കഠിനംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഇന്ന് 9 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.14 പേർ രോഗമുക്തരായി

കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഇന്ന് 40 പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 9 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അണക്കപ്പിള വാർഡിൽ 1
ശാന്തിപുരം വാർഡിൽ 2
കണ്ടവിള വാർഡിൽ 4
പുതുക്കുറിച്ചി വെസ്റ്റ് വാർഡിൽ 2

പുരുക്ഷന്മാർ : 5
സ്ത്രീകൾ : 4

ഇന്ന് 14 പേർ രോഗമുക്തി നേടി

പുരുക്ഷന്മാർ : 6
സ്ത്രീകൾ : 5
കുട്ടികൾ : 03