തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 2 കോവിഡ് മരണം, 397 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 397 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവർ – 309
1. നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് ജയിൽ
2. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(66)
3. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(6)
4. കോവളം സ്വദേശി(93)
5. വാറുവിളാകം സ്വദേശി(43)
6. അഴങ്കൽ സ്വദേശിനി(40)
7. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(43)
8. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(6)
9. പട്ടം സ്വദേശി(47)
10. ചു സ്വദേശി(30)
11. വിളപ്പിൽശാല സ്വദേശി(20)
12. അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(55)
13. വിളപ്പിൽശാല സ്വദേശി(53)
14. വിളപ്പിൽശാല സ്വദേശി(89)
15. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(52)
16. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശിനി(34)
17. അടയമൺ സ്വദേശി(58)
18. അടയമൺ സ്വദേശിനി(85)
19. നെല്ലിക്കാട് സ്വദേശി(39)
20. അടയമൺ സ്വദേശി(6)
21. മഹാദേവേശ്വരം സ്വദേശി(36)
22. പൂഴനാട് സ്വദേശി(26)
23. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(65)
24. ചിറ്റാഴികം സ്വദേശി(42)
25. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(44)
26. കൊപ്പം സ്വദേശി(45)
27. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശി(13)
28. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(50)
29. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(30)
30. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(10)
31. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(74)
32. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(49)
33. മരക്കുന്നം സ്വദേശിനി(15)
34. മുട്ടട സ്വദേശി(68)
35. മുട്ടട സ്വദേശിനി(58)
36. പട്ടം സ്വദേശി(01)
37. 24 വയസുള്ള പുരുഷൻ
38. പട്ടം സ്വദേശിനി(23)
39. പട്ടം സ്വദേശിനി(48)
40. പട്ടം സ്വദേശി(54)
41. കവടിയാർ സ്വദേശിനി(60)
42. പട്ടം സ്വദേശിനി(40)
43. വഴുതക്കാട് സ്വദേശിനി(50)
44. പെരുങ്കുഴി സ്വദേശിനി(45)
45. വ ന്നൂർ സ്വദേശി(27)
46. ആലുമ്മൂട് സ്വദേശി(26)
47. വെള്ളങ്കൽ സ്വദേശി(31)
48. കൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി(25)
49. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(70)
50. വെള്ളങ്കൽ സ്വദേശിനി(45)
51. പള്ളിവിളാകം സ്വദേശി(03)
52. പള്ളിവിളാകം സ്വദേശി(85)
53. കൈമനം സ്വദേശി(28)
54. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(37)
55. വെള്ളങ്കൽ സ്വദേശി(59)
56. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(51)
57. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(45)
58. പട്ടം സ്വദേശിനി(33)
59. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(12)
60. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(45)
61. തിരുമല വട്ടവിള സ്വദേശി(31)
62. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(23)
63. അയിര സ്വദേശിനി(58)
64. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(55)
65. കരമന സ്വദേശി(80)
66. കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി(56)
67. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി(24)
68. ആര്യങ്കോട് സ്വദേശി(30)
69. കല്ലംപൊറ്റ സ്വദേശി(44)
70. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി(45)
71. അരുമാനൂർ സ്വദേശി(02)
72. നെടുവൻവിള സ്വദേശി(56)
73. ചെറുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(37)
74. നെല്ലിവിള സ്വദേശിനി(58)
75. നെടുവൻവിള സ്വദേശിനി(42)
76. പാലോട് സ്വദേശി(80)
77. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(47)
78. കരിങ്ങൽ സ്വദേശി(35)
79. മുല്ലൂർ സ്വദേശി(49)
80. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(66)
81. നെടുവൻവിള സ്വദേശിനി(25)
82. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(8)
83. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(58)
84. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(39)
85. ഊക്കോട് സ്വദേശി(88)
86. തലത്താന്നി സ്വദേശി(68)
87. 35 വയസുള്ള സ്ത്രീ
88. വെള്ളൂർക്കോണം സ്വദേശി(50)
89. ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(76)
90. ബാബുജി നഗർ സ്വദേശി(38)
91. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(14)
92. ബാബുജി നഗർ സ്വദേശിനി(37)
93. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(23)
94. കട്ടച്ചിറക്കോണം സ്വദേശി(22)
95. കുളത്തൂർ ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(25)
96. വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശിനി(54)
97. വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശി(26)
98. വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശിനി(68)
99. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(01)
100. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(36)
101. കായിക്കര സ്വദേശി(66)
102. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(7)
103. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(55)
104. കോവളം സ്വദേശിനി(35)
105. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(63)
106. 17 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
107. മുറിയത്തോട്ടം സ്വദേശി(29)
108. മുറിയത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(46)
109. ചിറയിൽ സ്വദേശി(32)
110. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(6)
111. അയിര സ്വദേശി(26)
112. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(53)
113. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(54)
114. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(17)
115. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(44)
116. ചെമ്പൂർ സ്വദേശിനി(14)
117. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(20)
118. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(48)
119. തവറവിള സ്വദേശിനി(17)
120. തവറവിള സ്വദേശിനി(64)
121. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(25)
122. പൂവാർ സ്വദേശിനി(49)
123. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(37)
124. കുളത്തൂർ ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(47)
125. മണ്ണൂർക്കോണം സ്വദേശിനി(52)
126. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(59)
127. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(57)
128. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(55)
129. അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി(52)
130. പൂവാർ സ്വദേശി(43)
131. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(21)
132. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(64)
133. വലിയതുറ സ്വദേശി(10)
134. അമരവിള സ്വദേശിനി(27)
135. പനയംമൂല സ്വദേശിനി(62)
136. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(22)
137. അമരവിള സ്വദേശിനി(30)
138. പനയംമൂല സ്വദേശി(5)
139. അമരവിള സ്വദേശിനി(10)
140. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(22)
141. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(62)
142. അമരവിള സ്വദേശി(13)
143. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(37)
144. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(49)
145. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(29)
146. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(21)
147. കടകംപള്ളി സ്വദേശി(30)
148. 58 വയസുള്ള സ്ത്രീ
149. 21 വയസുള്ള പുരുഷൻ
150. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(39)
151. പൂവാർ സ്വദേശി(44)
152. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(45)
153. 24 വയസുള്ള പുരുഷൻ
154. കരമന സ്വദേശി(49)
155. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(24)
156. 25 വയസുള്ള പുരുഷൻ
157. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(36)
158. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(26)
159. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(10)
160. 18 വയസുള്ള സ്ത്രീ
161. കായിക്കര സ്വദേശിനി(25)
162. വലിയതുറ സ്വദേശി(54)
163. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(46)
164. വലിയതുറ സ്വദേശി(27)
165. 25 വയസുള്ള പുരുഷൻ
166. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
167. വലിയതുറ സ്വദേശി(16)
168. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
169. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
170. 30 വയസുള്ള പുരുഷൻ
171. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(14)
172. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
173. പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി(38)
174. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(65)
175. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
176. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(6)
177. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
178. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ
179. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
180. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(28)
181. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
182. സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര
183. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(80)
184. പനയംമൂല സ്വദേശിനി(19)
185. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ
186. രാമപുരം സ്വദേശി(1)
187. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിനി(62)
188. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(80)
189. രാമപുരം സ്വദേശി(24)
190. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(46)
191. 61 വയസുള്ള പുരുഷൻ
192. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(60)
193. മൊട്ടാലമ്മൂട് സ്വദേശിനി(69)
194. വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശിനി(44)
195. കോട്ടുകൽ കോണം സ്വദേശിനി(61)
196. കോട്ടുകൽകോണം സ്വദേശി(68)
197. വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശിനി(67)
198. കുടയൽ സ്വദേശിനി(25)
199. കുടയൽ സ്വദേശിനി(2)
200. കുടയൽ സ്വദേശിനി(54)
201. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(5)
202. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(10)
203. 51 വയസുള്ള പുരുഷൻ
204. 20 വയസുള്ള പുരുഷൻ
205. വെൺപകൽ സ്വദേശി(34)
206. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(30)
207. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(52)
208. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(59)
209. വെൺപകൽ സ്വദേശി(54)
210. അരുമാനൂർ സ്വദേശിനി(59)
211. വെമ്പായം സ്വദേശി(32)
212. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(32)
213. തൊഴുക്കൽ സ്വദേശി(53)
214. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശി(26)
215. ആമച്ചൽ സ്വദേശിനി(85)
216. മണലിമുക്ക് സ്വദേശി(44)
217. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(32)
218. വലിയതുറ സ്വദേശി(27)
219. തലക്കോണം സ്വദേശി(36)
220. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(76)
221. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി(19)
222. പോത്തോട്ടുകോണം സ്വദേശി(15)
223. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(23)
224. റസൽപുരം സ്വദേശി(51)
225. വെള്ളുമണ്ണടി സ്വദേശി(52)
226. പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശി(33)
227. മൺകുടി സ്വദേശി(21)
228. കുളത്തുമ്മൽ സ്വദേശി(26)
229. തിരുമല വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി(71)
230. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(3)
231. പാലാംകോണം സ്വദേശി(44)
232. കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി(39)
233. വലിയതുറ സ്വദേശി(41)
234. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(26)
235. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(31)
236. പൂഴിക്കുന്ന് ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(25)
237. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി(70)
238. കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി(30)
239. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(28)
240. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി(45)
241. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(28)
242. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(39)
243. നടക്കാവ് സ്വദേശി(48)
244. മരിയപുരം സ്വദേശി(33)
245. ആമച്ചൽ സ്വദേശി(23)
246. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(6)
247. പാലംകോണം സ്വദേശി(54)
248. പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശിനി(40)
249. റസൽപുരം സ്വദേശിനി(49)
250. കീഴായിക്കോണം സ്വദേശിനി(38)
251. റസൽപുരം സ്വദേശി(42)
252. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി(35)
253. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(30)
254. മൈത്രി നഗർ സ്വദേശിനി(38)
255. പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി(45)
256. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(83)
257. നെല്ലനാട് സ്വദേശിനി(7)
258. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(27)
259. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(6)
260. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(32)
261. വെള്ളറട സ്വദേശി(35)
262. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(47)
263. നെല്ലനാട് സ്വദേശിനി(58)
264. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(27)
265. നെല്ലമൂട് സ്വദേശി(27)
266. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(57)
267. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(26)
268. ചന്തവിള സ്വദേശി(35)
269. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(10)
270. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(39)
271. 24 വയസുള്ള പുരുഷൻ
272. 37 വയസുള്ള പുരുഷൻ
273. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(55)
274. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി(30)
275. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(24)
276. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(43)
277. പെരുകാവ് പിടാരം സ്വദേശിനി(11)
278. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(61)
279. കട്ടച്ചൽകുഴി സ്വദേശി(57)
280. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(55)
281. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(36)
282. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(33)
283. ചെറുവക്കോണം സ്വദേശി(62)
284. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(34)
285. വടവൂർ ലെയിൻ സ്വദേശി(60)
286. നെട്ടയം സ്വദേശി(45)
287. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി(35)
288. നെട്ടയം സ്വദേശി(26)
289. പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശി(16)
290. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(10)
291. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(12)
292. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(36)
293. മൈലക്കോണം സ്വദേശി(50)
294. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(13)
295. കരുമം സ്വദേശിനി(36)
296. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശിനി(74)
297. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(49)
298. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശിനി(39)
299. അതിയന്നൂർ സ്വദേശിനി(56)
300. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(50)
301. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(25)
302. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(22)
303. കുലശേഖരം സ്വദേശിനി(30)
304. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(38)
305. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(35)
306. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(38)
307. ആനയറ സ്വദേശി(31)
308. ആനയറ സ്വദേശി(45)
309. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവർ – 56
1. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(29)
2. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(17)
3. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(58)
4. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(65)
5. അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശിനി(12)
6. അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശിനി(36)
7. രാമച്ചംവിള സ്വദേശി(53)
8. രാമച്ചംവിള സ്വദേശിനി(23)
9. രാമച്ചംവിള സ്വദേശി(66)
10. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(60)
11. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(44)
12. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(44)
13. 9 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
14. കരമന സ്വദേശി(34)
15. വലിയകലുങ്ക് സ്വദേശിനി(23)
16. 6 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
17. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(19)
18. 40 വയസുള്ള പുരുഷൻ
19. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(16)
20. അയിര സ്വദേശിനി(62)
21. അയിര സ്വദേശിനി(58)
22. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(52)
23. ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി(28)
24. വലിയകട സ്വദേശി(29)
25. ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശി(31)
26. വലിയകട സ്വദേശി(30)
27. പുരവൂർ സ്വദേശി(58)
28. പുരവൂർ സ്വദേശിനി(25)
29. പട്ടം സ്വദേശിനി(72)
30. അയിര സ്വദേശി(60)
31. മുട്ടട സ്വദേശി(61)
32. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(64)
33. പി.എം.ജി സ്വദേശി(52)
34. അയിര സ്വദേശി(42)
35. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(38)
36. രാമച്ചംവിള സ്വദേശിനി(23)
37. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(19)
38. നേമം സ്വദേശി(26)
39. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(55)
40. ചെറ്റച്ചൽ സ്വദേശി(33)
41. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(20)
42. ചെറ്റച്ചൽ സ്വദേശിനി(29)
43. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(60)
44. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(24)
45. 47 വയസുള്ള സ്ത്രീ
46. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(30)
47. കൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി(32)
48. പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശി(22)
49. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(55)
50. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(29)
51. പെരുംതുറ സ്വദേശി(67)
52. പൂങ്കുളം സ്വദേശി(60)
53. പൂങ്കുളം സ്വദേശിനി(52)
54. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(53)
55. വർക്കല സ്വദേശി(40)
56. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(68)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ – 17

1. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(22)
2. കല്ലമ്പലം സ്വദേശിനി(37)
3. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(36)
4. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(49)
5. കരുവാറ്റുകോണം സ്വദേശിനി(35)
6. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(46)
7. താന്നിയൂർ സ്വദേശിനി(24)
8. ചന്തവിള സ്വദേശിനി(29)
9. ആനയറ സ്വദേശിനി(41)
10. കവടിയാർ സ്വദേശിനി(24)
11. അൂർക്കോണം സ്വദേശിനി(42)
12. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(37)
13. പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി(41)
14. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(36)
15. തളിയൽ സ്വദേശിനി(49)
16. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(33)
17. കാര്യവട്ടം സ്വദേശിനി(28)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ – 13

1. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(17)
2. 83 വയസുള്ള സ്ത്രീ
3. 53 വയസുള്ള പുരുഷൻ
4. 48 വയസുള്ള സ്ത്രീ
5. നാഗർകോവിൽ സ്വദേശിനി(52)
6. 12 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
7. കോല്ലംകോട് സ്വദേശിനി(18)
8. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(48)
9. പനക്കുടി സ്വദേശിനി(58)
10. മരുതംകോട് സ്വദേശി(77)
11. ഉദിയന്നൂർ സ്വദേശിനി(32)
12. കൃഷ്ണപുരം സ്വദേശിനി(64)
13. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(41)

മരണപ്പെട്ടവർ – 02
1. ഗാന്ധിപുരം സ്വദേശി(80)
2. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(49)