തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 429 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 429 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 21 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗബാധയേറ്റു. 394 പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴിയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. ഇന്ന് ജില്ലയിൽ 230 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന്
429 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു
ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ – 379
1. പൂന്തുറ സ്വദേശി(28)
2. 19 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
3. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(34)
4. 72 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
5. പൂന്തുറ സ്വദേശി(10)
6. 35 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
7. പൂന്തുറ സ്വദേശി(21)
8. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(43)
9. മേനംകുളം സ്വദേശി(06)
10. പൂന്തുറ സ്വദേശി(25)
11. മേനംകുളം സ്വദേശി(06)
12. പൂന്തുറ സ്വദേശി(26)
13. ചമ്പാവ് സ്വദേശി(26)
14. വള്ളക്കടവ് പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(31)
15. പൂന്തുറ സ്വദേശി(03)
16. മേനംകുളം സ്വദേശിനി(24)
17. ചമ്പാവ് സ്വദേശി(25)
18. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(30)
19. മേനംകുളം സ്വദേശിനി(48)
20. ചമ്പാവ് സ്വദേശി(56)
21. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(01)
22. മേനംകുളം സ്വദേശിനി(28)
23. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(22)
24. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(23)
25. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(62)
26. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(04)
27. 17 വയസുള്ള സ്ത്രീ
28. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(21)
29. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(11)
30. 40 വയസുള്ള സ്ത്രീ
31. പൂന്തുറ സ്വദേശി(37)
32. ചാന്നാന്‍വിളാകം സ്വദേശി(21)
33. ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(18)
34. ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(20)
35. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(28)
36. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(38)
37. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(08)
38. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(75)
39. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(60)
40. 60 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
41. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(56)
42. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(23)
43. പേട്ട കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(43)
44. മച്ചേല്‍ സ്വദേശിനി(55)
45. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(60)
46. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(31)
47. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(42)
48. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(50)
49. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(50)
50. മലയം സ്വദേശി(67)
51. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(68)
52. 24 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
53. മലയം സ്വദേശിനി(57)
54. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(25)
55. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(54)
56. വലിയതുറ സ്വദേശി(40)
57. ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(62)
58. ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(30)
59. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(03)
60. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(06)
61. മാധവപുരം സ്വദേശി(52)
62. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(52)
63. മണക്കാട് കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(44)
64. പൂവാര്‍ പാരവിള സ്വദേശിനി(31)
65. പൂവാര്‍ പാരവിള സ്വദേശി(04)
66. പൂവാര്‍ പാരവിള സ്വദേശി(35)
67. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(53)
68. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(32)
69. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശി(38)
70. മണക്കാട് സ്വദേശി(44)
71. കുഴിവിളാകം സ്വദേശി(52)
72. കുഴിവിളാകം സ്വദേശി(33)
73. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(62)
74. കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി(06)
75. കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി(30)
76. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)
77. കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി(70)
78. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(30)
79. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(08)
80. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(06)
81. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(35)
82. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(52)
83. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(22)
84. പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി(03)
85. പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി(32)
86. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(33)
87. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(41)
88. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(19)
89. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(32)
90. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(53)
91. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(36)
92. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(41)
93. 46 വയസുള്ള സ്ത്രീ
94. പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി(06)
95. വലിയതുറ സ്വദേശി(33)
96. പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി(70)
97. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(23)
98. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(55)
99. പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശിനി(29)
100. വലിയതുറ സ്വദേശി(60)
101. മരുതൂര്‍ സ്വദേശി(51)
102. വലിയതുറ സ്വദേശി(22)
103. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(31)
104. ഈറ്റംകല്‍ സ്വദേശി(44)
105. കോവളം സ്വദേശിനി(63)
106. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(57)
107. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(29)
108. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(25)
109. ചാല സ്വദേശി(23)
110. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(47)
111. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(22)
112. ആനാവൂര്‍ ആലത്തൂര്‍ സ്വദേശി(30)
113. പരശുവയ്ക്കല്‍ മേലേകോണം സ്വദേശിനി(67)
114. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(33)
115. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(48)
116. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(42)
117. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(37)
118. കൊറ്റാമം സ്വദേശിനി(50)
119. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(40)
120. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(58)
121. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(45)
122. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(02)
123. കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി(55)
124. അമരവിള സ്വദേശിനി(27)
125. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(39)
126. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(05)
127. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(40)
128. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശിനി(01)
129. ആസാം സ്വദേശി(21)
130. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(10)
131. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(35)
132. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(23)
133. ചാല സ്വദേശി(20)
134. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(73)
135. ഉഴമലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(69)
136. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(55)
137. 48 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
138. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(58)
139. നേമം സ്വദേശി(51)
140. പുഞ്ചക്കരി സ്വദേശി(22)
141. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(40)
142. കരമന സ്വദേശി(34)
143. പടപ്പാറ സ്വദേശിനി(65)
144. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(52)
145. മലയം സ്വദേശി(54)
146. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(55)
147. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(40)
148. 2 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
149. പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശി(26)
150. മൈലക്കര സ്വദേശി(15)
151. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(45)
152. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(40)
153. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(37)
154. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(24)
155. മൈലക്കര സ്വദേശി(52)
156. 65 വയസുള്ള സ്ത്രീ
157. നേമം മൊട്ടമൂട് സ്വദേശി(58)
158. മൈലക്കര സ്വദേശി(22)
159. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(62)
160. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശിനി(11)
161. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശിനി(19)
162. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(60)
163. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശിനി(37)
164. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(44)
165. കൂനംതുരുത്ത് സ്വദേശിനി(38)
166. കൂനംതുരുത്ത് സ്വദേശിനി(08)
167. 33 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
168. കൂനംതുരുത്ത് സ്വദേശിനി(67)
169. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(42)
170. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(54)
171. കൂനംതുരുത്ത് സ്വദേശി(42)
172. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(53)
173. തോട്ടയ്ക്കാട് സ്വദേശിനി(47)
174. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(50)
175. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(26)
176. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(32)
177. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(33)
178. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(38)
179. കുളപ്പട സ്വദേശി(79)
180. മണ്ണോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(17)
181. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(42)
182. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(10)
183. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(35)
184. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(49)
185. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(57)
186. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശി(40)
187. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(11)
188. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(11)(187, 188 വെവ്വേറെ വ്യക്തികള്‍)
189. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(38)
190. വെള്ളറട സ്വദേശി(46)
191. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(75)
192. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(64)
193. വെള്ളറട സ്വദേശി(59)
194. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(04)
195. 54 വയസുള്ള സ്ത്രീ
196. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(36)
197. വെള്ളറട സ്വദേശി(30)
198. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(42)
199. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(17)
200. വെള്ളറട സ്വദേശി(51)
201. പാറശ്ശാല മുറിയങ്കര സ്വദേശി(40)
202. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(40)
203. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(51)
204. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(20)
205. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(04)
206. ചാവടിനട സ്വദേശി(17)
207. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(15)
208. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(48)
209. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(27)
210. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(34)
211. ചാവ സ്വദേശി(36)
212. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(52)
213. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(07)
214. വെള്ളറട സ്വദേശി(53)
215. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(22)
216. വെള്ളറട സ്വദേശി(31)
217. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(27)
218. വെള്ളറട സ്വദേശി(32)
219. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(33)
220. ഇരവൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
221. ആനയറ സ്വദേശിനി(49)
222. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(69)
223. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(07)
224. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(56)
225. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(56)
226. പേഴുമൂട് സ്വദേശിനി(49)
227. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(48)
228. 6 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
229. ആര്യങ്കോട് സ്വദേശി(29)
230. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(31)
231. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(19)
232. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(02)
233. ഒഴിവറിഞ്ഞമൂല സ്വദേശി(12)
234. കല്ലിയൂര്‍ പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശിനി(90)
235. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(50)
236. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനി(13)
237. ഒഴിവറിഞ്ഞമൂല സ്വദേശിനി(08)
238. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(15)
239. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(54)
240. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(53)
241. ഒഴിവറിഞ്ഞമൂല സ്വദേശി(33)
242. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(59)
243. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(24)
244. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(52)
245. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
246. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(42)
247. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
248. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(60)
249. കുടയല്‍ സ്വദേശി(29)
250. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(21)
251. പനവൂര്‍ സ്വദേശിനി(09)
252. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(54)
253. രാമപുരം സ്വദേശി(53)
254. കരിപ്പര്‍ സ്വദേശിനി(52)
255. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശി(34)
256. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(65)
257. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(49)
258. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(42)
259. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(61)
260. ഇടമണ്‍കുഴി സ്വദേശി(23)
261. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(73)
262. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(60)
263. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(55)
264. തേക്കട സ്വദേശി(14)
265. ഇടക്കോട് സ്വദേശി(53)
266. തേക്കട സ്വദേശി(12)
267. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(40)
268. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(33)
269. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(29)
270. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(47)
271. കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(50)
272. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(47)
273. വലിയതുറ സ്വദേശി(22)
274. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(52)
275. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(16)
276. പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശി(21)
277. വലിയതുറ സ്വദേശി(59)
278. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(08)
279. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(30)
280. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(75)
281. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(67)
282. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(72)
283. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(65)
284. തിരുമല സ്വദേശി(42)
285. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(30)
286. വക്കം സ്വദേശി(03)
287. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(47)
288. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(63)
289. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(48)
290. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(33)
291. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(27)
292. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(45)
293. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(52)
294. വക്കം സ്വദേശിനി(05)
295. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(06)
296. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(31)
297. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(65)
298. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(70)
299. വലിയതുറ സ്വദേശി(40)
300. ലക്ഷംവീട് കോളനി സ്വദേശി(67)
301. വലിയതുറ സ്വദേശി(04)
302. അമരവിള സ്വദേശിനി(20)
303. പാലക്കോണം സ്വദേശിനി(47)
304. അമരവിള സ്വദേശി(49)
305. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(23)
306. തലക്കോണം സ്വദേശി(52)
307. 22 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
308. ഊറ്റുകുഴി സ്വദേശി(13)
309. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(33)
310. തലക്കോണം സ്വദേശി(25)
311. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(19)
312. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശി(53)
313. കുന്നപ്പുഴ ആറാമട സ്വദേശി(83)
314. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(38)
315. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(84)
316. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(22)
317. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(64)
318. ഊറ്റുകുഴി സ്വദേശിനി(38)
319. തിരുപുറം സ്വദേശി(48)
320. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(49)
321. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(43)
322. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(48)
323. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(24)
324. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(37)
325. വട്ടിയൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(20)
326. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(39)
327. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(44)
328. 43 വയസുള്ള സ്ത്രീ
329. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(13)
330. ഓണംകോട് സ്വദേശി(20)
331. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(45)
332. കൈവന്‍വിള സ്വദേശിനി(32)
333. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(58)
334. നേമം സ്വദേശി(72)
335. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(28)
336. 43 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
337. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(29)
338. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(09)
339. പനക്കോട് സ്വദേശിനി(10)
340. ചാല സ്വദേശി(64)
341. തൊളിക്കോട് സ്വദേശിനി(39)
342. പനക്കോട് സ്വദേശി(36)
343. കുറ്റിച്ചറ സ്വദേശിനി(34)
344. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(22)
345. മുതുവിള സ്വദേശിനി(63)
346. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(24)
347. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(28)
348. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(59)
349. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(21)
350. പാറശ്ശാല മുറിയങ്കര സ്വദേശിനി(31)
351. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(45)
352. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(26)
353. പള്ളിക്കല്‍ സ്വദേശി(57)
354. കവിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(41)
355. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(03)
356. നേമം സ്വദേശി(60)
357. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(11)
358. പുനലാല്‍ സ്വദേശി(55)
359. കൊടുവഴന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(27)
360. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(30)
361. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(72)
362. പുനലാല്‍ സ്വദേശിനി(19)
363. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(05)
364. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(63)
365. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(54)
366. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(32)
367. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(21)
368. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(95)
369. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(62)
370. കുറവന്‍കോണം സ്വദേശി(68)
371. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(18)
372. വട്ടവിള സ്വദേശി(13)
374. പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശി(34)
375. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(50)
376. വെള്ളറട സ്വദേശി(34)
377. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
378. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
379. സബ് ജയില്‍

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍ – 14
1. മുറിയങ്കര സ്വദേശി(54)
2. മുറിയങ്കര സ്വദേശിനി(71)
3. 42 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
4. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(53)
5. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(62)
6. ആറ്റിങ്ങല്‍ രാമച്ചംവിള സ്വദേശിനി(28)
7. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(42)
8. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(33)
9. തോപ്പുമുക്ക് സ്വദേശി(26)
10. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശിനി(32)
11. അമരവിള സ്വദേശി(57)
12. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി(37)
13. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(16)
14. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(52)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ – 21
1. കരിക്കകം സ്വദേശിനി(43)
2. 36 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
3. ആറ്റിങ്ങല്‍ കൊടുവഴന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(21)
4. 53 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
5. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(28)
6. കരിയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(35)
7. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(27)
8. ചൂഴംപാല സ്വദേശി(40)
9. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(31)
10. പോത്തന്‍കോട് ഇടത്തറ സ്വദേശി(48)
11. തുരുവിക്കല്‍ സ്വദേശിനി(38)
12. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(39)
13. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശിനി(35)
14. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(38)
15. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(21)
16. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(24)
17. വിതുര സ്വദേശി(45)
18. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശിനി(29)
19. പാളയം സ്വദേശിനി(32)
20. 47 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
21. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(26)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍ – 07
1. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(19)
2. ആനപ്പാറ സ്വദേശി(30)
3. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(72)
4. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(23)
5. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശിനി(56)
6. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശി(44)
7. കലിംഗവിളാകം സ്വദേശി(23)

മരണപ്പെട്ടവര്‍ – 08
1. വെട്ടൂര്‍ സ്വദേശി(48)
2. വെള്ളുമണ്ണടി സ്വദേശി(44)
3. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(84)
4. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(73)
5. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(69)
6. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(58)
7. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(75)
8. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(72)

 

ഇന്ന് ജില്ലയില്‍ പുതുതായി 1,992 പേര്‍ രോഗനിരീക്ഷണത്തിലായി. 1,287 പേര്‍ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ജില്ലയില്‍ 20,374 പേര്‍ വീടുകളിലും 751പേര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.

ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളില്‍ ഇന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി 493 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 221 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു.

ജില്ലയില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ 3,088 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉണ്ട്.

ഇന്ന് 604 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. 614 പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു.

ജില്ലയില്‍ 72 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ആയി 715 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

കളക്ടറേറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ 302 കാളുകളാണ് ഇന്ന് എത്തിയത്. മാനസികപിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന 33 പേര്‍ ഇന്ന് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഹെല്‍പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു. മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമായ 3,888 പേരെ ഇന്ന് വിളിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

1.കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം -24,213
2.വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം -20,374
3. ആശുപത്രികളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -3,088
4. കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -751
5. ഇന്ന് പുതുതായി നിരീക്ഷണ ത്തിലായവരുടെ എണ്ണം -1,992

വാഹന പരിശോധന :

ഇന്ന് പരിശോധിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ -960
പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായവര്‍ -3,057