തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 9 കോവിഡ് മരണം, 464പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 464പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്

ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ;
1) അയ്യപ്പൻകുഴി സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
2) അരയൂർ സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
3) കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി (57) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
4) കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി (44) സമ്പർക്കം
5) തളികുഴി സ്വദേശിനി (71) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
6) നടൂർകൊലാ സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
7) നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി (21) സമ്പർക്കം
8) പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
9) പേട്ട സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
10) മുല്ലൂർ സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
11) മുല്ലൂർ സ്വദേശി (63) സമ്പർക്കം
12) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (26) സമ്പർക്കം
13) അഞ്ചുതെങ് സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
14) അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (56) സമ്പർക്കം
15) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനി (27) സമ്പർക്കം
16) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനി (49) സമ്പർക്കം
17) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി (22) സമ്പർക്കം
18) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനി (52) സമ്പർക്കം
19) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
20) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
21) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി (27) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
22) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
23) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
24) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനി (70) സമ്പർക്കം
25) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
26) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി (56) സമ്പർക്കം
27) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനി (70) സമ്പർക്കം
28) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
29) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി (63) സമ്പർക്കം
30) അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശി (62) സമ്പർക്കം
31) അമരവിള സ്വദേശി (57) സമ്പർക്കം
32) അമ്പലത്തറ സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
33) അമ്പലത്തിങ്കല സ്വദേശി (64) സമ്പർക്കം
34) അമ്പലത്തിങ്കല സ്വദേശിനി (61) സമ്പർക്കം
35) അമ്പലത്തിങ്കല സ്വദേശിനി (29) സമ്പർക്കം
36) അലിയാട് സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
37) അഴൂർ സ്വദേശിനി (41) സമ്പർക്കം
38) ആങ്കോട് സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
39) ആങ്കോട് സ്വദേശി (29) സമ്പർക്കം
40) ആങ്കോട് സ്വദേശി (41) സമ്പർക്കം
41) ആങ്കോട് സ്വദേശിനി (43) സമ്പർക്കം
42) ആനയറ സ്വദേശിനി (67) സമ്പർക്കം
43) ആനാട് സ്വദേശി (65) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
44) ആര്യനാട് സ്വദേശി (56) സമ്പർക്കം
45) ആര്യനാട് സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
46) ആര്യനാട് സ്വദേശി (41) സമ്പർക്കം
47) ആലത്തൂർ സ്വദേശിനി (82) സമ്പർക്കം
48) ആലത്തൂർ സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
49) ആലത്തൂർ സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
50) ആലത്തൂർ സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
51) ആലത്തൂർ സ്വദേശി (13) സമ്പർക്കം
52) ആലുകാട് സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
53) ആലുകാട് സ്വദേശി (18) സമ്പർക്കം
54) ആലുകാട് സ്വദേശിനി (26) സമ്പർക്കം
55) ആലുംകുഴി സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
56) ആലുക്കാട് സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
57) ആലുക്കാട് സ്വദേശിനി (47) സമ്പർക്കം
58) ആലുക്കാട് സ്വദേശി (4) സമ്പർക്കം
59) ആലുംമൂട് സ്വദേശിനി (56) സമ്പർക്കം
60) ആറയൂർ സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
61) ആറാലുംമൂട് സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
62) ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
63) ഇഞ്ചക്കൽ സ്വദേശിനി (47) സമ്പർക്കം
64) ഇഞ്ചപുരി സ്വദേശി (21) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
65) ഇരവൂർ സ്വദേശി (52) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
66) ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
67) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (7) സമ്പർക്കം
68) ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (17) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
69) ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
70) ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി (20) സമ്പർക്കം
71) ഊക്കോട് സ്വദേശിനി (45) സമ്പർക്കം
72) ഊട്ടറ സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
73) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി (20) സമ്പർക്കം
74) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (18) സമ്പർക്കം
75) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
76) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
77) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (24) സമ്പർക്കം
78) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
79) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
80) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി (62) സമ്പർക്കം
81) ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
82) ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (24) സമ്പർക്കം
83) ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
84) ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി (29) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
85) എലവന്തിട്ട സ്വദേശിനി (32) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
86) എള്ളുവിള സ്വദേശിനി (7) സമ്പർക്കം
87) എള്ളുവിള സ്വദേശിനി (15) സമ്പർക്കം
88) ഏണിക്കര സ്വദേശിനി (93) സമ്പർക്കം
89) ഏണിക്കര സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
90) ഏണിക്കര സ്വദേശിനി (15) സമ്പർക്കം
91) ഏറ്റൂർ സ്വദേശിനി (66) സമ്പർക്കം
92) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (77) സമ്പർക്കം
93) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
94) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി (27) സമ്പർക്കം
95) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി (2) സമ്പർക്കം
96) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
97) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
98) കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
99) കടിയക്കോണം സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
100) കടിയക്കോണം സ്വദേശിനി (38) സമ്പർക്കം
101) കടിയക്കോണം സ്വദേശിനി (46) സമ്പർക്കം
102) കണ്ണറവിള സ്വദേശി (55) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
103) കരകുളം സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
104) കരമന സ്വദേശിനി (55) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
105) കരമന സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
106) കരമന സ്വദേശിനി (70) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
107) കരമന സ്വദേശി (80) സമ്പർക്കം
108) കരിമുട്ടി കോളനി സ്വദേശിനി (7) സമ്പർക്കം
109) കരിമുട്ടി കോളനി സ്വദേശിനി (12) സമ്പർക്കം
110) കലിംഗവിളാകം സ്വദേശിനി (20) സമ്പർക്കം
111) കല്ലറ സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
112) കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി (62) സമ്പർക്കം
113) കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി (9) സമ്പർക്കം
114) കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി (8) സമ്പർക്കം
115) കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
116) കല്ലിയൂർ സ്വദേശി (37) സമ്പർക്കം
117) കല്ലിയൂർ സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
118) കവടിയാർ സ്വദേശിനി (52) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
119) കളിപ്പാൻകുളം സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
120) കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി (76) സമ്പർക്കം
121) കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
122) കാട്ടായികോഡ് സ്വദേശി (40) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
123) കാമരാജ് റോഡ് സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
124) കാരക്കോണം സ്വദേശിനി (34) സമ്പർക്കം
125) കാരക്കോണം സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
126) കാരാളി സ്വദേശിനി (39) സമ്പർക്കം
127) കാരോട് സ്വദേശി (22) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
128) കിളികൊട്ടുകോണം സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
129) കിളികൊട്ടുകോണം സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
130) കിളിക്കൊട്ടുകോണം സ്വദേശി (47) സമ്പർക്കം
131) കിളിമാനൂർ സ്വദേശി (10) സമ്പർക്കം
132) കിള്ളിപാലം സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
133) കിഴക്കുംകര സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
134) കീഴാറൂർ സ്വദേശി (75) സമ്പർക്കം
135) കീഴാറൂർ സ്വദേശിനി (68) സമ്പർക്കം
136) കീഴാറൂർ സ്വദേശി (13) സമ്പർക്കം
137) കീഴാറൂർ സ്വദേശി (14) സമ്പർക്കം
138) കീഴാറൂർ സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
139) കീഴാറൂർ സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
140) കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
141) കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി (17) സമ്പർക്കം
142) കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി (14) സമ്പർക്കം
143) കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി (84) സമ്പർക്കം
144) കുട്ടൻമാല സ്വദേശി (31) സമ്പർക്കം
145) കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി (26)
146) തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുവന്ന കുലശേഖരം സ്വദേശി (58)
147) കുളത്തൂർ സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
148) കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി (6) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
149) കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
150) കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി (86) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
151) കുളത്തൂർ സ്വദേശി (37) സമ്പർക്കം
152) കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി (18) സമ്പർക്കം
153) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (58) സമ്പർക്കം
154) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (5) സമ്പർക്കം
155) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (7) സമ്പർക്കം
156) കൊല്ലംകോണം സ്വദേശിനി (26) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
157) കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി (52) സമ്പർക്കം
158) കോട്ടുകാൽ സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
159) കോലിയക്കോട് സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
160) കോല്ലയിൽ സ്വദേശിനി (22) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
161) ചാന്നാങ്കര സ്വദേശി (69) സമ്പർക്കം
162) ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനി (65) സമ്പർക്കം
163) ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
164) ചാമവിളപുരം സ്വദേശിനി (64) സമ്പർക്കം
165) ചാമവിളപുരം സ്വദേശിനി (62) സമ്പർക്കം
166) ചാമവിളപുരം സ്വദേശിനി (13) സമ്പർക്കം
167) ചാമവിളപുരം സ്വദേശിനി (37) സമ്പർക്കം
168) ചാമവിളപുരം സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
169) ചിറ്റാട്‌മുക്ക് സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
170) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
171) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
172) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി (73) സമ്പർക്കം
173) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
174) ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശിനി (75) സമ്പർക്കം
175) ചെങ്കൽ സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
176) ചെങ്കൽ സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
177) ചെട്ടിക്കുന് സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
178) ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി (59) സമ്പർക്കം
179) ചെമ്പൂരു സ്വദേശിനി (59) സമ്പർക്കം
180) ചെമ്പൂരു സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
181) ചെമ്പൂര് സ്വദേശിനി (14) സമ്പർക്കം
182) ചെമ്പൂര് ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
183) ചെമ്പൂര് ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
184) ചെമ്പൂര് ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
185) ചെമ്പൂര് ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (2) സമ്പർക്കം
186) ചെമ്പൂര് ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
187) ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി (46) സമ്പർക്കം
188) ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
189) ചെറുന്നിയൂർ സ്വദേശിനി (26) സമ്പർക്കം
190) ചൊവ്വര സ്വദേശിനി (39) സമ്പർക്കം
191) ചൊവ്വര സ്വദേശിനി (84) സമ്പർക്കം
192) ജഗതി സ്വദേശിനി (26) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
193) തച്ചൻകോട് സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
194) താൻപോന്നഗാല സ്വദേശി (46) സമ്പർക്കം
195) തിരുപുറം സ്വദേശി (33) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
196) തിരുപുറം സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
197) തിരുമല സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
198) തിരുവനതപുരം സ്വദേശിനി (25) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
199) തോപ്പുമുക്ക് സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
200) തോപ്പുമുക്ക് സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
201) തോപ്പുമുക്ക് സ്വദേശി (58) സമ്പർക്കം
202) തോപ്പുമുക്ക് സ്വദേശിനി (43) സമ്പർക്കം
203) നല്ലൂർവട്ടം സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
204) നാഗർകോവിൽ സ്വദേശി (43) സമ്പർക്കം
205) നീറമൺ ഴി സ്വദേശി (60) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
206) നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി (44) സമ്പർക്കം
207) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി (48) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
208) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
209) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
210) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (62) സമ്പർക്കം
211) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി (47) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
212) നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
213) നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
214) നേടിയവിരലി സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
215) നേടുംങ്കാട് സ്വദേശി (56) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
216) നേമം സ്വദേശിനി (29) സമ്പർക്കം
217) പനകുടി സ്വദേശി (60) തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുവന്ന
218) പനങ്ങോട് സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
219) പനയ്ക്കോണം സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
220) പനവിള സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
221) പനവിള സ്വദേശിനി (20) സമ്പർക്കം
222) പനവൂർ സ്വദേശിനി (49) സമ്പർക്കം
223) പനവൂർ സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
224) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
225) പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
226) പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി (69) സമ്പർക്കം
227) പഴവൻചാല സ്വദേശി (39) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
228) പറയത്തുകോണം സ്വദേശിനി (16) സമ്പർക്കം
229) പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി (56) സമ്പർക്കം
230) പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
231) പാങ്ങോട് സ്വദേശി (27) ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ
232) പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
233) പാലുകാൽ സ്വദേശി (42) തമിഴ്നാട്
234) പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശിനി (30) സമ്പർക്കം
235) പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി (10) സമ്പർക്കം
236) പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശിനി (37) സമ്പർക്കം
237) പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
238) പാളയംകുന്ന് സ്വദേശിനി (47) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
239) പാറശാല സ്വദേശിനി (37) സമ്പർക്കം
240) പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി (72) സമ്പർക്കം
241) പാറശ്ശാല സ്വദേശി (55) സമ്പർക്കം
242) പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി (29) സമ്പർക്കം
243) പാറശ്ശാല സ്വദേശി (14) സമ്പർക്കം
244) പാറശ്ശാല സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
245) പാറശ്ശാല സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
246) പുതിയതുറ സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
247) പുതുക്കട സ്വദേശി (83) സമ്പർക്കം
248) പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
249) പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
250) പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (64) സമ്പർക്കം
251) പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശി (26) സമ്പർക്കം
252) പുരയിടം സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
253) പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
254) പുളിങ്കുടി സ്വദേശി (30) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
255) പുളിമൺകോട് സ്വദേശിനി (10) സമ്പർക്കം
256) പുളിമൺകോട് സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
257) പുളിമൺകോട് സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
258) പുളിമാങ്കോട് സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
259) പുളിമാങ്കോട് സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
260) പുളിമാങ്കോട് സ്വദേശിനി (20) സമ്പർക്കം
261) പുളിമാങ്കോട് സ്വദേശിനി (22) സമ്പർക്കം
262) പുളിമാങ്കോട് സ്വദേശിനി (68) സമ്പർക്കം
263) പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി (35) സമ്പർക്കം
264) പൂജപ്പുര സ്വദേശി (51) സമ്പർക്കം
265) പൂജപ്പുര സ്വദേശി (21) സമ്പർക്കം
266) പൂജപ്പുര ജയിൽ സ്വദേശി (0) സമ്പർക്കം
267) പൂജപ്പൂര സ്വദേശി (61) സമ്പർക്കം
268) പൂജപ്പൂര സ്വദേശി (77) സമ്പർക്കം
269) പൂജപ്പൂര സ്വദേശി (61) സമ്പർക്കം
270) പൂജപ്പൂര സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
271) പൂജപ്പൂര സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
272) പൂജപ്പൂര സ്വദേശി (67) സമ്പർക്കം
273) പൂന്തുറ സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
274) പൂന്തുറ സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
275) പൂന്തുറ സ്വദേശിനി (11) സമ്പർക്കം
276) പൂവാർ സ്വദേശി (48) സമ്പർക്കം
277) പൂവാർ സ്വദേശി (14) സമ്പർക്കം
278) പൂവാർ സ്വദേശി (80) സമ്പർക്കം
279) പൂവാർ സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
280) പൂവാർ സ്വദേശിനി (15) സമ്പർക്കം
281) പൂവാർ സ്വദേശി (17) സമ്പർക്കം
282) പൂവാർ സ്വദേശിനി (37) സമ്പർക്കം
283) പൂവാർ സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
284) പൂവാർ സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
285) പൂഴനാട് സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
286) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
287) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി (27) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
288) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
289) പെരുംപഴുതൂർ സ്വദേശിനി (4) സമ്പർക്കം
290) പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശിനി (44) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
291) പേയാട് സ്വദേശിനി (56) സമ്പർക്കം
292) പേരയം സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
293) പേരയം സ്വദേശിനി (61) സമ്പർക്കം
294) പേരൂർക്കട സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
295) പേഴുംമൂ ട് സ്വദേശി (6) സമ്പർക്കം
296) പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
297) പൊഴിയൂർ സ്വദേശി (70) സമ്പർക്കം
298) പോങ്ങുമൂട് സ്വദേശി (5) സമ്പർക്കം
299) പോങ്ങുമൂട് സ്വദേശിനി (25) സമ്പർക്കം
300) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
301) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
302) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (5) സമ്പർക്കം
303) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (5) സമ്പർക്കം
304) പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
305) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (3) സമ്പർക്കം
306) പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി (49) സമ്പർക്കം
307) പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി (17) സമ്പർക്കം
308) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
309) പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി (26) സമ്പർക്കം
310) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (6) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
311) പോത്തൻകോട് സ്വദേശി (30) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
312) പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി (25) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
313) പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി (53) സമ്പർക്കം
314) പ്ലാമൂട്ടുക്കട സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
315) ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി (41) സമ്പർക്കം
316) ബീമാപള്ളി സ്വദേശി (69) സമ്പർക്കം
317) ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
318) ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി (13) സമ്പർക്കം
319) ബീമാപ്പള്ളി സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
320) ഭരതന്നൂർ സ്വദേശി (34) സമ്പർക്കം
321) മച്ചേൽ സ്വദേശിനി (49) സമ്പർക്കം
322) മച്ചേൽ സ്വദേശിനി (37) സമ്പർക്കം
323) മണക്കാട് സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
324) മണലി സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
325) മണികണ്ടേശ്വരം സ്വദേശി (39) സമ്പർക്കം
326) മണ്ടേല സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
327) മണ്ണാറക്കോണം സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
328) മലകുളങ്ങര സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
329) മലകുളങ്ങര സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
330) മലയം സ്വദേശിനി (30) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
331) മലയം സ്വദേശിനി (28) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
332) മലയം സ്വദേശിനി (53) സമ്പർക്കം
333) മലയം സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
334) മലയം സ്വദേശി (44) സമ്പർക്കം
335) മലയംകിഴ് സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
336) മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി (50) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
337) മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി (15) സമ്പർക്കം
338) മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി (1) സമ്പർക്കം
339) മാടൻവിള സ്വദേശിനി (11) സമ്പർക്കം
340) മാടൻവിള സ്വദേശിനി (16) സമ്പർക്കം
341) മാടൻവിള സ്വദേശിനി (17) സമ്പർക്കം
342) മാടൻവിള സ്വദേശിനി (15) സമ്പർക്കം
343) മാടൻവിള അഴൂർ സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
344) മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി (3) സമ്പർക്കം
345) മാനിക്കവിളാകം സ്വദേശിനി (29) സമ്പർക്കം
346) മാനിക്കവിളാകം സ്വദേശിനി (11) സമ്പർക്കം
347) മാരായമുട്ടം സ്വദേശി (53) സമ്പർക്കം
348) മാരായമുട്ടം സ്വദേശി (64) സമ്പർക്കം
349) മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
350) മാരായമുട്ടം സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
351) മാരായിമുട്ടം സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
352) മാറനല്ലൂർ സ്വദേശി (40) സമ്പർക്കം
353) മീനയ്ക്കൽ സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
354) മുക്കോല സ്വദേശി (2) സമ്പർക്കം
355) മുക്കോല സ്വദേശിനി (30) സമ്പർക്കം
356) മുക്കോല സ്വദേശി (32) സമ്പർക്കം
357) മുക്കോല സ്വദേശിനി (55) സമ്പർക്കം
358) മുടവൻമുകൾ സ്വദേശി (87) സമ്പർക്കം
359) മുടവൻമുകൾ സ്വദേശിനി (81) സമ്പർക്കം
360) മുടവൻമുകൾ സ്വദേശിനി (47) സമ്പർക്കം
361) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (22) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
362) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി (6) സമ്പർക്കം
363) മുതുവിള സ്വദേശി (1) സമ്പർക്കം
364) മുതുവിള സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
365) മുതുവിള സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
366) മുതുവിള സ്വദേശി (58) സമ്പർക്കം
367) മുഴുക്കോട് സ്വദേശി (71) സമ്പർക്കം
368) മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി (47) സമ്പർക്കം
369) മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി (14) സമ്പർക്കം
370) മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി (16) സമ്പർക്കം
371) മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി (11) സമ്പർക്കം
372) മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ (27) സമ്പർക്കം
373) മേപ്പുകട സ്വദേശി (29) സമ്പർക്കം
374) മേലേപ്പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശിനി (26) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
375) മൈലമൂട് സ്വദേശി (35) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
376) പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് എത്തിയ വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി (29)
377) വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി (2) സമ്പർക്കം
378) വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി (29) സമ്പർക്കം
379) വട്ടവിള സ്വദേശി (20) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
380) വട്ടവിള സ്വദേശിനി (47) സമ്പർക്കം
381) വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി (39) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
382) വണ്ടന്നൂർ സ്വദേശി (15) സമ്പർക്കം
383) വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി (51) സമ്പർക്കം
384) വലിയതുറ സ്വദേശിനി (9) സമ്പർക്കം
385) വലിയതുറ സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
386) വലിയതുറ സ്വദേശി (65) സമ്പർക്കം
387) വലിയതുറ സ്വദേശി (11) സമ്പർക്കം
388) വലിയതുറ സ്വദേശി (46) സമ്പർക്കം
389) വലിയതുറ സ്വദേശിനി (42) സമ്പർക്കം
390) വലിയതുറ സ്വദേശിനി (50) സമ്പർക്കം
391) വലിയതുറ സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
392) വലിയതുറ സ്വദേശിനി (32) സമ്പർക്കം
393) വലിയതുറ സ്വദേശി (15) സമ്പർക്കം
394) വലിയതുറ സ്വദേശി (53) സമ്പർക്കം
395) വലിയതുറ സ്വദേശി (66) സമ്പർക്കം
396) വലിയവേളി സ്വദേശി (61) സമ്പർക്കം
397) വലിയവേളി സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
398) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
399) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (31) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
400) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (9) സമ്പർക്കം
401) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (31) സമ്പർക്കം
402) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
403) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
404) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (2) സമ്പർക്കം
405) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (24) സമ്പർക്കം
406) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (33) സമ്പർക്കം
407) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
408) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
409) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (16) സമ്പർക്കം
410) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
411) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (5) സമ്പർക്കം
412) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (54) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
413) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
414) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
415) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (22) സമ്പർക്കം
416) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
417) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (28) സമ്പർക്കം
418) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (13) സമ്പർക്കം
419) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി (51) സമ്പർക്കം
420) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (43) സമ്പർക്കം
421) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (32) സമ്പർക്കം
422) വഴവിള സ്വദേശിനി (12) സമ്പർക്കം
423) വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി (44) സമ്പർക്കം
424) വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
425) വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി (45) സമ്പർക്കം
426) വികാസ് ഭവൻ സ്വദേശി (42) സമ്പർക്കം
427) വിളപ്പിൽ സ്വദേശിനി (47) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
428) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി (20) സമ്പർക്കം
429) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി (48) സമ്പർക്കം
430) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി (6) സമ്പർക്കം
431) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി (60) സമ്പർക്കം
432) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി (70) സമ്പർക്കം
433) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി (38) സമ്പർക്കം
434) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി (30) സമ്പർക്കം
435) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി (36) സമ്പർക്കം
436) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി (57) സമ്പർക്കം
437) വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി (23) ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
438) വെട്ടുകാട് സ്വദേശി (47) സമ്പർക്കം
439) വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശി (41) സമ്പർക്കം
440) വെൻപകൽ സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
441) വെമ്പായം സ്വദേശി (37) സമ്പർക്കം
442) വെള്ളനാട് സ്വദേശി (52) സമ്പർക്കം
443) വെള്ളറട സ്വദേശി (56) സമ്പർക്കം
444) വേങ്കോട് സ്വദേശിനി (28) സമ്പർക്കം
445) ശംഖുമുഖം സ്വദേശി (27) സമ്പർക്കം
446) ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി (21) സമ്പർക്കം
447) ശാന്തിപുരം സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
448) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (33) സമ്പർക്കം
449) സംഗമ നഗർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (49) സമ്പർക്കം
450) സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (24) സമ്പർക്കം
451) സബ് ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (36) സമ്പർക്കം
452) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , പുരുഷൻ (13) സമ്പർക്കം
453) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , സ്ത്രീ (36) സമ്പർക്കം
454) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , പുരുഷൻ, (25) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
455) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , പുരുഷൻ, (47) സമ്പർക്കം
456) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , പുരുഷൻ, (57) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
457) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , പുരുഷൻ, (42) സമ്പർക്കം
458) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , പുരുഷൻ, (39) സമ്പർക്കം
459) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , പുരുഷൻ, (55) സമ്പർക്കം
460) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , സ്ത്രീ, (3) സമ്പർക്കം
461) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , സ്ത്രീ, (23) സമ്പർക്കം
462) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , പുരുഷൻ, (70) സമ്പർക്കം
463) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , സ്ത്രീ, (49) സമ്പർക്കം
464) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല , സ്ത്രീ, (61) സമ്പർക്കം

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ – 450
ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയവർ – 290
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ – 9

മരണമടഞ്ഞവർ – 9
ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ
1) തിരുവനന്തപുരം വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശി സെയ്ദ് അയൂബ് ഷാ (60)
2) തിരുവനന്തപുരം ആറാട്ടുകുഴി സ്വദേശി സുരേന്ദ്രന്‍ (65)
3) ആഗസ്റ്റ് 17ന് മരണമടഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം കാഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി പ്രതാപചന്ദ്രന്‍ (62)
4) തിരുവനന്തപുരം ബീമാപ്പള്ളി സ്വദേശി ഷംസുദ്ദീന്‍ (76)
5) തിരുവനന്തപുരം മണ്ണടി സ്വദേശി രാഘവന്‍ പിള്ള (76)
6) തിരുവനന്തപുരം കാരോട് സ്വദേശി സ്റ്റീഫന്‍ (50)
7) ആഗസ്റ്റ് 19ന് മരണമടഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി റഷീദ (56)
8) തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി ആര്യന്‍ ആന്റോ (67)
9) തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം സ്വദേശി ശശിധരന്‍.