ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 12 കോവിഡ് മരണം : 461 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ…

ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 461 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ:
1. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(21)
2. പൗുകടവ് സ്വദേശി(52)
3. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(28)
4. പൗുകടവ് സ്വദേശി(49)
5. അമരവിള സ്വദേശിനി(33)
6. പൂങ്കുളം സ്വദേശി(31)
7. പൂങ്കുളം സ്വദേശിനി(05)
8. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(25)
9. മൂതല സ്വദേശി(60)
10. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(68)
11. പൂവാർ സ്വദേശി(75)
12. മരപ്പാലം സ്വദേശിനി(43)
13. മുട്ടട സ്വദേശിനി(50)
14. നേമം സ്വദേശി(34)
15. പട്ടം സ്വദേശിനി(66)
16. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(14)
17. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(17)
18. പട്ടം സ്വദേശി(74)
19. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(42)
20. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(37)
21. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(4)
22. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(4)
23. കരമന സ്വദേശിനി(49)
24. പട്ടം സ്വദേശിനി(43)
25. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(23)
26. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(47)
27. പുളിമാത്ത് സ്വദേശി(41)
28. അടയമൺ സ്വദേശി(31)
29. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(13)
30. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(44)
31. പാലോട് സ്വദേശിനി(81)
32. പാലോട് സ്വദേശിനി(57)
33. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(2)
34. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(25)
35. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(38)
36. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(29)
37. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(37)
38. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(58)
39. അഞ്ചൽ സ്വദേശി(78)
40. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(48)
41. കരമന സ്വദേശിനി(52)
42. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(24)
43. വാഴിച്ചൽ സ്വദേശി(35)
44. 24 വയസുള്ള സ്ത്രീ
45. തെക്കേനട(ഫോർട്ട്) സ്വദേശിനി(67)
46. ചിലമ്പിൽ സ്വദേശിനി(11)
47. നെയ്യാർഡാം സ്വദേശി(59)
48. ചിലമ്പിൽ സ്വദേശി(51)
49. പോത്തൻകോട് സ്വദേശി(72)
50. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(34)
51. സ്റ്റാച്യു റോഡ് സ്വദേശി(27)
52. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(65)
53. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(64)
54. കമുകിൻകോട്ടുകോണം സ്വദേശി(38)
55. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(12)
56. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(43)
57. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(24)
58. ചിറക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(1)
59. ചിറക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(48)
60. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(62)
61. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(24)
62. അയിര സ്വദേശി(60)
63. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(20)
64. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(09)
65. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(45)
66. തിരുമല പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(27)
67. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(35)
68. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(63)
69. പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശിനി(6)
70. പേട്ട സ്വദേശിനി(33)
71. അമരവിള സ്വദേശിനി(32)
72. അയിര സ്വദേശിനി(23)
73. പുന്നക്കാട് സ്വദേശി(32)
74. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(5)
75. കരമന സ്വദേശിനി(14)
76. ആലുമൂട് സ്വദേശി(30)
77. കരമന സ്വദേശിനി(35)
78. തിരുപുറം സ്വദേശി(16)
79. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(60)
80. തെന്നൂർക്കോണം സ്വദേശി(66)
81. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(19)
82. കരമന സ്വദേശി(17)
83. 24 വയസുള്ള പുരുഷൻ
84. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(69)
85. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(49)
86. മൈലക്കര സ്വദേശി(54)
87. അമരവിള സ്വദേശിനി(45)
88. മണക്കാട് സ്വദേശി(37)
89. കരിക്കകം സ്വദേശിനി(27)
90. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(22)
91. പുരയിടം സ്വദേശി(5)
92. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(26)
93. കരിമണൽ സ്വദേശി(7)
94. പുളിമാത്ത് സ്വദേശി(54)
95. കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(58)
96. കരിമണൽ സ്വദേശിനി(25)
97. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശിനി(06)
98. വാവരമ്പലം സ്വദേശി(57)
99. ചേന്നൻപാറ സ്വദേശിനി(55)
100. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(6)
101. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(15)
102. ചേന്നൻപാറ സ്വദേശി(58)
103. കരിമണൽ സ്വദേശി(2)
104. ചേന്നൻപാറ സ്വദേശി(29)
105. വിതുര സ്വദേശിനി(50)
106. മേലേ അഴകുളം സ്വദേശിനി(68)
107. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(12)
108. 58 വയസുള്ള പുരുഷൻ
109. മണ്ണാമൂല സ്വദേശി(54)
110. കല്ലിയൂൽ സ്വദേശിനി(50)
111. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(36)
112. 16 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
113. 65 വയസുള്ള പുരുഷൻ
114. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(78)
115. മച്ചേൽ സ്വദേശി(32)
116. പനങ്ങോട് സ്വദേശി(65)
117. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(19)
118. കരമന കാലടി സ്വദേശി(52)
119. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(17)
120. അഴകുളം സ്വദേശി(30)
121. ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(13)
122. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(61)
123. 48 വയസുള്ള സ്ത്രീ
124. ഇടക്കോട് സ്വദേശി(46)
125. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(60)
126. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(45)
127. കട്ടച്ചാൽകുഴി സ്വദേശി(37)
128. കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശി(38)
129. പനത്തുറ സ്വദേശി(6)
130. അരശുമൂട് സ്വദേശിനി(42)
131. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശി(71)
132. അമരവിള സ്വദേശി(33)
133. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(14)
134. റസൽപുരം സ്വദേശി(54)
135. പനത്തുറ സ്വദേശിനി(24)
136. തിരുപുറം സ്വദേശി(30)
137. പനത്തുറ സ്വദേശി(38)
138. നെല്ലിവിള സ്വദേശിനി(31)
139. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി(56)
140. കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി(17)
141. ഉള്ളൂർ സ്വദേശിനി(59)
142. പൂന്തുറ സ്വദേശി(74)
143. കോവളം സ്വദേശി(36)
144. റസൽപുരം സ്വദേശി(47)
145. ആനയറ സ്വദേശിനി(21)
146. കീഴ്‌കൊല്ല സ്വദേശി(42)
147. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(32)
148. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(62)
149. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(31)
150. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(32)
151. കൊറ്റൂർ സ്വദേശി(33)
152. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(3)
153. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശി(11)
154. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(53)
155. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(40)
156. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(26)
157. കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശി(62)
158. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(29)
159. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(50)
160. ഉറിയക്കോട് സ്വദേശി(20)
161. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(06)
162. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(75)
163. ഉറിയക്കോട് സ്വദേശിനി(46)
164. കരിക്കകം സ്വദേശി(67)
165. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(8)
166. പുത്തൂർ സ്വദേശി(31)
167. പിരപ്പൻകോട് സ്വദേശിനി(41)
168. പുതിയതുറ സ്വദേശി(40)
169. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(53)
170. നെട്ടയം സ്വദേശി(70)
171. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(23)
172. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(48)
173. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(27)
174. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(75)
175. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(21)
176. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(43)
177. പെരുങ്കുളം സ്വദേശി(45)
178. രാജാജി നഗർ സ്വദേശിനി(65)
179. വെൺപകൽ സ്വദേശി(45)
180. ലക്ഷംവീട് സ്വദേശി(51)
181. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(67)
182. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(53)
183. വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശി(42)
184. രാജാജി നഗർ സ്വദേശിനി(8)
185. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(32)
186. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(67)
187. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(15)
188. വടക്കോട് സ്വദേശി(30)
189. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(14)
190. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(40)
191. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(41)
192. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(42)
193. അമരവിള സ്വദേശിനി(49)
194. അമരവിള സ്വദേശി(19)
195. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(26)
196. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(80)
197. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(76)
198. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(39)
199. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(41)
200. വടക്കോട് സ്വദേശി(39)
201. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(36)
202. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(02)
203. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(49)
204.നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(22)
205. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(65)
206. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(62)
207. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(34)
208. കരമന സ്വദേശി(45)
209. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(21)
210. കരമന സ്വദേശി(48)
211. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(54)
212. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(45)
213. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(12)
214. പൂവാർ സ്വദേശി(42)
215. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(2)
216. പൂവാർ സ്വദേശി(46)
217. പള്ളം സ്വദേശി(28)
218. അവണക്കുഴി സ്വദേശിനി(24)
219. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(12)
220. കടയ്ക്കൂവൂർ സ്വദേശി(57)
221. പെരുകാവ് സ്വദേശി(40)
222. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(25)
223. പള്ളം സ്വദേശി(25)
224. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(03)
225. കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശിനി(50)
226. വലിയവേളി സ്വദേശി(50)
227. ഇത്തിയൂർ സ്വദേശി(39)
228. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(73)
229. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി(40)
230. ആറ്റിങ്ങൽ അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശി(34)
231. മച്ചേൽ സ്വദേശിനി(30)
232. കല്ലയം സ്വദേശിനി(29)
233. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(45)
234. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(56)
235. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(07)
236. തൊഴുക്കൽ സ്വദേശി(74)
237. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(59)
238. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(20)
239. 52 വയസുള്ള പുരുഷൻ
240. കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശിനി(06)
241. കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശിനി(38)
242. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(55)
243. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(12)
244. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(26)
245. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(63)
246. പുല്ലയിൽ സ്വദേശി(25)
247. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(46)
248. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(25)
249. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(50)
250. കല്ലറ സ്വദേശിനി(44)
251. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(2)
252. ചെറുവാളം സ്വദേശി(38)
253. പിരപ്പൻകോട് സ്വദേശിനി(24)
254. പാലംകോണം സ്വദേശി(38)
255. കൂതാളി സ്വദേശി(19)
256. മുതുവിള സ്വദേശി(50)
257. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശി(25)
258. തലയൽ സ്വദേശിനി(70)
259. മനത്തോട്ടം സ്വദേശി(21)
260. തലയിൽ സ്വദേശി(31)
261. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(32)
262. റസൽപുരം സ്വദേശിനി(16)
263. മന്നംകോണം സ്വദേശിനി(20)
264. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(14)
265. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(23)
266. റസൽപുരം സ്വദേശിനി(36)
267. വടക്കനാട് സ്വദേശി(25)
268. വിത്തടം സ്വദേശിനി(02)
269. രാജാജിനഗർ സ്വദേശി(33)
270. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(07)
271. വിത്തടം സ്വദേശിനി(23)
272. അന്തിയൂർ സ്വദേശിനി(32)
273. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(02)
274. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശി(24)
275. ആറാമട സ്വദേശി(61)
276. അന്തിയൂർ സ്വദേശി(39)
277. പുതൂർ സ്വദേശി(58)
278. തെങ്ങുവിള സ്വദേശി(18)
279. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(04)
280. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി(24)
281. വെൺപകൽ സ്വദേശി(20)
282. ചെട്ടുക്കുന്ന് സ്വദേശി(01)
283. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(25)
284. വിതുര സ്വദേശിനി(20)
285. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(58)
286. 40 വയസുള്ള പുരുഷൻ
287. കുളത്തുമ്മൽ സ്വദേശി(25)
288. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(39)
289. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(34)
290. തലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(47)
291. വീരണകാവ് സ്വദേശി(27)
292. മച്ചേൽ സ്വദേശി(29)
293. തച്ചോണം സ്വദേശി(62)
294. കുരുതംകോട് സ്വദേശി(22)
295. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(50)
296. കഴിവൂർ സ്വദേശി(15)
297. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(82)
298. കഴിവൂർ സ്വദേശി(21)
299. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(62)
300. കഴിവൂർ സ്വദേശിനി(40)
301. കഴിവൂർ സ്വദേശി(24)
302. അവണക്കുഴി സ്വദേശി(10)
303. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(25)
304. എള്ളുവിള സ്വദേശി(38)
305. കഴിവൂർ സ്വദേശി(51)
306. നേമം സ്വദേശിനി(42)
307. മണലിമുക്ക് സ്വദേശി(59)
308. കൊടുങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(46)
309. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(31)
310. ലക്ഷംവീട് കോളനി സ്വദേശിനി(37)
311. പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശി(21)
312. ആനാവൂർ സ്വദേശി(57)
313. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(48)
314. 48 വയസുള്ള പുരുഷൻ
315. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(82)
316. റസൽപുരം സ്വദേശി(47)
317. വെടിവച്ചാൻകോവിൽ സ്വദേശി(57)
318. കല്ലിയൂർ സ്വദേശി(53)
319. കുറുങ്ങിലക്കാട് സ്വദേശി(39)
320. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(24)
321. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(17)
322. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(24)
323. വ്ളാങ്കുളം സ്വദേശിനി(16)
324. 51 വയസുള്ള സ്ത്രീ
325. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(24)
326. 38 വയസുള്ള സ്ത്രീ
327. വിത്തടം സ്വദേശിനി(27)
328. മുതുവിള സ്വദേശി(59)
329. 30 വയസുള്ള സ്ത്രീ
330. അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശി(27)
331. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(33)
332. വിത്തടം സ്വദേശി(31)
333. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(46)
334. കുരുതംകോട് സ്വദേശിനി(50)
335. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി(50)
336. അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശി(33)
337. പൂങ്കുളം സ്വദേശിനി(28)
338. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി(24)
339. പൂങ്കുളം സ്വദേശി(04)
340. അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശിനി(32)
341. കല്ലറ സ്വദേശി(20)
342. രവിനഗർ കോളനി സ്വദേശി(36)
343. എള്ളുവിള സ്വദേശി(31)
344. രവിനഗർ കോളനി സ്വദേശി(37)
345. പൂങ്കുളം സ്വദേശി(31)
346. അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശി(02)
347. രവിനഗർ കോളനി സ്വദേശി(34)
348. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(22)
349. രവിനഗർ കോളനി സ്വദേശി(33)
350. കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി(28)
351. പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശിനി(18)
352. കൊപ്പം സ്വദേശി(36)
353. കരമന സ്വദേശിനി(61)
354. കരിക്കകം സ്വദേശിനി(53)
355. പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി(40)
356. കോവളം സ്വദേശിനി(27)
357. അമ്പലത്തിൻകാല സ്വദേശി(02)
358. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(28)
359. 60 വയസുള്ള പുരുഷൻ
360. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(45)
361. ആര്യനാട് സ്വദേശിനി(39)
362. മുക്കോലയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(75)
363. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(48)
364. രാജാജി നഗർ സ്വദേശി(37)
365. രാജാജി നഗർ സ്വദേശിനി(27)
366. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(26)
367. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(65)
368. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി(33)
369. കാരക്കോട് സ്വദേശി(05)
370. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി(26)
371. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(02)
372. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശിനി(24)
373. കുഴിവിള സ്വദേശി(33)
374. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(39)
375. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(27)
376. കരിമണൽ സ്വദേശി(30)
377. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(50)
378. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(30)
379. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(08)
380. 54 വയസുള്ള പുരുഷൻ
381. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(09)
382. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(39)
383. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി(45)
384. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(59)
385. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(30)
386. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(27)
387. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(31)
388. കവടിയാർ സ്വദേശിനി(59)
389. നേമം സ്വദേശി(45)
390. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(03)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവർ – 44
1. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(55)
2. കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി(31)
3. തേനൂർകോണം സ്വദേശി(26)
4. പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി(61)
5. മുക്കോല സ്വദേശി(35)
6. കേശവദാസപുരം സ്വദേശി(44)
7. കേശവദാസപുരം സ്വദേശി(30)
8. പട്ടം സ്വദേശിനി(04)
9. പട്ടം സ്വദേശിനി(33)
10. പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശി(47)
11. പട്ടം സ്വദേശി(36)
12. മുക്കോല സ്വദേശിനി(65)
13. 77 വയസുള്ള പുരുഷൻ
14. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(67
15. കരമന സ്വദേശിനി(32)
16. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(42)
17. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(08)
18. മൈലക്കര സ്വദേശി(38)
19. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(20)
20. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(38)
21. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(43)
22. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(12)
23. വാമനപുരം സ്വദേശി(45)
24. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(78)
25. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(58)
26. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(28)
27. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(27)
28. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(12)
29. ഒറ്റൂർ സ്വദേശി(39)
30. ചേന്നമ്പാറ സ്വദേശി(01)
31. ചേന്നമ്പാറ സ്വദേശിനി(85)
32. ചേന്നമ്പാറ സ്വദേശിനി(29)
33. കൊടുവഴന്നൂർ പുളിമാത്ത് സ്വദേശി(48)
34. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(44)
35. മണലിമുക്ക് സ്വദേശി(59)
36. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(12)
37. ഇടക്കാല സ്വദേശി(56)
38. മണലിമുക്ക് സ്വദേശി(69)
39. 51 വയസുള്ള പുരുഷൻ
40. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(60)
41. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(32)
42. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(55)
43. ഒറ്റൂർ സ്വദേശിനി(30)
44. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(44)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ – 09
1. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(54)
2. 38 വയസുള്ള സ്ത്രീ
3. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(40)
4. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(53)
5. 56 വയസുള്ള സ്ത്രീ
6. ഉള്ളൂർ സ്വദേശിനി(45)
7. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(30)
8. കുട്ടമല സ്വദേശിനി(23)
9. അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശി(26)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ – 06
1. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി(64)
2. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(05)
3. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(03)
4. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(27)
5. മുത്താന സ്വദേശി(52)
6. മുത്താന സ്വദേശി(34)

മരണപ്പെട്ടവർ – 12
1. പാലോട് സ്വദേശി(80)
2. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(85)
3. ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശി(83)
4. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി(50)
5. വട്ടവിള സ്വദേശി(74)
6. ഉറിയക്കോട് സ്വദേശിനി(65)
7. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(53)
8. വെളിയന്നൂർ സ്വദേശി(50)
9. പുലിയന്തോൾ സ്വദേശിനി(79)
10. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി(50)
11. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(26)
12. പൂവാർ സ്വദേശിനി(72)

ഇന്ന് ജില്ലയില്‍ പുതുതായി 1,500 പേര്‍ രോഗനിരീക്ഷണത്തിലായി. 1,250 പേര്‍ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ജില്ലയില്‍ 20,081 പേര്‍ വീടുകളിലും 640 പേര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.

ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളില്‍ ഇന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി 485 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 533 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു.

ജില്ലയില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ 3,929 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉണ്ട്.

ഇന്ന് 759 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. ഇന്ന് 692 പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു.

ജില്ലയില്‍ 72 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ആയി 640 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

കളക്ടറേറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ 305 കാളുകളാണ് ഇന്ന് എത്തിയത്. മാനസികപിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന 41 പേര്‍ ഇന്ന് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഹെല്‍പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു. മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമായ 2,628 പേരെ ഇന്ന് വിളിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1.കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം -24,650
2.വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം -20,081
3. ആശുപത്രികളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -3,929
4. കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -640
5. ഇന്ന് പുതുതായി നിരീക്ഷണ ത്തിലായവരുടെ എണ്ണം -1,500

വാഹന പരിശോധന :

ഇന്ന് പരിശോധിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ -2,382
പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായവര്‍ -4,640