തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 266 പേർക്ക്, 255 പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴി, 9 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 266 പേർക്ക്, 255 പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴി, 9 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം

1. വട്ടിയൂർക്കാവ് അറപ്പുര ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി(79), സമ്പർക്കം.
2. ഇ.എം.എസ് കോളനി സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
3. തെക്കേതെരുവ് സ്വദേശി(3), സമ്പർക്കം.
4. തെക്കേതെരുവ് സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.
5. തെക്കേതെരുവ് സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
6. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 20 കാരൻ.
7. വറവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
8. ഇ.എം.എസ് കോളനി സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
9. കടക്കറവിളാകം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
10. കരിനട സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.
11. ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
12. ഉദിയൻകുളങ്ങര സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
13. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(3), സമ്പർക്കം.
14. പട്ടം ബണ്ട് കോളനി സ്വദേശിനി(85), സമ്പർക്കം.
15. പട്ടം ബണ്ട് കോളനി സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
16. പട്ടം ബണ്ട്കോളനി സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
17. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
18. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
19. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.
20. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(06), സമ്പർക്കം.
21. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
22. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
23. മെഡിക്കൽ കോളനി സ്വദേശിനി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
24. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ ആര്യങ്കാവ് സ്വദേശി(28).
25. വിളവൂർക്കൽ മലയം സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
26. വെങ്ങാനൂർ പനങ്ങോട് സ്വദേശിനി(80), സമ്പർക്കം.
27. ഖത്തറിൽ നിന്നെത്തിയ വലിയശാല സ്വദേശി(34).
28. നേമം ഇടക്കോട് സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
29. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(72), സമ്പർക്കം.
30. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
31. മരിയപുരം സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.
32. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
33. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.
34. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി(35), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
35. വെട്ടിക്കോണം സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
36. പൂവാർ പുരയിടം സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
37. തൊഴുക്കൽ സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
38. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
39. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(6 മാസം), സമ്പർക്കം.
40. മുള്ളറവിള സ്വദേശി(59), സമ്പർക്കം.
41. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
42. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശിനി(48), സമ്പർക്കം.
43. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(37), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
44. മണക്കാട് ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
45. വെള്ളറട സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
46. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
47. വെട്ടൂർ സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
48. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
49. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(26), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
50. ആമച്ചൽ സ്വദേശിനി(35), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
51. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
52. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(29), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
53. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
54. ഉള്ളൂർ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
55. ഏണിക്കര സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
56. കുറ്റിച്ചൽ മൊട്ടാലുംവിള സ്വദേശിനി(36), സമ്പർക്കം.
57. പടവംകോട് സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
58. പനക്കോട് സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
59. പേയാട് പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
60. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി(3), സമ്പർക്കം.
61. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
62. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
63. പൂവാർ സ്വദേശിനി(80), സമ്പർക്കം.
64. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.
65. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
66. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
67. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 25 കാരി.
68. ഇ.എം.എസ് കോളനി സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
69. ഇ.എം.എസ് കോളനി സ്വദേശിന10), സമ്പർക്കം.
70. ഇ.എം.എസ് കോളനി സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.
71. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
72. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(78), സമ്പർക്കം.
73. ഇ.എം.എസ് കോളനി സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
74. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
75. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
76. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.
77. പുരയിടം സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
78. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(71), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
79. കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
80. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(72), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
81. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 30 കാരൻ.
82. മച്ചേൽ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
83. തൈവിളാകം സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
84. കമുകിൻകോട് കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
85. മരുതൂർക്കടവ് സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
86. അഞ്ചുതെങ്ങ് പുരയിടം സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.
87. താന്നിമൂട് പ്ലാവിള സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
88. കാലടി സൗത്ത് സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
89. അഴൂർ മാടൻവിള സ്വദേശി(4), സമ്പർക്കം.
90. കമുകിൻകോട് കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(2), സമ്പർക്കം.
91. അഴൂർ മാടൻവിള സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
92. മരിയാപുരം സ്വദേശി(50), മരണപ്പെട്ടു.
93. കമുകിൻകോട് കൊടങ്ങവിള സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
94. കാലടി സൗത്ത് സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
95. മാടൻവിള അഴൂർ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
96. പുരയിടം സ്വദേശിനി(8), സമ്പർക്കം.
97. പുരയിടം സ്വദേശിനി(10), സമ്പർക്കം.
98. കാലടി സൗത്ത് സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
99. പൂന്തുറ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
100. പുരയിടം സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
101. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
102. പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.
103. കീഴ് വാനൂർ സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
104. കൊലിച്ചിറ സ്വദേശി(70), സമ്പർക്കം.
105. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 43 കാരൻ.
106. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
107. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
108. വെൺപകൽ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
109. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
110. കീഴ് വാനൂർ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
111. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(47), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
112. വെൺപകൽ സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
113. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
114. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
115. വെൺപകൽ സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
116. കീഴ് വാനൂർ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
117. ക ല സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
118. തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
119. തൊഴുക്കൽ സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.
120. പുരയിടം സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
121. പേരൂർക്കട അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
122. വിളപ്പിൽശാല സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
123. വെൺകടമ്പ് സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
124. ആറാലുമൂട് സ്വദേിനി(12), സമ്പർക്കം.
125. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
126. അരയൂർ സ്വദേശി(28), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
127. പുരയിടം സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
128. വെളിയംകോട് സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
129. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(45), സമ്പർക്കം.
130. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
131. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(2), സമ്പർക്കം.
132. കോട്ടൂർ സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.
133. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശിനി(5), സമ്പർക്കം.
134. കൊറ്റൂർ സ്വദേശിനി(13), സമ്പർക്കം.
135. കൊറ്റൂർ സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
136. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
137. കൊറ്റൂർ സ്വദേശിനി(12), സമ്പർക്കം.
138. കൊറ്റൂർ സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.
139. ഇളർമാനൂർക്കോണം സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
140. കൊറ്റൂർ സ്വദേശിനി(15), സമ്പർക്കം.
141. നെട്ടയം സ്വദേശി(86), സമ്പർക്കം.
142. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.
143. കൊറ്റൂർ സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
144. പുരയിടം സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
145. നെട്ടയം സ്വദേശി(83), സമ്പർക്കം.
146. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
147. പുരയിടം സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
148. പുരയിടം സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
149. കൊറ്റൂർ സ്വദേശി(5), സമ്പർക്കം.
150. പുരയിടം സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
151. കൊറ്റൂർ ചാരുവിള സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.
152. എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
153. കൈലാത്തുകോണം കുറക്കട സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
154. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.
155. കൊച്ചുകിണറ്റിൽ സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
156. കൈലാത്തുകോണം കുറക്കട സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
157. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
158. കരകുളം സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
159. പേട്ട കല്ലുമുക്ക് സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
160. പൂന്തുറ വലിയതോട്ടം സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
161. ഇരവിപേരൂർ സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
162. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
163. കുറക്കട സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
164. പാറക്കുഴി സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
165. പാറക്കുഴി സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
166. കുറക്കോട് സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
167. തേനൂർ സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.
168. കുറക്കോട് സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
169. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
170. എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
171. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(7), സമ്പർക്കം.
172. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 19 കാരൻ.
173. ബീഹാർ സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
174. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
175. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
176. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
177. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി(21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
178. ചാവക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(69), സമ്പർക്കം.
179. ബീഹാർ സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
180. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
181. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
182. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.
183. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(57), സമ്പർക്കം.
184. വാഴമുട്ടം സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.
185. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.
186. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
187. കാരക്കോണം കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
188. തെക്കുംകര സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.
189. അഞ്ചുതെങ്ങ് മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
190. മൺകുടി സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
191. അമരവിള ചെമ്മൺകാല സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
192. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.
193. നെടുംതോപ്പ് സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
194. അഞ്ചുതെങ്ങ് മമ്പള്ളി സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.
195. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(1), സമ്പർക്കം.
196. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.
197. പുരയിടം സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.
198. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
199. കോട്ടക്കൽ സ്വദേശിനി(24), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
200. പേരൂർക്കട അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശിനി(35), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
201. പാറശ്ശാല ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(62), ഉറവിടം വ്യ
ക്തമല്ല.
202. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
203. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.
204. മൂന്നുകല്ലിൻമൂട് സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
205. കൊറ്റാമം സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
206. കൊറ്റാമം സ്വദേശിനി(28), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
207. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
208. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.
209. പുരയിടം സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
210. മുത്താന സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
211. കുറ്റിച്ചൽ കല്ലോട് സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
212. വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.
213. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 21 കാരി.
214. കുറ്റിച്ചൽ കല്ലോട് സ്വദേശി(3), സമ്പർക്കം.
215. പരശുവയ്ക്കൽ വഴുതോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
216. കുറ്റിച്ചൽ കല്ലോട് സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.
217. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
218. കൊല്ലം സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.
219. മണക്കാട് സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
220. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി(1), സമ്പർക്കം.
221. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.
222. മണക്കാട് സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
223. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
224. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശി(77), സമ്പർക്കം.
225. പാറശ്ശാല കുറുമാനൂർ സ്വദേശിനി(55), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
226. കല്ലോട് കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
227. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
228. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 33 കാരി.
229. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
230. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശിനി(9), സമ്പർക്കം.
231. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(1), സമ്പർക്കം.
232. ചെമ്മൺകാല സ്വദേശി(9), സമ്പർക്കം.
233. കൈതക്കെട്ട് സ്വദേശിനി(64), സമ്പർക്കം.
234. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(65), സമ്പർക്കം.
235. കുളത്തൂർ ആറ്റിപ്ര സ്വദേശി(38), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
236. മുടവൂർപ്പാറ ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(62), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
237. പുരയിടം സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
238. പുരയിടം സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.
239. ആറ്റിപ്ര സ്വദേശി(53), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
240. കീഴാറന്നൂർ സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.
241. പുരയിടം സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.
242. കുറ്റിച്ചൽ തച്ചൻകോട് സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
243. ആറ്റിപ്ര സ്വദേശിനി(33), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
244. പുരയിടം സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
245. പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി(64), സമ്പർക്കം.
246. പുരയിടം സ്വദേശി(64), സമ്പർക്കം.
247. എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.
248. പേട്ട കല്ലുമുക്ക് സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
249. പുരയിടം സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.
250. എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
251. പുരയിടം സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
252. പുരയിടം സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.
253. പേട്ട കല്ലുമുക്ക് സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
254. മേക്കുമുറി സ്വദേശി(38), സമ്പർക്കം.
255. മേക്കുമുറി സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.
256. നെടുംതോപ്പ് സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
257. പുരയിടം സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
258. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
259. പുരയിടം സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
260. പുരയിടം സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
261. വെള്ളറട കാരമൂട് സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.
262. തൈവിളാകം സ്വദേശി(37), സമ്പർക്കം.
263. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.
264. കരമന നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
265. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
266. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.