തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 532 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 532 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ

1. മലയം സ്വദേശിനി(39)
2. കരിംകുറ്റി കോളനി സ്വദേശിനി(24)
3. പൂജപ്പുരം സ്വദേശിനി(88)
4. കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(9)
5. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(58)
6. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(12)
7. പെരുകാവ് സ്വദേശി(9)
8. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(34)
9. മലയം സ്വദേശി(63)
10. മലയം സ്വദേശിനി(60)
11. പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി(85)
12. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(43)
13. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(56)
14. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(58)
15. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(34)
16. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(1)
17. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(57)
18. 52 വയസുള്ള സ്ത്രീ
19. മുഴുക്കോട് സ്വദേശി(31)
20. പുത്തൻകോട്ട സ്വദേശി(55)
21. 12 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
22. 32 വയസുള്ള പുരുഷൻ
23. 31 വയസുള്ള സ്ത്രീ
24. 20 വയസുള്ള പുരുഷൻ
25. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(50)
26. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(24)
27. 33 വയസുള്ള സ്ത്രീ
28. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(42)
29. നെടുമ്പറമ്പ് സ്വദേശി(48)
30. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(16)
32. കവലൂർ സ്വദേശി(14)
33. കവലൂർ സ്വദേശി(16)
34. തൊഴുവൻകോട് സ്വദേശി(35)
35. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി(20)
36. കവലൂർ സ്വദേശി(12)
37. ചെന്നിലോട് സ്വദേശിനി(75)
38. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(29)
39. പട്ടം സ്വദേശി(33)
40. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(17)
41. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(22)
42. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(47)
43. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി(32)
44. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(24)
45. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(27)
46. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(29)
47. വെൺപകൽ സ്വദേശി(59)
48. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(65)
49. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(36)
50. വലിയതുറ സ്വദേശി(50)
51. 14 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി
52. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(23)
53. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(18)
54. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(43)
55. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(47)
56. ഉള്ളൂർ സ്വദേശി(26)
57. ആലുമൂട് സ്വദേശി(26)
58. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(34)
59. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(44)
60. പോത്തൻകോട് സ്വദേശി(61)
61. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(13)
62. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(42)
63. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(53)
64. ആറ്റിങ്ങൽ അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(34)
65. നടൂർകൊല്ല സ്വദേശി(38)
66. വാറുവിളാകം സ്വദേശി(8)
67. വെള്ളയാണി സ്വദേശിനി(17)
68. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(1)
69. 28 വയസുള്ള പുരുഷൻ
70. നേമം സ്വദേശിനി(36)
71. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(25)
72. മേക്കോട് സ്വദേശി(30)
73. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(29)
74. 13 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി
75. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(33)
76. ആറ്റിങ്ങൽ ആലംകോട് സ്വദേശിനി(37)
77. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(21)
78. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(19)
79. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(55)
80. 38 വയസുള്ള സ്ത്രീ
81. ചെങ്കൽ സ്വദേശി(48)
82. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(48)
83. കല്ലിയൂർ സ്വദേശി(28)
84. വെള്ളയാണി സ്വദേശിനി(22)
85. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(25)
86. നേമം സ്വദേശി(50)
87. വലിയതുറ സ്വദേശി(31)
88. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(21)
89. കല്ലിയൂർ സ്വദേശി(73)
90. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(21)
91. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(38)
92. നേമം സ്വദേശി(25)
93. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(22)
94. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(38)
95. കരുമം സ്വദേശി(35)
96. കരമന സ്വദേശി(16)
97. കരമന സ്വദേശി(70)
98. കാലടി സ്വദേശിനി(68)
99. നെല്ലനാട് സ്വദേശിനി(51)
100. കല്ലിങ്ങൽ സ്വദേശിനി(56)
101. കരമന സ്വദേശിനി(18)
102. നെല്ലനാട് സ്വദേശിനി(24)
103. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(38)
104. കാരോട് സ്വദേശിനി(34)
105. വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശി(55)
106. കരമന സ്വദേശിനി(45)
107. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(64)
108. കരമന സ്വദേശി(73)
109. കോവളം സ്വദേശി(30)
110. 21 വയസുള്ള സ്ത്രീ
111. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(31)
112. പുന്നക്കാട് സ്വദേശി(40)
113. തൊപ്പിച്ചന്ത സ്വദേശി(42)
114. പുന്നക്കാട് സ്വദേശി(47)
115. കാന്തള്ളൂർ സ്വദേശിനി(48)
116. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിനി(29)
117. നെടുങ്കാട് സ്വദേശി(33)
118. മാമ്പഴക്കര സ്വദേശി(31)
119. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(65)
120. അയിര സ്വദേശി(56)
121. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(28)
122. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(3)
123. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(54)
124. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(22)
125. അയിര സ്വദേശിനി(30)
126. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(35)
127. അയിര സ്വദേശിനി(25)
128. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(5)
129. തിരുമല സ്വദേശി(75)
130. നെടുങ്കാട് സ്വദേശി(36)
131. അരുവക്കോട് സ്വദേശിനി(24)
132. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(57)
133. പൂവാർ സ്വദേശിനി(47)
134. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(62)
135. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(25)
136. പൂവാർ സ്വദേശി(22)
137. കാരോട് സ്വദേശി(39)
138. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(44)
139. 70 വയസുള്ള സ്ത്രീ
140. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(60)
141. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(29)
142. കാരോട് സ്വദേശിനി(37)
143. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(61)
144. കാരോട് സ്വദേശിനി(3)
145. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(70)
146. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(6)
147. കൈമനം സ്വദേശിനി(26)
148. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(18)
149. നന്ദൻകോട് സ്വദേശിനി(12)
150. താന്നിവിള സ്വദേശിനി(10)
151. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(39)
152. കരുമം സ്വദേശിനി(54)
153. താന്നിവിള സ്വദേശിനി(54)
154. അയിര സ്വദേശിനി(50)
155. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(29)
156. താന്നിവിള സ്വദേശി(4)
157. അയിര സ്വദേശി(24)
158. കാരോട് സ്വദേശിനി(58)
159. ചെറുന്നിയൂർ സ്വദേശിനി(26)
160. താന്നിവിള സ്വദേശിനി(11)
161. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(53)
162. 50 വയസുള്ള പുരുഷൻ
163. ശാന്തിവിള സ്വദേശി(40)
164. കൊറ്റം സ്വദേശിനി(11)
165. 35 വയസുള്ള പുരുഷൻ
166. കൊട്ടിക്കാട് സ്വദേശിനി(20)
167. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(52)
168. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(57)
169. കൊട്ടിക്കാട് സ്വദേശി(19)
170. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(55)
171. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശി(64)
172. അരുവക്കോട് സ്വദേശി(5)
173. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശി(61)
174. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(30)
175. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(4)
176. കല്ലിയൂർ സ്വദേശി(19)
177. ശാന്തിവിള സ്വദേശിനി(38)
178. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(45)
179. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശി(23)
180. പെരുകാവ് സ്വദേശി(48)
181. മെപ്പുക്കട സ്വദേശിനി(2)
182. മുതുവള്ളൂർകോണം സ്വദേശി(72)
183. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(65)
184. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(21)
185. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(28)
186. മുതുവള്ളൂർകോണം സ്വദേശി(39)
187. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(77)
188. മുതുവള്ളൂർകോണം സ്വദേശിനി(31)
189. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(30)
190. 36 വയസുള്ള പുരുഷൻ
191. ആക്കുളം സ്വദേശി(43)
192. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(31)
193. കേളേശ്വരം സ്വദേശി(58)
194. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(47)
195. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(22)
196. മലയം സ്വദേശിനി(52)
197. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(73)
198. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(33)
199. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(26)
200. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശിനി(27)
201. ചൊവ്വര സ്വദേശി(62)
202. പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശിനി(28)
203. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(83)
204. വടക്കേവിള സ്വദേശി(41)
205. മലയം സ്വദേശിനി(3)
206. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(34)
207. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(26)
208. മുതുവള്ളൂർകോണം സ്വദേശി(15)
209. ഫാത്തിമപുരം സ്വദേശിനി(19)
210. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(35)
211. കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി(50)
212. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(54)
213. കോവളം സ്വദേശി(14)
214. വെട്ടുതുറ സ്വദേശി(40)
215. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(92)
216. കല്ലംപൊറ്റ സ്വദേശിനി(44)
217. ആക്കുളം സ്വദേശി(13)
218. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(25)
219. ഫാത്തിമപുരം സ്വദേശിനി(40)
220. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(52)
221. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(38)
222. വെണ്ണിയൂർ സ്വദേശിനി(32)
223. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(33)
224. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(23)
225. വെണ്ണിയൂർ സ്വദേശിനി(55)
226. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(60)
227. പൂവച്ചൽ സ്വദേശിനി(45)
228. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(42)
229. പേയാട് സ്വദേശി(59)
230. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(31)
231. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(54)
232. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(18)
233. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(39)
234. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(60)
235. അമ്പലക്കാല സ്വദേശിനി(3)
236. എള്ളുവിള സ്വദേശി(58)
237. പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശി(35)
238. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശി(20)
239. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(28)
240. നെല്ലിവിള സ്വദേശി(42)
241. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശിനി(58)
242. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(33)
243. ആക്കുളം സ്വദേശി(34)
244. തൃക്കണ്ണാപരം ആറാമട സ്വദേശിനി(73)
245. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(34)
246. എ.കെ. നഗർ സ്വദേശി(45)
247. കരമന സ്വദേശിനി(42)
248. ചെന്നിലോട് സ്വദേശിനി(54)
249. തൃക്കണ്ണാപുരം അണ്ണൂർ സ്വദേശി(52)
250. എ.കെ. നഗർ സ്വദേശി(38)
251. തൃക്കണ്ണാപുരം അണ്ണൂർ സ്വദേശിനി(47)
252. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(21)
253. പാപ്പാല സ്വദേശി(58)
254. പാറോട്ടുകോണം സ്വദേശി(35)
255. അൂർകോണം സ്വദേശിനി(40)
256. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി(44)
257. പാപ്പാല സ്വദേശിനി(26)
258. വ്ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(36)
259. വീരണകാവ് സ്വദേശി(25)
260. വീരണകാവ് സ്വദേശിനി(46)
261. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(44)
262. ആനയറ സ്വദേശി(32)
263. ആനയറ സ്വദേശി(3)
264. ആനയറ സ്വദേശിനി(50)
265. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(55)
266. നെടുമ്പറമ്പ് സ്വദേശി(13)
267. പൂഴനാട് സ്വദേശി(16)
268. പൂഴനാട് സ്വദേശി(49)
269. തിരുപുറം സ്വദേശി(36)
270. പനക്കോട് സ്വദേശി(10)
271. 51 വയസുള്ള സ്ത്രീ
272. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(26)
273. 34 വയസുള്ള പുരുഷൻ
274. പനക്കോട് സ്വദേശി(35)
275. മണക്കാട് സ്വദേശി(42)
276. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(35)
277. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(36)
278. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(27)
279. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(64)
280. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(63)
281. കരിപ്പൂർ സ്വദേശി(6)
282. കരിപ്പൂർ സ്വദേശിനി(27)
283. 58 വയസുള്ള സ്ത്രീ
284. കരിപ്പൂർ സ്വദേശി(32)
285. വിത്തടം സ്വദേശി(21)
286. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(52)
287. പൂവച്ചൽ സ്വദേശി(20)
288. എള്ളുവിള സ്വദേശി(36)
289. നെട്ടയം സ്വദേശി(29)
290. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(70)
291. അരുവിയോട് സ്വദേശി(57)
292. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(78)
293. അരുവിയോട് സ്വദേശി(3)
294. കഴുവൂർ സ്വദേശിനി(74)
295. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(26)
296. മൂലക്കര സ്വദേശിനി(35)
297. കഴിവൂർ സ്വദേശി(53)
298. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(52)
299. കഴിവൂർ സ്വദേശിനി(42)
300. കഴിവൂർ സ്വദേശി(53)
301. കഴിവൂർ സ്വദേശിനി(17)
302. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(4)
303. കോട്ടുകൽ സ്വദേശി(33)
304. കഴിവൂർ സ്വദേശിനി(35)
305. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(56)
306. കോട്ടുകൽ സ്വദേശി(370)
307. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(29)
308. വലിയതുറ സ്വദേശി(61)
309. ചെറുതലക്കോണം സ്വദേശി(17)
310. ആനയറ സ്വദേശിനി(37)
311. ആലമുക്ക് സ്വദേശി(13)
312. മുക്കുന്നൂർ സ്വദേശിനി(17)
313. വാഴാലി സ്വദേശിനി(22)
314. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(45)
315. മുക്കുന്നൂർ സ്വദേശിനി(38)
316. മയ്യം സ്വദേശിനി(52)
317. ചിലമ്പിൽ സ്വദേശിനി(51)
318. വെൺകടമ്പ് സ്വദേശിനി(42)
319. ചിലമ്പിൽ സ്വദേശിനി(62)
320. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(60)
321. തിരുപുറം സ്വദേശി(18)
322. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(13)
323. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(61)
324. വെള്ളയമ്പലം സ്വദേശിനി(23)
325. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി(51)
326. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(63)
327. മുടവൻമുഗൾ സ്വദേശി(16)
328. തമലം സ്വദേശിനി(44)
329. തൈക്കാട് സ്വദേശി(25)
330. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(10)
331. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(16)
332. കൂതാളി സ്വദേശിനി(53)
333. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(5)
334. അന്തിയൂർ സ്വദേശിനി(9)
335. 78 വയസുള്ള സ്ത്രീ
336. മരിയം സ്വദേശി(48)
337. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(22)
338. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(20)
339. അന്തിയൂർ സ്വദേശിനി(58)
340. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(16)
341. മണലിമുക്ക് സ്വദേശി(40)
342. വെള്ളറട സ്വദേശി(35)
343. അഞ്ചൽ സ്വദേശി(39)
344. കൊപ്പം സ്വദേശിനി(15)
345. കഴിവൂർ സ്വദേശിനി(37)
346. മരുതംമൂട് സ്വദേശിനി(53)
347. ശ്രീപുരം സ്വദേശി(50)
348. മുക്കുന്നൂർ സ്വദേശിനി(30)
349. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(52)
350. സുലൈമാൻ തെരുവ് സ്വദേശിനി(27)
351. കഴിവൂർ സ്വദേശിനി(20)
352. മരുതംമൂട് സ്വദേശി(55)
353. മലയിൽ തോട്ടം സ്വദേശിനി(40)
354. 2 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
355. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(9)
356. കഴിവൂർ സ്വദേശിനി(47)
357. മുള്ളിലവുവിള സ്വദേശിനി(24)
358. കഴിവൂർ സ്വദേശി(33)
359. പന്ത സ്വദേശിനി(17)
360. 47 വയസുള്ള പുരുഷൻ
361. വെളിക്കോട് സ്വദേശിനി(29)
362. കാര്യവട്ടം സ്വദേശി(67)
363. പനത്തുറ സ്വദേശിനി(65)
364. ചെറുന്നിയൂർ സ്വദേശി(30)
365. വട്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി(14)
366. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(65)
367. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(3)
368. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശിനി(47)
369. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(33)
370. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(54)
371. വട്ടപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(32)
372. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശിനി(70)
373. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശി(56)
374. ചൂഴ സ്വദേശി(3)
375. കടവിള സ്വദേശി(18)
376. കൊറ്റ സ്വദേശിനി(18)
377. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(55)
378. കനക്കോട് സ്വദേശിനി(63)
379. ചൂഴ സ്വദേശിനി(28)
380. കനക്കോട് സ്വദേശിനി(36)
381. കനക്കോട് സ്വദേശി(43)
382. പേഴുമൂട് സ്വദേശിനി(36)
383. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(40)
384. കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി(84)
385. അയിരൂർ സ്വദേശി(33)
386. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(26)
387. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(59)
388. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(23)
389. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(52)
390. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(14)
391. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(23)
392. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(38)
393. മേപ്പുക്കട സ്വദേശിനി(58)
394. കവടിയാർ സ്വദേശി(38)
395. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി(48)
396. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(28)
397. ആര്യനാട് സ്വദേശി(25)
398. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി(20)
399. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി(21)
400. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി(32)
401. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(3)
402. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി(9)
403. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(60)
404. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(45)
405. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(51)
406. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(14)
407. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ
408. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിനി(56)
409. 7 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
410. വെള്ളയാണി സ്വദേശിനി(52)
411. 21 വയസുള്ള പുരുഷൻ
412. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(59)
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവർ – 85
1. പേട്ട സ്വദേശി(29)
2. കുന്നുകുഴി സ്വദേശി(28)
3. തിരുമല സ്വദേശി(29)
4. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(60)
5. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(62)
6. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി(26)
7. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(4)
8. വീരണകാവ് സ്വദേശി(45)
9. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(14)
10. 48 വയസുള്ള പുരുഷൻ
11. 21 വയസുള്ള പുരുഷൻ
12. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി(23)
13. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(20)
14. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(55)
15. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(56)
16. അന്തിയൂർ സ്വദേശി(27)
17. കുമാരപുരം സ്വദേശി(37)
18. വെൺകടമ്പ് സ്വദേശി(23)
19. കുമാരപുരം സ്വദേശി(47)
20. കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി(24)
21. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(32)
22. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(49)
23. പോത്തൻകോട് സ്വദേശി(34)
24. മാവിലക്കടവ് സ്വദേശിനി(21)
25. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(81)
26. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(47)
27. പനച്ചമൂട് സ്വദേശി(28)
28. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(34)
29. പൂവാർ സ്വദേശി(49)
30. കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി(44)
31. കരമന സ്വദേശി(57)
32. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(40)
33. വെൺപകൽ സ്വദേശി(19)
34. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(29)
35. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(5)
36. ശിവജി നഗർ സ്വദേശിനി(15)
37.കാരോട് സ്വദേശി(42)
38. പറക്കുടിവിള സ്വദേശിനി(32)
39. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(5)
40. കരിമണൽ സ്വദേശി(22)
41. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(55)
42. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(2)
43. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(56)
44. കാരോട് സ്വദേശിനി(28)
45. ചിറക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(22)
46. 38 വയസുള്ള പുരുഷൻ
47. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(36)
48. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശി(35)
49. കുളങ്ങരക്കോണം സ്വദേശി(22)
50. മുതുവള്ളൂർകോണം സ്വദേശി(3)
51. താന്നിവിള സ്വദേശി(27)
52. താന്നിവിള സ്വദേശിനി(70)
53. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(62)
54. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(62)
55. കരുമം സ്വദേശി(39)
56. ആക്കുളം സ്വദേശിനി(68)
57. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനി(19)
58. എയർപോർട്ട് റോഡ് സ്വദേശി(19)
59. പൂവാർ സ്വദേശി(67)
60. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(22)
61. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(60)
62. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(23)
63. കോവളം സ്വദേശി(21)
64. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(49)
65. റസൽപുരം സ്വദേശിനി(21)
66. 45 വയസുള്ള പുരുഷൻ
67. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(46)
68. 34 വയസുള്ള സ്ത്രീ
69. തോട്ടുംപുറം സ്വദേശിനി(33)
70. കാരിച്ചൽ സ്വദേശി(57)
71. കരുവയൽ സ്വദേശി(17)
72. കീഴാറൂർ സ്വദേശി(50)
73. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(33)
74. കവടിയാർ സ്വദേശിനി(36)
75. അമ്പൂരി സ്വദേശി(45)
76. കരമന സ്വദേശി(51)
77. ചാല സ്വദേശി(48)
78. ഫോർട്ട് സ്വദേശിനി(78)
79. മാർത്താണ്ഡം സ്വദേശി(31)
80. കവടിയാർ സ്വദേശി(42)
81. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി(21)
82. 36 വയസുള്ള സ്ത്രീ
83. കരവാരം സ്വദേശിനി(44)
84. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(7)
85. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(40)
വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ – 22
1. പാളയം സ്വദേശിനി(44)
2. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(27)
3. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(39)
4. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(42)
5. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(42)
6. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(44)
7. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശിനി(44)
8. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(53)
9. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി(26)
10. ആക്കുളം സ്വദേശിനി(28)
11. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(29)
12. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(24)
13. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(31)
14. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശി(30)
15. കരമന സ്വദേശിനി(20)
16. നിരപ്പിൽ സ്വദേശിനി(49)
17. കൊടുവഴന്നൂർ സ്വദേശി(29)
18. ആറ്റിങ്ങൽ അയിലം സ്വദേശിനി(22)
19. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(28)
20. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(25)
21. അരശുമൂട് സ്വദേശി(29)
22. 30 വയസുള്ള പുരുഷൻ

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ – 09
1. കൊല്ലംകോട് സ്വദേശിനി(57)
2. 34 വയസുള്ള പുരുഷൻ
3. കൊല്ലംകോട് സ്വദേശിനി(38)
4. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(50)
5. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(60)
6. കാഞ്ഞംപുറം സ്വദേശിനി(16)
7. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(24)
8. കളിയക്കാവിള സ്വദേശിനി(28)
9. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(36)

മരണപ്പെട്ടവർ – 04
1. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(70)
2. കരുമം സ്വദേശി(80)
3. വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശിനി(85)
4. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(69)

ഇന്ന് ജില്ലയില്‍ പുതുതായി 1,200 പേര്‍ രോഗനിരീക്ഷണത്തിലായി. 1,506 പേര്‍ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി

ജില്ലയില്‍ 19,792 പേര്‍ വീടുകളിലും 637 പേര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.

ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളില്‍ ഇന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി 502 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

367 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. ജില്ലയില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ 3,992 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉണ്ട്.

ഇന്ന് 507 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. ഇന്ന് 540 പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു.

ജില്ലയില്‍ 72 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ആയി 637
പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

കളക്ടറേറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ 207 കാളുകളാണ് ഇന്ന് എത്തിയത്. മാനസികപിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന 28 പേര്‍ ഇന്ന് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഹെല്‍പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു. മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമായ 3,164 പേരെ ഇന്ന് വിളിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

1.കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം -24,421
2.വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം -19,792
3. ആശുപത്രികളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -3,992
4. കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -637
5. ഇന്ന് പുതുതായി നിരീക്ഷണ ത്തിലായവരുടെ എണ്ണം -1,200

വാഹന പരിശോധന:

ഇന്ന് പരിശോധിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ -1,730
പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായവര്‍ -3,320