തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 321 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, അവരുടെ വിവരങ്ങൾ..

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 321 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമ്പർക്കം വഴി 313 പേർക്കാണ് രോഗബാധയേറ്റത്. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 6 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് ജില്ലയിൽ 170 പേർ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടി.

 കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരം ചുവടെ

1. തിരുമല വിജയമോഹിനി മില്‍ സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
2. തിരുമല തേലീഭാഗം സ്വദേശി(50), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
3. മങ്കാട്ടുകടവ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
4. കായിക്കര സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
5. കായിക്കര സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
6. തൊډുവിളാകം കുടയല്‍ സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
7. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
8. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
9. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
10. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
11. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
12. പാമ്പുംകാല സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
13. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ കരിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(59).
14. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 6 വയസുകാരന്‍.
15. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
16. കള്ളിക്കാട് കൊക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
17. കള്ളിക്കാട് കൊക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.

18. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
19. തേവന്‍കോട് സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
20. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
21. അരുമന സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
22. അമരവിള സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
23. അതിയന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
24. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
25. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 21 കാരി.
26. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
27. നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
28. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(45), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
29. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
30. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(84), സമ്പര്‍ക്കം.
31. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
32. വക്കം സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
33. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
34. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
35. വള്ളക്കടവ് പുതുവല്‍ സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
36. വള്ളക്കടവ് പുതുവല്‍ സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
37. വള്ളക്കടവ് പുതുവല്‍ സ്വദേശി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
38. വള്ളക്കടവ് പുതുവല്‍ സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
39. ഇടവക്കോട് സ്വദേശി(6 മാസം), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
40. വള്ളക്കടവ് പുതുവല്‍ സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
41. വള്ളക്കടവ് പുതുവല്‍ സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
42. ആയനറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
43. വള്ളക്കടവ് പുതുവല്‍ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
44. വള്ളക്കടവ് പുതുവല്‍ സ്വദേശിനി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
45. കാര്യവട്ടം സ്വദേശിനി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
46. കുമാരപുരം പൂന്തി റോഡ് സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
47. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
48. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(6 മാസം), സമ്പര്‍ക്കം.

49. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
50. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
51. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
52. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
53. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(35), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
54. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
55. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
56. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
57. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
58. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
59. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
60. കണ്ണമ്മൂല ചെന്നിലോട് സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
61. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
62. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
63. അമരവിള സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
64. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
65. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
66. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
67. ഈഞ്ചയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
68. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
69. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
70. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
71. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
72. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
73. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
74. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
75. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
76. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
77. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
78. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
79. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.

80. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
81. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
82. പാറശ്ശാല ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി(43), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
83. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
84. സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
85. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
86. കരവാരം സ്വദേശി(44), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
87. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
88. ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ് ജംഗ്ഷന്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
89. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
90. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
91. പാല്‍ക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
92. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
93. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
94. അഞ്ചുതെങ്ങ് എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
95. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
96. പനക്കോട് സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
97. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
98. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
99. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
100. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
101. സൗദിയില്‍ നിന്നെത്തിയ വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(36).

102. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 60 കാരന്‍.
103. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 73 കാരന്‍.
104. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
105. പരശുവയ്ക്കല്‍ പനന്തടിക്കോണം സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
106. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
107. തകരപ്പറമ്പ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
108. കുറുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
109. വ്ളാങ്ങമുറി സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
110. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.

111. പനയക്കോട് സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.

112. നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
113. പുലിയൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(57), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
114. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
115. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
116. മുക്കോല സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
117. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
118. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
119. പന്തലക്കോട് കുറ്റ്യാടി സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
120. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
121. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
122. പ്ലാവറ സ്വദേശി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
123. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
124. പ്ലാവറ സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
125. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
126. പ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
127. പ്ലാവറ സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
128. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
129. പ്ലാവറ സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
130. പരശുവയ്ക്കല്‍ തെക്കുംകര സ്വദേശിനച(58), സമ്പര്‍ക്കം.
131. അലമ്പാറ സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
132. പള്ളിക്കല്‍ സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
133. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
134. വലിയതുറ സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
135. പ്ലാമൂട് സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
136. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
137. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
138. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
139. ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
140. ചൊവ്വര അമ്പലത്തുംമൂല സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
141. പ്ലാമൂട് സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.

142. കുറക്കട കൈലാത്തുകോണം സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
143. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
144. ഇടക്കോട് സ്വദേശി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
145. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
146. വെടിവച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
147. പേട്ട സ്വദേശച(26), സമ്പര്‍ക്കം.
148. കുറക്കട സ്വദേശി(6 മാസം), സമ്പര്‍ക്കം.
149. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
150. ഭഗവതിനട പൂങ്കോട് സ്വദേശി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
151. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
152. കുറക്കട കൈലാത്തുകോണം സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
153. പേട്ട സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
154. ഭഗവതിനട പൂങ്കോട് സ്വദേശിനി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
155. പേട്ട സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
156. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 74 കാരി.
157. കാലടി സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
158. ഭഗവതിനട പൂങ്കോട് സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
159. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
160. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
161. ഭഗവതിനട പൂങ്കോട് സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
162. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
163. കാലടി സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
164. പൂങ്കോട് സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
165. പരശുവയ്ക്കല്‍ കൊറ്റാമം സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
166. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
167. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
168. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
169. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
170. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(76), സമ്പര്‍ക്കം.
171. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
172. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(01), സമ്പര്‍ക്കം.

173. നേമം ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
174. വലിയതുറ സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
175. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
176. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
177. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
178. അരുവിക്കര സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
179. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
180. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
181. പേടികുളം സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
182. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
183. പേടികുളം സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
184. കാലടി സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
185. പേടികുളം സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
186. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
187. പേടികുളം സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
188. തിരുവല്ലം പുഞ്ചക്കരി സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
189. പേടികുളം സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
190. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
191. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
192. നേമം ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
193. കോവളം സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
194. പേടികുളം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
195. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
196. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
197. പേടികുളം സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
198. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
199. മംഗലത്തുകോണം ചാമവിള സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
200. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
201. മംഗലത്തുകോണം ചാമവിള സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
202. അമരവിള സ്വദേശിനച(42), സമ്പര്‍ക്കം.
203. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.

204. കോവളം സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
205. കോവളം സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
206. അലമുക്ക് സ്വദേശിനി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
207. പുക്കോട് സ്വദേശി(45), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
208. അലമുക്ക് സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
209. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
210. കൊറ്റാമം സ്വദേശി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
211. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
212. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
213. കൊറ്റാമം സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
214. അലമുക്ക് സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
215. കൊറ്റാമം സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
216. പോത്തന്‍കോട് മണ്ഡപംകുന്ന് സ്വദേശിനി(64), ഉറവിടം വ്യ ക്തമല്ല.

217. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
218. പേയാട് പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
219. പരശുവയ്ക്കല്‍ തെക്കുംപാറ സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
220. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 62 കാരന്‍.
221. ചെങ്കല്‍ പാറക്കോണം സ്വദേശി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
222. ചെങ്കല്‍ പാറക്കോണം സ്വദേശി(82), സമ്പര്‍ക്കം.
223. നേമം ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
224. മുതുവിള സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
225. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
226. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
227. പരശുവയ്ക്കല്‍ പെരുവിള സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
228. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
229. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 40 കാരി.
230. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
231. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
232. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(78), സമ്പര്‍ക്കം.
233. മുടവൂര്‍പ്പാറ സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.

234. കാരക്കോണം സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
235. മലയം ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(67), സമ്പര്‍ക്കം.
236. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
237. കുളങ്ങരക്കോണം സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
238. എസ്.എന്‍ പുരം സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
239. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
240. പാറശ്ശാല കുറുംകുറ്റി സ്വദേശി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
241. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
242. ഡീസന്‍റ്മുക്ക് സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
243. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
244. പാറശ്ശാല വന്യക്കോട് സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
245. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
246. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
247. പൂവാര്‍ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
248. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
249. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(43), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
250. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനച(42), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
251. തേവന്‍കോട് സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
252. അലന്തറ സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
253. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 70 കാരി.
254. കാലടി സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
255. പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
256. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
257. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
258. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
259. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
260. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
261. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
262. കാട്ടുംപുറം ഉദ്യാനമുക്ക് സ്വദേശിനി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
263. വ്ളാങ്ങമുറി സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
264. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(4), സമ്പര്‍ക്കം.

265. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
266. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
267. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
268. പ്ലാവിള സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
269. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
270. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
271. പാലംകോണം സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
272. പൂന്തുറ സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
273. ബാലരാമപുരം കട്ടച്ചാല്‍ക്കുഴി സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
274. ഉച്ചക്കട കുളത്തുര്‍ സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
275. ഉച്ചക്കട കുളത്തുര്‍ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
276. അമരവിള സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍കകം.
277. ശ്രീകാര്യം മണ്‍വിള സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
278. അമരവിള സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
279. ഉച്ചക്കട കുളത്തുര്‍ സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
280. ഉച്ചക്കട കാരോട് സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
281. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
282. ഉച്ചക്കട കുളത്തുര്‍ സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
283. വലിക്കോട് സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
284. വലിയതുറ സ്വദേശി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
285. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 47 കാരി.
286. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
287. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 34 കാരന്‍.
288. പാങ്ങോട് ചന്തമുക്ക് സ്വദേശി(50), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
289. കരിപ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി(43), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
290. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
291. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
292. മുക്കോല സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
293. കടയ്ക്കാവൂര്‍ ചമ്പാവ് സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
294. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
295. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.

296. കാട്ടാക്കട തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
297. നെയ്യാറ്റിന്‍കര വഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
298. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
299. കുരിശ്ശടിമുക്ക് സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
300. നെയ്യാറ്റിന്‍കര വഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനച(28), സമ്പര്‍ക്കം.
301. തിരുമണ്‍കുഴി സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
302. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനച(22), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
303. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
304. അയന്‍കോണം പേഴുമൂട് സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
305. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
306. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
307. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനച(22), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
308. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(36), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
309. അയിര പൊന്‍വിള സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
310. വെള്ളാക്കുളം സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
311. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനച(28), സമ്പര്‍ക്കം.
312. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
313. അയിര സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
314. പുനലാല്‍ സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
315. ബദരിയാ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
316. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
317. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
318. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 15 കാരി.
319. വഴുതക്കാട് സ്വദേശി(50), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
320. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(69), മരണപ്പെട്ടു.
321. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(69), മരണപ്പെട്ടു.