തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 182 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 182 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ

1. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(32)
2. മുല്ലൂർ സ്വദേശി(11)
3. മുല്ലൂർ സ്വദേശിനി(52)
4. നടൂർകൊല്ല സ്വദേശിനി(09)
5. കുമാരപുരം സ്വദേശി(29)
6. അമരവിള സ്വദേശി(12)
7. കല്ലടിമുക്ക് സ്വദേശി(57)
8. കുമാരപുരം സ്വദേശി(34)
9. പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി(6)
10. പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശി(38)
11. വർക്കല സ്വദേശി(48)
12. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(18)
13. പോത്തൻകോട് വാവരമ്പലം സ്വദേശി(49)
14. ആമച്ചൽ സ്വദേശിനി(51)
15. കവടിയാർ സ്വദേശി(69)
16. കവടിയാർ സ്വദേശി(87)
17. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(57)
18. ചാരുമൂട് സ്വദേശി(66)
19. പരവൂർ സ്വദേശി(25)
20. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(51)
21. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(62)
22. അയിര സ്വദേശി(58)
23. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(57)
24. അയിര സ്വദേശിനി(10)
25. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(57)
26. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(36)
27. ചെങ്കവിള സ്വദേശി(71)
28. കരമന സ്വദേശിനി(70)
29. അമരവിള സ്വദേശി(36)
30. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(49)
31. മേലാറന്നൂർ സ്വദേശി(32)
32. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(55)
33. മടവൂർ സ്വദേശി(64)
34. മേലാറന്നൂർ സ്വദേശി(7)
35. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(40)
36. മടവൂർ സ്വദേശിനി(73)
37. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(40)
38. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(12)
39. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(09)
40. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(26)
41. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(04)
42. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(54)
43. പുരയിടം സ്വദേശിനി(55)
44. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(42)
45. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(70)
46. കരമന സ്വദേശി(56)
47. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(32)
48. കരമന സ്വദേശി(45)
49. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(63)
50. അരുവിക്കര സ്വദേശി(69)
51. കവടിയാർ സ്വദേശി(53)
52. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(26)
53. ഉഴമലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(76)
54. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
55. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
56. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(51)
57. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(23)
58. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(25)
59. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
60. പൂവാർ സ്വദേശിനി(21)
61. തൊളിക്കോട് സ്വദേശി(28)
62. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
63. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(42)
64. പൂവാർ സ്വദേശിനി(47)
65. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
66. ആര്യനാട് സ്വദേശി(53)
67. കൈമനം സ്വദേശി(36)
68. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
69. കരമന സ്വദേശി(46)
70. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(31)
71. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
72. പാൽകുളങ്ങര സ്വദേശിനി(08)
73. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബെ ജയിൽ
74. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(11)
75. കൈമനം സ്വദേശിനി(19)
76. കരമന സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
77. കൈമനം സ്വദേശിനി(45)
78. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(09)
79. കൈതമുക്ക് സ്വദേശിനി(39)
80. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(19)
81. കൈമനം സ്വദേശിനി(75)
82. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(63)
83. ഭഗവതിനട സ്വദേശിനി(21)
84. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(50)
85. 75 വയസുള്ള പുരുഷൻ
86. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(52)
87. ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശി(42)
88. പുരവൂർ സ്വദേശിനി(1)
89. പുരവൂർ സ്വദേശി(22)
90. കൈതമുക്ക് സ്വദേശിനി(55)
91. പുരവൂർ സ്വദേശി(36)
92. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(68)
93. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(65)
94. പുരവൂർ സ്വദേശി(16)
95. പുരവൂർ സ്വദേശിനി(52)
96. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(25)
97. കീഴാറൂർ സ്വദേശി(48)
98. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(21)
99. കീഴാറൂർ സ്വദേശി(20)
100. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(33)
101. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(55)
102. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(65)
103. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി(20)
104. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(67)
105. പൂവാർ സ്വദേശി(04)
106. പൂവാർ സ്വദേശി(40)
107. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി(20)
108. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(10)
109. നേമം സ്വദേശി(49)
110. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശി(77)
111. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(62)
112. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(63)
113. സ്റ്റുഡിയോ റോഡ് സ്വദേശി(60)
114. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(65)
115. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി(22)
116. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനി(23)
117. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനി(64)
118. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(57)
119. പട്ടം സ്വദേശി(71)
120. കവടിയാർ സ്വദേശി(67)
121. 23 വയസുള്ള സ്ത്രീ
122. 58 വയസുള്ള പുരുഷൻ
123. വലിയതുറ സ്വദേശി(50)
124. 70 വയസുള്ള പുരുഷൻ
125. പൂന്തുറ സ്വദേശി(44)
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവർ – 32
1. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(30)
2. പട്ടം സ്വദേശി(45)
3. പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി(66)
4. റസൽപുരം സ്വദേശിനി(65)
5. കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി(62)
6. അമരവിള സ്വദേശിനി(50)
7. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(46)
8. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(47)
9. രാജാജി നഗർ സ്വദേശി(34)
10. ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശി(64)
11. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(47)
12. അലമ്പാറ സ്വദേശി(40)
13. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി(52)
14. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(72)
15. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(29)
16. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(38)
17. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(29)
18. തെക്കുംകര സ്വദേശി(46)
19. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി(45)
20. പൈഡിക്കോണം സ്വദേശി(32)
21. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(32)
22. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശി(02)
23. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(50)
24. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(20)
25. കുരിശുമുട്ടം സ്വദേശി(61)
26. 19 വയസുള്ള സ്ത്രീ
27. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(33)
28. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(26)
29. കൽപ്പറ്റ സ്വദേശി(47)
30. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(37)
31. മണക്കാട് സ്വദേശി(48)
32. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(28)
വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ – 17
1. 52 വയസുള്ള പുരുഷൻ
2. കുന്നിൽ സ്വദേശിനി(31)
3. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(39)
4. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശി(35)
5. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(22)
6. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(45)
7. അയിര സ്വദേശിനി(25)
8. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(52)
9. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(28)
10. 36 വയസുള്ള പുരുഷൻ
11. ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശിനി(50)
12. മെഡിക്കൽകോളേജ് സ്വദേശിനി(49)
13. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(24)
14. മണക്കാട് സ്വദേശി(44)
15. മുക്കോല സ്വദേശിനി(39)
16. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(38)
17. നേമം സ്വദേശിനി(31)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ – 06
1. കരകുളം സ്വദേശി(54)
2. പുതുക്കട സ്വദേശി(44)
3. കളിയക്കാവിള സ്വദേശിനി(35)
4. സ്വർണ്ണക്കോട് സ്വദേശി(25)
5. പാറക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(58)
6. മുക്കോല സ്വദേശി(35)

മരണപ്പെട്ടവർ – 02
1. പഴയകട സ്വദേശി(67)
2. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(70)