തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 429 പേർക്ക് കോവിഡ്, വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 429 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 411 പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴി രോഗബാധയേറ്റു. 14 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം കണ്ടെത്തി. അതേസമയം എന്ന 258 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 429 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1) ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (32) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
2) ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
3) പാറശാല സ്വദേശി, (65) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
4) കൊല്ലംകോട് സ്വദേശിനി (45) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
5) മണക്കാട് സ്വദേശി, (52) സമ്പർക്കം
6) പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി (51) സമ്പർക്കം
7) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
8) ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (52) സമ്പർക്കം
9) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, (22) സമ്പർക്കം
10) പുത്തൻപാലം സ്വദേശിനി (27) സമ്പർക്കം
11) ശ്രീവിലാസം സ്വദേശി, (41) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
12) പനക്കോട് സ്വദേശി, (44) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
13) അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശി, (42) സമ്പർക്കം
14) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി, (39) സമ്പർക്കം
15) വട്ടവിള സ്വദേശിനി (33) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
16) മടവൂർ സ്വദേശി, (62) സമ്പർക്കം
17) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്ത്രീ (68) സമ്പർക്കം
18) തിരുവന്തപുരം സ്വദേശി, (35) സമ്പർക്കം
19) മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി (45) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
20) തിരുവന്തപുരം സ്വദേശിനി (53) സമ്പർക്കം
21) ആനയിടവയലി സ്വദേശിനി (27) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
22) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, (64) സമ്പർക്കം
23) ശിവാജി ലൈൻ സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
24) വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി, (54) സമ്പർക്കം
25) പാലക്കുഴി സ്വദേശി, (50) സമ്പർക്കം
26) പൂവച്ചൽ സ്വദേശി, (36) സമ്പർക്കം
27) വാഴമുട്ടം സ്വദേശി, (65) സമ്പർക്കം
28) വാഴമുട്ടം സ്വദേശിനി (62) സമ്പർക്കം
29) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി, (7) സമ്പർക്കം
30) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (1) സമ്പർക്കം
31) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി, (61) സമ്പർക്കം
32) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി, (29) സമ്പർക്കം
33) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി, (36) സമ്പർക്കം
34) എള്ളുവിള സ്വദേശിനി (19) സമ്പർക്കം
35) വട്ടവിള സ്വദേശി, (11) സമ്പർക്കം
36) CISF തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി, (32) സമ്പർക്കം
37) മുള്ളുവിള സ്വദേശി, (52) സമ്പർക്കം
38) ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വദേശി, (63) സമ്പർക്കം
39) ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വദേശി, (70) സമ്പർക്കം
40) ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വദേശിനി (65) സമ്പർക്കം
41) ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വദേശി, (75) സമ്പർക്കം
42) ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
43) കൊച്ചുവിള സ്വദേശിനി (19) സമ്പർക്കം
44) നേമം സ്വദേശി, (50) സമ്പർക്കം
45) മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി, (24) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
46) മുറിയൻതോട്ടം സ്വദേശി, (51) സമ്പർക്കം
47) അയിര സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
48) അയിര സ്വദേശി, (26) സമ്പർക്കം
49) അയിര സ്വദേശി, (23) സമ്പർക്കം
50) നെടുവൻവിള സ്വദേശി, (23) സമ്പർക്കം
51) അയിര സ്വദേശി, (58) സമ്പർക്കം
52) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (38) സമ്പർക്കം
53) ചെമ്പാക്കട സ്വദേശിനി (11) സമ്പർക്കം
54) ചെമ്പാക്കട സ്വദേശിനി (31) സമ്പർക്കം
55) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (34) സമ്പർക്കം
56) നാരകത്തിൻകുഴി സ്വദേശിനി (42) സമ്പർക്കം
57) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (30) സമ്പർക്കം
58) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (24) സമ്പർക്കം
59) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (34) സമ്പർക്കം
60) കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി (17) സമ്പർക്കം
61) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (26) സമ്പർക്കം
62) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (24) സമ്പർക്കം
63) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (29) സമ്പർക്കം
64) മേലാരനൂർ റോഡ് സ്വദേശിനി (37) സമ്പർക്കം
65) ചെമ്പകശ്ശേരി സ്വദേശി, (36) സമ്പർക്കം
66) വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി (62) സമ്പർക്കം
67) വ്ളാത്താങ്കര സ്വദേശി, (74) സമ്പർക്കം
68) ചെമ്പാക്കട സ്വദേശിനി (65) സമ്പർക്കം
69) നെയ്യാർഡാം സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
70) വെൺകുളം സ്വദേശി, (72) സമ്പർക്കം
71) പുതിയതറ സ്വദേശി, (28) സമ്പർക്കം
72) മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി (42) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
73) കുന്നുകുഴി സ്വദേശി, (23) സമ്പർക്കം
74) മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി, (36) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
75) കല്ലുവെട്ടാൻകുഴി സ്വദേശി, (61) സമ്പർക്കം
76) കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശി, (29) സമ്പർക്കം
77) വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി (33) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
78) മണക്കാട് സ്വദേശി, (45) സമ്പർക്കം
79) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി, (34) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
80) പെരുംകുളങ്ങര സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
81) ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വദേശി, (62) സമ്പർക്കം
82) പുല്ലുവിള സ്വദേശി, (74) സമ്പർക്കം
83) തമ്പാനൂർ സ്വദേശി, (55) സമ്പർക്കം
84) പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശി, (73) സമ്പർക്കം
85) മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി (34) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
86) പീരുമേട് ,ഇടുക്കി സ്വദേശി, (43) സമ്പർക്കം
87) വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി, (45) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
88) പുല്ലുവിള സ്വദേശി, (58) സമ്പർക്കം
89) മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി (55) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
90) മുല്ലൂർ സ്വദേശി, (18) സമ്പർക്കം
91) ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി, (42) സമ്പർക്കം
92) പുന്നക്കാമുകൾ സ്വദേശി, (20) സമ്പർക്കം
93) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി, (35) സമ്പർക്കം
94) പുന്നക്കാമുകൾ സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
95) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, (30) സമ്പർക്കം
96) കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി, (33) സമ്പർക്കം
97) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി, (18) സമ്പർക്കം
98) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി, (60) സമ്പർക്കം
99) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി (17) സമ്പർക്കം
100) പെരുംകടവിള സ്വദേശിനി (38) സമ്പർക്കം
101) അരയൂര് സ്വദേശി, (28) സമ്പർക്കം
102) അംബൂരി സ്വദേശി, (44) സമ്പർക്കം
103) ഉരവിടം വെക്തമല്ലത 54 കാരി സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
104) ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
105) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി, (52) സമ്പർക്കം
106) തിരുപുറം സ്വദേശിനി (53) സമ്പർക്കം
107) കുടയാൽ സ്വദേശി, (60) സമ്പർക്കം
108) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി, (20) സമ്പർക്കം
109) പഴകുറ്റി സ്വദേശിനി (31) സമ്പർക്കം
110) കുളത്തുമ്മൽ സ്വദേശിനി (30) സമ്പർക്കം
111) അമരവിള സ്വദേശിനി (26) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
112) കല്ലമ്പലം സ്വദേശി, (43) സമ്പർക്കം
113) കരിപ്പൂർ സ്വദേശി, (37) സമ്പർക്കം
114) വാളിയോട് സ്വദേശിനി (64) സമ്പർക്കം
115) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി (8) സമ്പർക്കം
116) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി, (30) സമ്പർക്കം
117) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി (31) സമ്പർക്കം
118) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (27) സമ്പർക്കം
119) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി, (20) സമ്പർക്കം
120) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
121) ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി, (35) സമ്പർക്കം
122) ഇലവട്ടം സ്വദേശി, (39) സമ്പർക്കം
123) കാട്ടാക്കട സ്വദേശി, (27) സമ്പർക്കം
124) അയിര സ്വദേശി, (64) സമ്പർക്കം
125) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി, (38) സമ്പർക്കം
126) തിരുപുറം സ്വദേശി, (60) സമ്പർക്കം
127) ഇ.എം.എസ് റോഡ് സ്വദേശി, (53) സമ്പർക്കം
128) നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി, (79) സമ്പർക്കം
129) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി, (32) സമ്പർക്കം
130) തിരുപുറം സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
131) കട്ടച്ചാൽക്കുഴി സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
132) അയിര സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
133) തമിഴ്നാട് സ്വദേശി, (32) തമിഴ്നാട്
134) തിരുപുറം സ്വദേശിനി (32) സമ്പർക്കം
135) അയിര സ്വദേശി, (13) സമ്പർക്കം
136) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, (1) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
137) കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി (79) സമ്പർക്കം
138) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (71) സമ്പർക്കം
139) കുഴിമല സ്വദേശി, (23) സമ്പർക്കം
140) കുളത്തുമ്മൽ സ്വദേശിനി (73) സമ്പർക്കം
141) കുഴിവിള കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
142) മടവൂർ സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
143) മുള്ളുവിള സ്വദേശി, (78) സമ്പർക്കം
144) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി, (47) സമ്പർക്കം
145) കുഴിവിള കാട്ടാക്കട സ്വദേശി, (32) സമ്പർക്കം
146) മടവൂർ സ്വദേശിനി (8) സമ്പർക്കം
147) മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശിനി (48) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
148) ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി (13) സമ്പർക്കം
149) പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി, (5) സമ്പർക്കം
150) കുഴിവിള കാട്ടാക്കട സ്വദേശി, (58) സമ്പർക്കം
151) ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി (12) സമ്പർക്കം
152) പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
153) പനതുറ സ്വദേശിനി (67) സമ്പർക്കം
154) കുര്യാത്തി സ്വദേശി, (19) സമ്പർക്കം
155) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, (19) സമ്പർക്കം
156) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്ത്രീ (15) സമ്പർക്കം
157) കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
158) പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
159) ഇ.എം.എസ് റോഡ് സ്വദേശിനി (21) സമ്പർക്കം
160) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (22) സമ്പർക്കം
161) പനതുറ സ്വദേശി, (68) സമ്പർക്കം
162) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
163) തിരുവല്ലം സ്വദേശി, (28) സമ്പർക്കം
164) ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി, (42) സമ്പർക്കം
165) ജി പി ഓ സ്വദേശി, (38) സമ്പർക്കം
166) കോളിയൂർ സ്വദേശിനി (49) സമ്പർക്കം
167) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
168) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, (44) സമ്പർക്കം
169) നേമം സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
170) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി, (30) സമ്പർക്കം
171) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
172) പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി, (10) സമ്പർക്കം
173) പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി (18) സമ്പർക്കം
174) മലയം സ്വദേശി, (60) സമ്പർക്കം
175) പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി (20) സമ്പർക്കം
176) നരുവാമൂട് സ്വദേശി, (27) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
177) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (5) സമ്പർക്കം
178) നേമം സ്വദേശി, (37) സമ്പർക്കം
179) മാറനല്ലൂർ സ്വദേശിനി (85) സമ്പർക്കം
180) വെങ്കടവ് സ്വദേശിനി (27) സമ്പർക്കം
181) പനയറക്കുന്ന് സ്വദേശി, (65) സമ്പർക്കം
182) കരമന സ്വദേശി, (50) സമ്പർക്കം
183) വണ്ടന്നൂർ സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
184) കരമന സ്വദേശി, (13) സമ്പർക്കം
185) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (63) സമ്പർക്കം
186) കാലടി സ്വദേശിനി (29) സമ്പർക്കം
187) മടവൂർ സ്വദേശി, (14) സമ്പർക്കം
188) കാലടി സ്വദേശി, (44) സമ്പർക്കം
189) ചൊവ്വര സ്വദേശി, (58) സമ്പർക്കം
190) കാലടി സ്വദേശിനി (39) സമ്പർക്കം
191) കോട്ടുകാൽ സ്വദേശി, (35) സമ്പർക്കം
192) കാലടി സ്വദേശി, (12) സമ്പർക്കം
193) നെടുംകാട് സ്വദേശി, (63) സമ്പർക്കം
194) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി, (58) സമ്പർക്കം
195) മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി, (21) സമ്പർക്കം
196) മണമ്പൂര് സ്വദേശി, (32) സമ്പർക്കം
197) നരുവാമൂട് സ്വദേശി, (22) സമ്പർക്കം
198) കീഴാറൂർ സ്വദേശി, (17) സമ്പർക്കം
199) കരമന സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
200) കരമന സ്വദേശിനി (17) സമ്പർക്കം
201) കട്ടച്ചൽകുഴി സ്വദേശി, (61) സമ്പർക്കം
202) പുലിയൂർകോണം സ്വദേശി, (17) സമ്പർക്കം
203) കീഴാരൂർ സ്വദേശി, (15) സമ്പർക്കം
204) വെട്ടുകാട് സ്വദേശി, (74) സമ്പർക്കം
205) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി, (50) സമ്പർക്കം
206) മുടക്കൽ സ്വദേശി, (39) സമ്പർക്കം
207) ആയിര സ്വദേശിനി (40) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
208) തിരുപുറം സ്വദേശി, (27) സമ്പർക്കം
209) പുല്ലുവിള സ്വദേശി, (22) സമ്പർക്കം
210) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
211) മഞ്ചംകോഡ് സ്വദേശി, (45) സമ്പർക്കം
212) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി, (12) സമ്പർക്കം
213) പുലിയൂർകോണം സ്വദേശിനി (37) സമ്പർക്കം
214) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (9) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
215) മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി, (22) സമ്പർക്കം
216) പഴകട സ്വദേശി, (53) സമ്പർക്കം
217) കരിംകുളം സ്വദേശിനി (65) സമ്പർക്കം
218) മഞ്ചംകോഡ് സ്വദേശിനി (42) സമ്പർക്കം
219) കഠിനംകുളം സ്വദേശി, (49) സമ്പർക്കം
220) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി, (45) സമ്പർക്കം
221) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി, (42) സമ്പർക്കം
222) പൂവാർ സ്വദേശി, (30) സമ്പർക്കം
223) കൈമനം സ്വദേശി, (30) സമ്പർക്കം
224) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി, (29) സമ്പർക്കം
225) എളമ്പ മുടക്കൽ സ്വദേശി, (52) സമ്പർക്കം
226) പൂവാർ സ്വദേശി, (44) സമ്പർക്കം
227) കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി, (10) സമ്പർക്കം
228) നേമം സ്വദേശിനി (3) സമ്പർക്കം
229) ഉദയകുളങ്ങര സ്വദേശി, (51) സമ്പർക്കം
230) നേമം സ്വദേശിനി (32) സമ്പർക്കം
231) പൂവാർ സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
232) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (34) സമ്പർക്കം
233) എളമ്പ മുടക്കൽ സ്വദേശിനി (45) സമ്പർക്കം
234) കാലടി സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
235) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി (8) സമ്പർക്കം
236) നെടുംകാട് സ്വദേശി (54) സമ്പർക്കം
237) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി (53) സമ്പർക്കം
238) നരുവാമൂട് സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
239) കാലടി സ്വദേശിനി (18) സമ്പർക്കം
240) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (32) സമ്പർക്കം
241) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
242) കാലടി സ്വദേശിനി (43) സമ്പർക്കം
243) അറപ്പുര സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
244) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി (18) സമ്പർക്കം
245) നരുവാമൂട് സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
246) കാലടി സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
247) കുളത്തൂർ സ്വദേശി (47) സമ്പർക്കം
248) എയർപോർട്ട് റോഡ് സ്വദേശിനി (51) സമ്പർക്കം
249) കാലടി സ്വദേശി (83) സമ്പർക്കം
250) അറപ്പുര സ്വദേശി (4) സമ്പർക്കം
251) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി (65) സമ്പർക്കം
252) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (10) സമ്പർക്കം
253) കുളത്തൂർ സ്വദേശി (74) സമ്പർക്കം
254) പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
255) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
256) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (2) സമ്പർക്കം
257) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി (59) സമ്പർക്കം
258) ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
259) ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി (13) സമ്പർക്കം
260) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി (7) സമ്പർക്കം
261) വലിയവിള സ്വദേശിനി (59) സമ്പർക്കം
262) നേമം സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
263) തൊളിക്കോട് സ്വദേശിനി (21) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
264) നെട്ടയം സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
265) നേമം സ്വദേശി (10) സമ്പർക്കം
266) കുളത്തൂർ സ്വദേശി (95) സമ്പർക്കം
267) നെട്ടയം സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
268) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
269) നേമം സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
270) കുഴിവിളാകം സ്വദേശി (51) സമ്പർക്കം
271) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (18) സമ്പർക്കം
272) വലിയവിള സ്വദേശി (7) സമ്പർക്കം
273) വലിയതുറ സ്വദേശി (65) സമ്പർക്കം
274) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (72) സമ്പർക്കം
275) വലിയതുറ സ്വദേശിനി (57) സമ്പർക്കം
276) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (32) സമ്പർക്കം
277) വലിയതുറ സ്വദേശി (57) സമ്പർക്കം
278) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
279) വലിയതുറ സ്വദേശി (5) സമ്പർക്കം
280) പയറ്റുവിള സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
281) വലിയതുറ സ്വദേശി (3) സമ്പർക്കം
282) നെടുവൻവിള സ്വദേശിനി (29) സമ്പർക്കം
283) കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി (47) സമ്പർക്കം
284) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (29) സമ്പർക്കം
285) കോട്ടുകാൽ സ്വദേശി (29) സമ്പർക്കം
286) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
287) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി (58) സമ്പർക്കം
288) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (66) സമ്പർക്കം
289) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
290) കുഴിവിളാകം സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
291) കുളത്തൂർ സ്വദേശി (63) സമ്പർക്കം
292) കുഴിവിളാകം സ്വദേശി (8) സമ്പർക്കം
293) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
294) ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
295) മുടവൻമുകൾ സ്വദേശിനി (49) സമ്പർക്കം
296) ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി (7) സമ്പർക്കം
297) അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
298) പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി (14) സമ്പർക്കം
299) പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി (38) സമ്പർക്കം
300) ആര്യനാട് സ്വദേശി (46) സമ്പർക്കം
301) അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
302) കൊച്ചുകിണറ്റിൻമൂട് സ്വദേശി (62) സമ്പർക്കം
303) മാമ്പള്ളി സ്വദേശി (71) സമ്പർക്കം
304) ഉറിയാക്കോട് സ്വദേശിനി (20) സമ്പർക്കം
305) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
306) അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (68) സമ്പർക്കം
307) ആലംകോട് സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
308) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല പുരുഷൻ (48) സമ്പർക്കം
309) വർക്കല സ്വദേശി (64) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
310) പൂജപ്പുര സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
311) കുമാരപുരം സ്വദേശിനി (32) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
312) ആനയറ സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
313) ഇടവ സ്വദേശി (29) സമ്പർക്കം
314) ഓലത്താനി സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
315) ഇടവ സ്വദേശി (73) സമ്പർക്കം
316) കുന്നനാട് സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
317) ബോട്ടുപുര സ്വദേശിനി (3) സമ്പർക്കം
318) ബോട്ടുപുര സ്വദേശിനി (19) സമ്പർക്കം
319) ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി (16) സമ്പർക്കം
320) ഇടവ സ്വദേശിനി (69) സമ്പർക്കം
321) പൂവച്ചൽ സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
322) ആസാദ് നഗർ സ്വദേശിനി (10) സമ്പർക്കം
323) കാരക്കമണ്ഡപം സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
324) മുള്ളുവിള സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
325) മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
326) മടവൂർ സ്വദേശിനി (73) സമ്പർക്കം
327) മടവൂർ സ്വദേശി (13) സമ്പർക്കം
328) മടവൂർ സ്വദേശിനി (10) സമ്പർക്കം
329) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്ത്രീ (43) സമ്പർക്കം
330) മടവൂർ സ്വദേശിനി (51) സമ്പർക്കം
331) മടവൂർ സ്വദേശി (3) സമ്പർക്കം
332) മടവൂർ സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
333) മടവൂർ സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
334) പൂഴനാട് സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
335) മടവൂർ സ്വദേശി (12) സമ്പർക്കം
336) മടവൂർ സ്വദേശിനി (13) സമ്പർക്കം
337) മാണിക്കവിളാകം സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
338) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (10) സമ്പർക്കം
339) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി (7) സമ്പർക്കം
340) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
341) വട്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
342) ആനാവൂർ സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
343) അവനാകുഴി സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
344) പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
345) മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി (2) സമ്പർക്കം
346) കുടയാൽ സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
347) മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
348) മടവൂർ സ്വദേശിനി (34) സമ്പർക്കം
349) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
350) മടവൂർ സ്വദേശിനി (63) സമ്പർക്കം
351) മിതൃമല സ്വദേശിനി (34) സമ്പർക്കം
352) ആറാലുംമൂട് സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
353) കരകുളം സ്വദേശിനി (45) സമ്പർക്കം
354) താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി (43) സമ്പർക്കം
355) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
356) പനച്ചമൂട് സ്വദേശി (65) സമ്പർക്കം
357) നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി (29) സമ്പർക്കം
358) വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി (29) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
359) പുല്ലുവിള സ്വദേശി (53) സമ്പർക്കം
360) പുതിയതറ സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
361) പൂന്തുറ സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
362) കല്ലോട് സ്വദേശിനി (46) സമ്പർക്കം
363) മാമ്പഴക്കര സ്വദേശിനി (21) സമ്പർക്കം
364) പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
365) പനച്ചമൂട് സ്വദേശി (29) സമ്പർക്കം
366) മുതിയാവിള സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
367) കീഴാറൂർ സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
368) ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
369) വെള്ളറട സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
370) കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
371) കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി (3) സമ്പർക്കം
372) പൂവാർ സ്വദേശിനി (30) സമ്പർക്കം
373) വാറുവിള സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
374) കീഴാറൂർ സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
375) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി (39) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
376) ചെറുവേങ്ങൂർ സ്വദേശി (22) സമ്പർക്കം
377) കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
378) കന്യകുളങ്ങര സ്വദേശി (77) സമ്പർക്കം
379) മാണിക്കവിളാകം സ്വദേശിനി (46) സമ്പർക്കം
380) കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി (53) സമ്പർക്കം
381) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
382) പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശി (53) സമ്പർക്കം
383) കുട്ടമല സ്വദേശി (51) സമ്പർക്കം
384) പവതിയൻ സ്വദേശിനി (29) സമ്പർക്കം
385) തേമ്പാമൂട് സ്വദേശിനി (16) സമ്പർക്കം
386) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (80) സമ്പർക്കം
387) തേമ്പാമൂട് സ്വദേശിനി (41) സമ്പർക്കം
388) മുണ്ടക്കൽ സ്വദേശി (78) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
389) നെട്ടയം സ്വദേശി (17) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
390) പട്ടം സ്വദേശിനി (64) സമ്പർക്കം
391) കാരക്കോണം സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
392) പൂവാർ സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
393) മുട്ടട സ്വദേശി (65) സമ്പർക്കം
394) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
395) പൂവാർ സ്വദേശി (37) സമ്പർക്കം
396) തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി (37) തമിഴ്നാട്
397) നെല്ലനാട് സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
398) ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
399) മടവൂർ സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
400) പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
401) പാലക്കോണം സ്വദേശി (46) സമ്പർക്കം
402) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്ത്രീ (45) സമ്പർക്കം
403) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
404) അമരവിള സ്വദേശിനി (45) സമ്പർക്കം
405) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
406) ആലന്തറ സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
407) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (56) സമ്പർക്കം
408) വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശി (11) സമ്പർക്കം
409) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
410) പൂലന്തറ സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
411) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
412) മുല്ലൂർ സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
413) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
414) വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശിനി (62) സമ്പർക്കം
415) ആലന്തറ സ്വദേശിനി (4) സമ്പർക്കം
416) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (18) സമ്പർക്കം
417) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (16) സമ്പർക്കം
418) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (56) സമ്പർക്കം
419) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
420) കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി (78)
421) കല്ലമ്പലം സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
422) കൊല്ലംകോട് സ്വദേശിനി (65)
423) കരവാരം സ്വദേശിനി (38) സമ്പർക്കം
424) അടയമൺ സ്വദേശിനി (24) സമ്പർക്കം
425) പട്ടം സ്വദേശിനി (46) സമ്പർക്കം
426) മന്നൂർക്കോണം സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
427) പെരുകാവ് സ്വദേശി (61) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
428) പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി (2) സമ്പർക്കം
429) മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി (34) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക