തിരുവനന്തപുരത്ത് 408 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 408 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ

1. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(65)
2. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(42)
3. ആറ്റിങ്ങല്‍ പച്ചംകുളം സ്വദേശി(28)
4. അയിരൂപാറ സ്വദേശിനി(59)
5. അയിരൂപാറ സ്വദേശിനി(37)
6. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(64)
7. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(75)
8. അയിര സ്വദേശി(64)
9. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(8)
10. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(22)
11. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(45)
12. മെഡിക്കല്‍കോളേജ് സ്വദേശി(48)
13. ചമ്പാവ് സ്വദേശിനി(46)
14. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(21)
15. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
16. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
17. ആനയറ സ്വദേശി(20)
18. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(18)
19. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(44)
20. കോവിലഴികം സ്വദേശിനി(55)
21. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(58)
22. മണക്കാട് സ്വദേശി(30)
23. മണക്കാട് സ്വദേശി(60)
24. വേങ്കോട് സ്വദേശിനി(47)
25. മണക്കാട് സ്വദേശി(50)
26. വേങ്കോട് സ്വദേശിനി(34)
27. 44 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
28. 18 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
29. വേങ്കോട് സ്വദേശി(58)
30. 32 വയസുള്ള സ്ത്രീ
31. 38 വയസുള്ള സ്ത്രീ
32. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി(42)
33. മണക്കാട് സ്വദേശി(32)
34. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(40)
35. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി(56)
36. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(49)
37. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(21)
38. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(40)
39. ഗ്രാമംവിള സ്വദേശിനി(22)
40. അയിര സ്വദേശി(80)
41. അരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(62)
42. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(62)
43. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(32)
44. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(28)
45. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(26)
46. വേങ്കോട് സ്വദേശിനി(45)
47. പച്ച സ്വദേശി(41)
48. നന്ദിയോട് സ്വദേശിനി(40)
49. കോഴിവിള സ്വദേശി(35)
50. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനി(50)
51. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(19)
52. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(74)
53. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(47)
54. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(50)
55. കാലടി സ്വദേശി(22)
56. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(52)
57. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(26)
58. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(62)
59. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(36)
60. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(38)
61. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(34)
62. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(29)
63. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(31)
64. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(61)
65. അയിര സ്വദേശി(51)
66. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(50)
67. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(42)
68. എള്ളുവിള സ്വദേശി(65)
69. കൊടുവഴന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(48)
70. ശംഖുമുഖം സ്വദേശി(40)
71. അമരവിള സ്വദേശി(35)
72. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(11)
73. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(35)
74. ചിലമ്പില്‍ സ്വദേശി(65)
75. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(66)
76. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(45)
77. ചിലമ്പില്‍ സ്വദേശി(24)
78. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(29)
79. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(57)
80. മേക്കൊല്ല സ്വദേശിനി(56)
81. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(55)
82. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശി(52)
83. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(30)
84. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(18)
85. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(18)
86. ചിലമ്പില്‍ സ്വദേശിനി(16)
87. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(62)
88. ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(30)
89. ചായ്ക്കാട്ടുകോണം സ്വദേശി(32)
90. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(37)
91. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(39)
92. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(48)
93. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(3)
94. കുഴിവിളക്കോണം സ്വദേശി(51)
95. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(59)
96. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(24)
97. കഴവൂര്‍ സ്വദേശിനി(11)
98. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(33)
99. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(56)
100. പേട്ട സ്വദേശിനി(7)
101. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശി(52)
102. പേട്ട സ്വദേശിനി(5)
103. തിരുമല സ്വദേശി(38)
104. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(38)
105. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(57)
106. അമരവിള സ്വദേശി(33)
107. വെള്ളയമ്പലം സ്വദേശിനി(56)
108. പാല്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(58)
109. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(8)
110. പേട്ട സ്വദേശി(54)
111. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(70)
112. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(37)
113. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(73)
114. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(63)
115. വലിയതുറ സ്വദേശി(45)
116. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(28)
117. നേമം സ്വദേശിനി(57)
118. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(56)
119. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(60)
120. കല്ലറ സ്വദേശി(34)
121. കരമന സ്വദേശിനി(15)
122. കരമന സ്വദേശിനി(67)
123. നെടുങ്കാട് സ്വദേശി(6)
124. നേമം സ്വദേശി(31)
125. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(57)
126. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(54)
127. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(65)
128. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(34)
129. കരമന സ്വദേശിനി(56)
130. കൈമനം സ്വദേശി(58)
131. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(48)
132. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(58)
133. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(25)
134. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശിനി(50)
135. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(50)
136. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശിനി(60)
137. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(63)
138. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(79)
139. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി(48)
140. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(52)
141. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
142. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(37)
143. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(14)
144. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(29)
145. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(38)
146. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(50)
147. ശിവജി ലയിന്‍ സ്വദേശിനി(15)
148. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(60)
149. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(26)
150. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(52)
151. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(70)
152. ശിവജി ലയിന്‍ സ്വദേശി(75)
153. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(2)
154. മണക്കാട് സ്വദേശി(31)
155. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(65)
156. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(1)
157. 63 വയസുള്ള സ്ത്രീ
158. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(31)
159. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(29)
160. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(51)
161. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(55)
162. പേട്ട സ്വദേശി(49)
163. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(22)
164. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(46)
165. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(51)
166. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(20)
167. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശി(45)
168. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(16)
169. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(55)
170. മൈലക്കര സ്വദേശി(36)
171. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(62)
172. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(5)
173. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(8)
174. മഞ്ഞമല സ്വദേശിനി(32)
175. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(42)
176. തോപ്പിന്‍കാല സ്വദേശി(34)
177. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(52)
178. വലിയതുറ സ്വദേശി(10)
179. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(5)
180. തിരുപുറം സ്വദേശി(62)
181. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(31)
182. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശിനി(19)
183. മണമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(74)
184. വലിതുറ സ്വദേശിനി(48)
185. മൈലക്കര സ്വദേശി(37)
186. മണമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(61)
187. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(47)
188. തോപ്പിന്‍കാല സ്വദേശിനി(20)
189. ഉണ്ടന്‍കോട് സ്വദേശി(51)
190. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(46)
191. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(41)
192. മൈലക്കര സ്വദേശി(43)
193. ജഗതി സ്വദേശി(54)
194. ചാമവിള സ്വദേശിനി(66)
195. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(54)
196. മൈലക്കര സ്വദേശി(39)
197. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശിനി(72)
198. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(30)
199. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(43)
200. പേട്ട സ്വദേശിനി(49)
201. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(31)
202. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(30)
203. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)
204. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(24)
205. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(29)
206. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(22)
207. ഉണ്ടന്‍കോട് സ്വദേശിനി(13)
208. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(26)
209. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(80)
210. ഉണ്ടന്‍കോട് സ്വദേശിനി(44)
211. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(46)
212. ചാക്ക സ്വദേശിനി(22)
213. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(33)
214. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(23)
215. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(28)
216. കല്ലറ സ്വദേശിനി(54)
217. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(34)
218. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(33)
219. ആനയറ സ്വദേശിനി(68)
220. വെള്ളായണി സ്വദേശി(45)
221. പേച്ചിപ്പാറ സ്വദേശി(25)
222. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(56)
223. പുന്നാവൂര്‍ സ്വദേശി(55)
224. തിരുപുറം സ്വദേശി(29)
225. വലിയതുറ സ്വദേശി(19)
226. വലിയതുറ സ്വദേശി(21)
227. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(95)
228. കുരുതംകോട് സ്വദേശി(52)
229. മൂങ്ങോട് സ്വദേശിനി(58)
230. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(44)
231. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(58)
232. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(2)
233. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(6)
234. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(32)
235. ആനയറ സ്വദേശിനി(41)
236. 66 വയസുള്ള സ്ത്രീ
237. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(63)
238. വഴിമുക്ക് സ്വദേശിനി(58)
239. വഴിമുക്ക് സ്വദേശിനി(4)
240. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശിനി(52)
241. വഴിമുക്ക് സ്വദേശിനി(29)
242. താന്നിവിള സ്വദേശിനി(40)
243. വെളിക്കോട് സ്വദേശിനി(53)
244. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(60)
245. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(45)
246. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(43)
247. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
248. വഴിമുക്ക് സ്വദേശി(60)
249. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(38)
250. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(55)
251. തിരുപുറം സ്വദേശി(50)
252. പ്ലാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(66)
253. പ്ലാവൂര്‍ സ്വദേശി(41)
254. പ്ലാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(32)
255. നാഗരുകുഴി സ്വദേശി(33)
256. മണലിമുക്ക് സ്വദേശി(30)
257. കീലിയോട് സ്വദേശിനി(33)
258. മൂങ്ങോട് സ്വദേശി(26)
259. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(39)
260. മൂങ്ങോട് സ്വദേശി(24)
261. അറവാന്‍കോണം സ്വദേശി(47)
262. നിലമേല്‍ സ്വദേശി(38)
263. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(44)
264. നഗരൂര്‍ സ്വദേശി(24)
265. തോട്ടിന്‍പുറം സ്വദേശിനി(28)
266. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(35)
267. പാലാംകോണം സ്വദേശിനി(48)
268. അമരവിള സ്വദേശിനി(60)
269. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(27)
270. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(36)
271. താന്നിവിള സ്വദേശി(13)
272. കീഴറൂര്‍ സ്വദേശി(22)
273. ചെറുവാളം സ്വദേശിനി(28)
274. തട്ടത്തുമല സ്വദേശി(6)
275. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശിനി(55)
276. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(35)
277. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(26)
278. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(34)
279. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(42)
280. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(28)
281. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശി(28)
282. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശി(28)(281, 282 വെവ്വേറെ വ്യക്തികള്‍)
283. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(52)
284. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(6)
285. തോട്ടുംപുറം സ്വദേശി(6)
286. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(65)
287. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(5)
288. വാമനപുരം സ്വദേശിനി(35)
289. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി(70)
290. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി(7)
291. കരമന സ്വദേശിനി(31)
292. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശി(58)
293. തോട്ടുംപുറം സ്വദേശിനി(50)
294. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശിനി(12)
295. കുന്നുകുഴി സ്വദേശി(56)
296. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(27)
297. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(72)
298. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശിനി(67)
299. മുക്കോല സ്വദേശി(34)
300. മുക്കോല സ്വദേശി(50)
301. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(53)
302. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(34)
303. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശി(26)
304. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(4)
305. കരമന സ്വദേശി(27)
306. കരമന സ്വദേശിനി(24)
307. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(26)
308. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(35)
309. കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(65)
310. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(5)
311. കൊപ്പം സ്വദേശി(49)
312. ആറ്റിങ്ങല്‍ തോട്ടവാരം സ്വദേശി(20)
313. ആക്കുളം സ്വദേശി(28)
314. ആക്കുളം സ്വദേശി(71)
315. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(44)
316. ആറ്റുപുറം സ്വദേശി(25)
317. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശിനി(30)
318. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(3)
319. നെട്ടയം സ്വദേശി(10)
320. 20 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
321. വലിയവിള സ്വദേശി(56)
322. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(36)
323. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(57)
324. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(42)
325. ആനയറ സ്വദേശി(14)
326. പാളയം സ്വദേശിനി(30)
327. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(20)
328. ചാല സ്വദേശിനി(68)
329. പി.എം.ജി സ്വദേശി(47)
330. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(46)
331. പട്ടം സ്വദേശി(33)
332. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(26)
333. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(52)
334. കൈമനം സ്വദേശി(49)
335. കൊല്ലം സ്വദേശിനി(65)
336. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(40)
337. 44 വയസുള്ള സ്ത്രീ
338. പേയാട് സ്വദേശിനി(51)
339. പേച്ചിപ്പാറ സ്വദേശി(70)
340. നെടുമ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി(35)
341. മണലി സ്വദേശിനി(60)
342. മലയം സ്വദേശിനി(18)
343. 59 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
344. ആറാമട സ്വദേശി(76)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍ – 49

1. അമരവിള സ്വദേശിനി(48)
2. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(59)
3. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(20)
4. പൂന്തുറ സ്വദേശി(55)
5. ആനയറ സ്വദേശിനി(7)
6. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(31)
7. വെട്ടൂര്‍ സ്വദേശി(11)
8. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(50)
9. 65 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
10. പൂങ്കുളം സ്വദേശി(24)
11. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(7)
12. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(34)
13. 27 വയസുള്ള സ്ത്രീ
14. തെന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(41)
15. അത്താഴമംഗലം സ്വദേശി(43)
16. 38 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
17. നേമം സ്വദേശി(23)
18. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(21)
19. പേയാട് സ്വദേശിനി(19)
20. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
21. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(20)
22. തൈക്കാട് സ്വദേശി(35)
23. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(56)
24. അയിര സ്വദേശിനി(80)
25. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(10)
26. മണക്കാട് സ്വദേശി(45)
27. കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി(53)
28. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(57)
29. മൈലം സ്വദേശി(56)
30. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(81)
31. ഐരാണിമുട്ടം സ്വദേശി(38)
32. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(29)
33. കേശവദാസപുരം സ്വദേശി(21)
34. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(24)
35. വടക്കോട് സ്വദേശി(29)
36. മുത്തിപ്പാറ സ്വദേശി(37)
37. മണക്കാട് സ്വദേശി(75)
38. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(2)
39. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(34)
40. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(20)
41. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(28)
42. കണ്ടല സ്വദേശി(22)
43. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശിനി(44)
44. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(28)
45. പരപ്പില്‍ സ്വദേശിനി(48)
46. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(38)
47. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(65)
48. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(29)
49. കരുമം സ്വദേശിനി(55)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ – 06

1. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(51)
2. ആനയറ സ്വദേശി(23)
3. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(40)
4. കരുമം സ്വദേശി(50)
5. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(37)
6. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(27)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍ – 09

1. ചൊക്കംപെട്ടി സ്വദേശി(16)
2. ചൊക്കംപെട്ടി സ്വദേശിനി(38)
3. ചൊക്കംപെട്ടി സ്വദേശി(39)
4. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിനി(20)
5. തോട്ടുംപുറം സ്വദേശി(11)
6. 53 വയസുള്ള സ്ത്രീ
7. 69 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
8. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(52)
9. ചാത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(26)