തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 461 കോവിഡ് കേസുകൾ, 15 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം

തിരുവനന്തപുരം : തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 461 കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 435 പേർക്കാണ് ഇന്ന് സമ്പർക്കം വഴി രോഗബാധയേറ്റത്. ജില്ലയിലെ 15 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് 270 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 461 പേര്‍ക്കാണ്
കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്:

1. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
2. മുക്കോല സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
3. മണ്ഡപക്കുന്ന് സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
4. വെട്ടൂര്‍ സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
5. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(19), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
6. മൂല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(48), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
7. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
8. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(22), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
9. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(31), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
10. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
11. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
12. സൗദിയില്‍ നിന്നെത്തിയ കല്ലമ്പലം സ്വദേശി(50).
13. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
14. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
15. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
16. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
17. ചിറയിന്‍കീഴ് ആനത്തലവട്ടം സ്വദേശി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
18. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
19. പാമ്പുകാല സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
20. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
21. ഇടവ സ്വദേശി(44), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
22. പാമ്പുകാല സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
23. വെട്ടൂര്‍ സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
24. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ കാപ്പില്‍ സ്വദേശി(36).
25. പാമ്പുകാല സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
26. അമരവിള സ്വദേശിനി(24), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
27. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
28. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
29. കൊറ്റക്കല്‍ സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
30. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
31. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
32. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
33. മുേല സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
34. തലക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(46), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
35. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(29), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
36. മുേല സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
37. കുറ്റിച്ചല്‍ പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
38. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
39. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
40. നെട്ടയം സ്വദേശി(35), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
41. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
42. മുക്കംപാലമൂട് സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
43. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
44. കോട്ടുകാല്‍ സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
45. വെങ്കടമ്പ് സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
46. മലയിന്‍കീഴ് തച്ചോട്ടുകാവ് സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
47. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
48. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
49. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(50), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
50. കാരക്കോണം സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
51. വട്ടവിള ഉദയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
52. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
53. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
54. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
55. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
56. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
57. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
58. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(56),, സമ്പര്‍ക്കം.
59. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
60. ചാത്തന്നൂര്‍ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
61. ഞെക്കാട് സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
62. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
63. പനയറ സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
64. മേഘാലയില്‍ നിന്നെത്തിയ എഴുകോണ്‍ സ്വദേശി(44).
65. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
66. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
67. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
68. മുക്കോല സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
69. മുല്ലനല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
70. കല്ലമ്പലം സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
71. ഇടവ സ്വദേശി(32), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
72. വേളമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
73. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
74. മയ്യനാട് സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
75. കടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
76. പാലച്ചിറ സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
77. അയന്തി സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
78. ദളവപുരം കിണറ്റുവിള സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
79. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
80. പാലച്ചിറ സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
81. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
82. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
83. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
84. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
85. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
86. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
87. അയിരൂര്‍ സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
88. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
89. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
90. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(71), സമ്പര്‍ക്കം.
91. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
92. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(6).
93. തെങ്ങുവിള സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
94. മണമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
95. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ പനയറ സ്വദേശി(50).
96. കുറുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
97. മൊട്ടമൂട് സ്വദേശി(39), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
98. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
99. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
100. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
101. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
102. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
103. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
104. കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(37), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
105. വാഴിച്ചല്‍ സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
106. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
107. അരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(66), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
108. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(46), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
109. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
110. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
111. രാമവര്‍മ്മന്‍ചിറ സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
112. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(2), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
113. കാരോട് സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
114. അയിര സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
115. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
116. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
117. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
118. ഇടവ സ്വദേശിനി(45), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
119. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
120. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
121. കിഴക്കേപ്പുറം സ്വദേശിനി(45), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
122. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
123. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ ദളവപുരം സ്വദേശി(27).
124. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
125. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
126. അയിരൂര്‍ സ്വദേശിനി(54), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
127. ചാന്നങ്കര സ്വദേശിനി(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
128. ഇടവ സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
129. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
130. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ വര്‍ക്കല സ്വദേശി(46).
131. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 23 കാരി.
132. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
133. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
134. കൊഞ്ചിറ സ്വദേശി(85), സമ്പര്‍ക്കം.
135. കൊഞ്ചിറ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
136. കൊഞ്ചിറ സ്വദേശി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
137. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
138. കുന്നത്തുകാട് സ്വദേശിനി(55), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
139. പൂന്തുറ സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
140. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
141. എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ റോഡ് സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
142. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
143. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
144. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
145. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
146. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
147. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
148. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(84), സമ്പര്‍ക്കം.
149. പൂന്തുറ സ്വദേശി(41), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
150. പൂന്തുറ സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
151. വെമ്പായം സ്വദേശി(29), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
152. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി(49), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
153. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 46 കാരി.
154. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ 52 കാരി.
155. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി(60), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
156. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(37), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
157. ശംഖുമുഖം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
158. കല്ലറ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
159. കരകുളം സ്വദേശിനി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
160. ഏണിക്കര സ്വദേശിനി(27), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
161. വാഴിച്ചല്‍ സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
162. കളിവിളാകം സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
163. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
164. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(05), സമ്പര്‍ക്കം.
165. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
166. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
167. വാഴിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
168. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(63).
169. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
170. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
171. പാരവിള സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
172. വട്ടപ്പാറ കല്ലയം സ്വദേശിനി(75), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
173 വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
174. കുമാരപുരം സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
175. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
176. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
177. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 78 കാരന്‍.
178. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 37 കാരി.
179. തച്ചോട്ടുകാവ് സ്വദേശി(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
180. തച്ചോട്ടുകാവ് സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
181. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
182. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
183. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
184. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
185. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
186. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
187. അമരവിള സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
188. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
189. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
190. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
191. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
192. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
193. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
194. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
195. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
196. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
197. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
198. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
199. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
200. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
201. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
202. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
203. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
204. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
205. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
206. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
207. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(29)പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
208. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
209. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
210. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
211. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
212. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
213. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
214. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
215. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
216. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
217. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
218. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
219. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
220 .പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
221. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
222. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
223. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
224. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
225. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
226. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
227. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
228. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
229. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
230. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
231. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
232. പന്ത സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
233. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
234. പെരുമ്പഴുതൂല്‍ സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
235. പുരയിടം സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
236. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
237. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
238. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
239. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
240. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
241. കണ്ണന്തുറ സ്വദേശിനി(6 മാസം), സമ്പര്‍ക്കം.
242. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
243. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
244. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
245. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
246. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
247. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
248. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
249. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
250. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
251. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
252. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
253. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(32), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
254. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
255. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
256. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
257. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
258. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
259. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
260. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
261. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
262. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
263. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
264. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
265. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
266. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
267. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
268. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
269. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
270. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
271. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
272. വിളപ്പില്‍ശ്ശാല സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
273. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
274. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
275. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
276. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
277. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
278. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
279. കോവളം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
280. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
281. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
282. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(29), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
283. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
284. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
285. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
286. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
287. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
288. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
289. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
290. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
291. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
292. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
293. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
294. വെള്ളറട സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
295. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
296. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
297. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
298. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
299. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
300. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
301. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
302. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
303. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
304. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
305. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
306. പനയക്കോട് സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
307. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
308. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
309. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
310. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
311. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
312. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
313. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
314. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
315. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
316. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
317. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
318. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
319. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
320. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
321. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
322. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
323. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
324. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
325. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
326. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
327. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
328. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
329. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
330. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
331. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
332. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
333. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
334. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
335. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
336. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
337. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
338. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
339. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
340. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
341. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
342. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
343. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
344. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
345. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
346. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
347. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
348.പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
349. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
350. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
351. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
352. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
353. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
354. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
355. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
356.പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
357. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
358. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
359. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
360. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
361. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
362. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
363. അയിര സ്വദേശി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
364. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
365. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
366. അയിര സ്വദേശിനി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
367. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
368. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
369. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
370. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
371. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
372. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
373. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
374. നെടുവന്‍വിള സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
375. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
376. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
377. നാരായണപുരം തെരുവ് സ്വദേശിനി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
378. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
379. നാരായണപുരം തെരുവ് സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
380. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
381. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
382. തോന്നയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
383. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
384. തൊളിക്കോട് സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
385. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
386. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
387. കൈലാത്തുകോണം സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
388. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
389. വീരണകാവ് സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
390. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
391. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(20), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
392. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
393. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
394. ആര്യശാല സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
395. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
396. ചാലക്കുടി സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
397. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(45), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
398. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
399. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
400. ചാലക്കൂടി സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
401. ആനാകുടി സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
402. ആനാകുടി സ്വദേശിനി(03), സമ്പര്‍ക്കം.
403. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശി(53), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
404. ആനാകുടി സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
405. ആലുമ്മൂട് സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
406. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(42), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
407. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
408. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
409. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(50), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
410. പുല്ലയില്‍ക്കോണം സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
411. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
412 .ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
413. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
414. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
415. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
416. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
417. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
418. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
419. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 65 കാരന്‍.
420. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 47 കാരി.
421. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
422. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
423. കരിനട സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
424. കരിനട സ്വദേശിനി(08), സമ്പര്‍ക്കം.
425. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
426. ആര്യശ്ശാല്‍കോണം സ്വദേശി(73), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
427. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
428. കരിനട സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
429. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
430. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നെത്തിയ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(51).
431. ആനാകുടി സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
432. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
433. ആസം സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
434. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(85), സമ്പര്‍ക്കം.
435. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
436. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
437. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(52), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
438. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
439. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
440. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
441. പള്ളിക്കല്‍ സ്വദേശി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
442. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
443. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
444. കാരോട് സ്വദേശിനി(31), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
445. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
446. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
447. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
448. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
449. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
450. അയിര സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
451. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(85), സമ്പര്‍ക്കം.
452. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
453. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(32), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
454. വെള്ളായണി സ്വദേശിനി(20), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
455. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
456. മണക്കാട് സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
457. ചെമ്മാനുവിള സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
458. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
459. മുട്ടട സ്വദേശി(42), മരണപ്പെട്ടു.
460. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(58), മരണപ്പെട്ടു.
461. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(75), മരണപ്പെട്ടു.

ഇന്ന് ജില്ലയില്‍ പുതുതായി 1,945 പേര്‍ രോഗനിരീക്ഷണത്തിലായി. 1,500 പേര്‍ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ജില്ലയില്‍ 19,783 പേര്‍ വീടുകളിലും 730 പേര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.

ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളില്‍ ഇന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി 286 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 356 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു.

ജില്ലയില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ 2,860 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉണ്ട്.

ഇന്ന് 278 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. ഇന്ന് 605 പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു.

ജില്ലയില്‍ 72 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ആയി 730 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

കളക്ടറേറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ 172 കാളുകളാണ് ഇന്ന് എത്തിയത്. മാനസികപിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന 24 പേര്‍ ഇന്ന് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഹെല്‍പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു. മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമായ 2,254പേരെ ഇന്ന് വിളിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

1.കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം -23,373
2.വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം -19,783
3. ആശുപത്രികളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -2,860
4. കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -730
5. ഇന്ന് പുതുതായി നിരീക്ഷണ ത്തിലായവരുടെ എണ്ണം -1,945

വാഹന പരിശോധന :

ഇന്ന് പരിശോധിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ -984
പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായവര്‍ -3,090