്വദേശിനി(40)
92. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(39)
93. നേമം സ്വദേശി(21)
94. കരുമം സ്വദേശി(30)
95. അരയൂർ സ്വദേശിനി(65)
96. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(14)
97. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(34)
98. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(23)
99. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(44)
100. കരമന സ്വദേശിനി(20)
101. കരമന സ്വദേശി(13)
102. കീഴാറൂർ സ്വദേശി(18)
103. വെള്ളയാണി സ്വദേശി(28)
104. കരമന സ്വദേശി(44)
105. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(36)
106. നെടുങ്കാട് സ്വദേശി(63)
107. കരമന സ്വദേശിനി(24)
108. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(30)
109. കരമന സ്വദേശിനി(52)
110. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(56)
111. കരമന സ്വദേശി(13)
112. വെൺപകൽ സ്വദേശി(21)
113. കരമന സ്വദേശിനി(21)
114. പേരയം സ്വദേശി(32)
115. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(38)
116. 58 വയസുള്ള സ്ത്രീ
117. പേരയം സ്വദേശിനി(56)
118. കരമന സ്വദേശി(17)
119. കരമന സ്വദേശിനി(70)
120. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(38)
121. കാലടി സ്വദേശിനി(58)
122. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(83)
123. കരമന സ്വദേശി(57)
124. കരമന സ്വദേശി(24)
125. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(35)
126. 37 വയസുള്ള പുരുഷൻ
127. നെടുങ്കാട് സ്വദേശി(49)
128. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(70)
129. 55 വയസുള്ള പുരുഷൻ
130. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(65)
131. കോലിയക്കോട് സ്വദേശി(10)
132. നേമം സ്വദേശി(60)
133. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(08)
134. 29 വയസുള്ള പുരുഷൻ
135. 35 വയസുള്ള പുരുഷൻ
136. കാലടി സ്വദേശിനി(04)
137. കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി(62)
138. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(44)
139. 50 വയസുള്ള പുരുഷൻ
140. കാലടി സ്വദേശിനി(70)
141. 23 വയസുള്ള പുരുഷൻ
142. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(49)
143. പഴയ കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശിനി(19)
144. ചെറ്റച്ചൽ സ്വദേശി(60)
145. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി(24)
146.. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശിനി(73)
147. കല്ലിയൂർ സ്വദേശി(67)
148. ചെറ്റച്ചൽ സ്വദേശിനി(55)
149. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(19)
150. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(55)
151. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(48)
152. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(25)
153. മണക്കാട് സ്വദേശി(78)
154. കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി(40)
155. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(60)
156. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(34)
157. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(32)
158. പൊറ്റയിൽ സ്വദേശി(35)
159. പേഴുമൂട് സ്വദേശി(49)
160. പൊറ്റയിൽ സ്വദേശി(03)
161. പൊറ്റയിൽ പെരുകാവ് സ്വദേശി(54)
162. 40 വയസുള്ള പുരുഷൻ
163. കുരിശുമുട്ടം സ്വദേശി(21)
164. ഗാന്ധിപുരം റോഡ് സ്വദേശി(19)
165. കുരിശുമുട്ടം സ്വദേശി(67)
166. റസൽപുരം സ്വദേശിനി(12)
167. പാളയം സ്വദേശി(62)
168. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി(42)
169. 19 വയസുള്ള പുരുഷൻ
170. വാഴോട്ടുവിള സ്വദേശി(36)
171. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി(18)
172. 47 വയസുള്ള പുരുഷൻ
173. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി(41)
174. കിഴക്കേക്കോട്ട സ്വദേശി(27)
175. ആനാട് സ്വദേശി(70)
176. ആനാട് സ്വദേശിനി(62)
177. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(48)
178. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(35)
179. ആനാട് സ്വദേശി(22)
180. കുഞ്ചാലമ്മൂട് സ്വദേശി(30)
181. കുറുവക്കൽ സ്വദേശിനി(46)
182. പി.എം.ജി സ്വദേശി(49)
183. കരകുളം സ്വദേശിനി(22)
184. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(17)
185. അയണിമൂട് സ്വദേശി(41)
186. ഏണിക്കര സ്വദേശി(10)
187. ഏണിക്കര സ്വദേശി(19)
188. കല്ലുമുക്ക് സ്വദേശി(55)
189. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി(70)
190. ചെക്കക്കോണം സ്വദേശി(62)
191. മലയം സ്വദേശി(16)
192. ചെക്കക്കോണം സ്വദേശിനി(37)
193. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി(43)
194. ചെക്കക്കോണം സ്വദേശിനി(59)
195. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(13)
196. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(12)
197. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(06)
198. ഇടമണക്കുഴി സ്വദേശി(32)
199. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(25)
200. റസൽപുരം സ്വദേശി(34)
201. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(26)
202. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(50)
203. പ്ലാവിള സ്വദേശി(5)
204. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശിനി(04)
205. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(17)
206. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(58)
207. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശിനി(03)
208. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(27)
209. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശിനി(42)
210. തൃക്കണ്ണാപുരം, കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി(15)
211. തൃക്കണ്ണാപുരം, കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി(17)
212. അണ്ണൂർ സ്വദേശി(21)
213. ആനയിടവഴി സ്വദേശിനി(31)
214. പുന്നയ്ക്കാമുഗൾ സ്വദേശിനി(28)
215. പുന്നയ്ക്കാമുഗൾ സ്വദേശി(03)
216. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(60)
217. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(09)
218. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(26)
219. പ്ലാവിള ആനയിടവഴി സ്വദേശിനി(61)
220. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(60)
221. നേമം സ്വദേശി(33)
222. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(27)
223. 34 വയസുള്ള പുരുഷൻ
224. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(55)
225. 56 വയസുള്ള സ്ത്രീ
226. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(60)
227. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശിനി(34)
228. കല സ്വദേശിനി(11)
229. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(36)
230. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി(58)
231. കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി(48)
232. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(30)
233. കരിംകുളം സ്വദേശി(44)
234. കല സ്വദേശി(41)
235. തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി(21)
236. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(64)
237. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(50)
238. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(72)
239. പ്ലാവിള സ്വദേശിനി(04)
240. വഴലി സ്വദേശിനി(22)
241. നേമം സ്വദേശി(49)
242. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(46)
243. വെൺപകൽ സ്വദേശി(49)
244. മണക്കാട് സ്വദേശി(05)
245. കഴിവൂർ സ്വദേശി(25)
246. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(26)
247. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(36)
248. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(01)
249. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(14)
250. പാലക്കോണം സ്വദേശി(23)
251. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(65)
252. കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശിനി(33)
253. പ്ലാവിള സ്വദേശിനി(25)
254. പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശിനി(45)
255. നല്ലൂർക്കോണം സ്വദേശി(07)
256. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(26)
257. നൈനാംകോണം സ്വദേശി(60)
258. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി(80)
259. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(19)
260. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(26)
261. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(15)
262. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(40)
263. പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി(21)
264. കല്ലാടിമുഖം സ്വദേശി(11)
265. പൂവാർ സ്വദേശി(55)
266. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(35)
267. മണക്കാട് സ്വദേശി(24)
268. മുടവൻമുഗൾ സ്വദേശിനി(68)
269. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
270. 51 വയസുള്ള പുരുഷൻ
271. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(53)
272. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(09)
273. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
274. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(50)
275. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(22)
276. കുഴിവിളാകം സ്വദേശി(19)
277. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(30)
278. കരിയ്ക്കകം സ്വദേശി(30)
279. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(06)
280. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(25)
281. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(39)
282. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(75)
283. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(24)
284. മലയം സ്വദേശി(25)
285. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(54)
286. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(28)
287. കാക്കാമൂല സ്വദേശി(25)
288. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(52)
289. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(58)
290. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി(34)
291. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(50)
292. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(11)
293. മണലൂർ സ്വദേശിനി(64)
294. നന്ദാവനം സ്വദേശി(57)
295. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(22)
296. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(04)
297. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(25)
298. 50 വയസുള്ള സ്ത്രീ
299. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(24)
300. 55 വയസുള്ള പുരുഷൻ
301. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(49)
302. കാക്കാമൂല സ്വദേശിനി(50)
303. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(15)
304. കാക്കാമൂല സ്വദേശി(26)
305. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി(33)
306. പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(54)
307. പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശി(35)
308. പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(57)
309. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(53)
310. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(74)
311. ചെറുകുളം സ്വദേശി(47)
312. പുനലാൽ സ്വദേശി(35)
313. കല സ്വദേശി(22)
314. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(65)
315. 67 വയസുള്ള പുരുഷൻ
316. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(75)
317. കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശി(07)
318. ആര്യനാട് സ്വദേശിനി(18)
319. പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി(50)
320. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(57)
321. മേത്തുകുമ്മൽ സ്വദേശിനി(51)
322. പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(26)
323. 25 വയസുള്ള സ്ത്രീ
324. 68 വയസുള്ള സ്ത്രീ
325. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(39)
326. 18 വയസുള്ള സ്ത്രീ
327. കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിനി(55)
328. പള്ളം സ്വദേശിനി(66)
329. തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി(64)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവർ – 49
1. പട്ടം സ്വദേശി(70)
2. പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(20)
3. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(45)
4. കാക്കാമൂല സ്വദേശി(58)
5. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(58)
6. കാച്ചാണി സ്വദേശി(53)
7. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(31)
8. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(54)
9. ചിത്രാഞ്ജലി ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി(56)
10. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(47)
11. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(16)
12. ആനയറ സ്വദേശിനി(65)
13. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(50)
14. പാറക്കുഴി സ്വദേശി(47)
15. പനയം സ്വദേശി(34)
16. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(47)
17. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(47)
18. ജി.പി.ഒ സ്വദേശി(40)
19. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(52)
20. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(59)
21. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(22)
22. അമരവിള സ്വദേശി(56)
23. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(27)
24. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(25)
25. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(02)
26. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(28)
27. പൂവത്തൂർ സ്വദേശി(57)
28. കട്ടച്ചാൽകുഴി സ്വദേശി(45)
29. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(58)
30. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശിനി(60)
31. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശി(52)
32. ഗാന്ധിപുരം റോഡ് സ്വദേശി(47)
33. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(55)
34. കരുമാനൂർ സ്വദേശിനി(27)
35. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(46)
36. കുറ്റിച്ചറ സ്വദേശിനി(71)
37. കുറ്റിച്ചറ സ്വദേശി(70)
38. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(38)
39. കല സ്വദേശി(46)
40. കല സ്വദേശിനി(45)
41. അരയൂർ സ്വദേശിനി(85)
42. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(41)
43. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(59)
44. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(57)
45. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(30)
46. 43 വയസുള്ള പുരുഷൻ
47. നന്ദാവനം സ്വദേശി(72)
48. ചൂഴ സ്വദേശി(57)
49. വെളിയാംകോട് സ്വദേശി(35)

വീട്ടുനിരീക്ഷണം – 08
1. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(26)
2. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(24)
3. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(46)
4. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(46)
5. മുക്കോല സ്വദേശി(31)
6. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(22)
7. കരമന സ്വദേശിനി(43)
8. അരുവിക്കര സ്വദേശിനി(38)
മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ – 03
1. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(65)
2. വന്നിയൂർ സ്വദേശി(53)
3. 58 വയസുള്ള പുരുഷൻ

മരണപ്പെട്ടവർ – 02
1. കുലശേഖരം സ്വദേശി(58)
2. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(80)