തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 558 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ…

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 558 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. വിളവൂര്‍ക്കല്‍ സ്വദേശി(29)
2. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(21)
3. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(24)
4. തമ്പാനൂര്‍ സ്വദേശി(24)
5. വഴുതക്കാട് സ്വദേശി(23)
6. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(28)
7. പാലോട് സ്വദേശി(20)
8. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(63)
9. വലിക്കോട് സ്വദേശിനി(64)
10. മൈലം സ്വദേശിനി(53)
11. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(8)
12. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(29)
13. വലിക്കോട് സ്വദേശി(29)
14. വലിക്കാട് സ്വദേശി(65)
15. വലിക്കോട് സ്വദേശിനി(56)
16. അരുവിക്കര സ്വദേശിനി(60)
17. വേങ്കോട് സ്വദേശി(25)
18. വേങ്കോട് സ്വദേശി(53)
19. വേങ്കോട് സ്വദേശി(9)
20. വേങ്കോട് സ്വദേശിനി(14)
21. വേങ്കോട് സ്വദേശിനി(44)
22. പാലോട് സ്വദേശി(65)
23. പാലോട് സ്വദേശിനി(60)
24. വെളിയന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
25. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(40)
26. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(31)
27. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(35)
28. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(24)
29. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(65)
30. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(52)
31. തെവിയോട് സ്വദേശി(29)
32. മരുതമല സ്വദേശി(4)
33. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശി(60)
34. വിതുര സ്വദേശിനി(58)
35. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(62)
36. മുളൈക്കോട്ടുകര സ്വദേശി(2)
37. വിതുര സ്വദേശി(26)
38. വിതുര കലിക്കല്‍ സ്വദേശിനി(34)
39. വിതുര സ്വദേശിനി(52)
40. മരുതല സ്വദേശിനി(6)
41. മുളൈക്കോട്ടുകര സ്വദേശിനി(55)
42. വിതുര സ്വദേശി(66)
43. തിരുപുറം സ്വദേശി(24)
44. പച്ച സ്വദേശിനി(75)
45. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(16)
46. അണ്ടൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(37)
47. 52 വയസുള്ള സ്ത്രീ
48. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(44)
49. 32 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
50. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(49)
51. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(43)
52. വഴുതക്കാട് സ്വദേശി(49)
53. വഴുതക്കാട് സ്വദേശിനി(47)
54. വഴുതക്കാട് സ്വദേശി(17)
55. പ്ലാവിള സ്വദേശി(53)
56. സ്റ്റാച്യു സ്വദേശി(54)
57. 5 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
58. 15 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
59. 48 വയസുള്ള സ്ത്രീ
60. 67 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
61. 21 വയസുള്ള സ്ത്രീ
62. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(39)
63. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(18)
64. അണ്ടൂര്‍കോണം സ്വദേശി(50)
65. ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി(29)
66. കുളപ്പുറം സ്വദേശിനി(65)
67. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(38)
68. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(66)
69. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(30)
70. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(66)
71. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(59)
72. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(16)
73. മണക്കാട് സ്വദേശി(17)
74. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(41)
75. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
76. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(55)
77. ആനയറ സ്വദേശി(27)
78. ആനയറ സ്വദേശി(26)
79. വീരണകാവ് സ്വദേശി(5)
80. കുരുപ്പുഴ സ്വദേശി(29)
81. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
82. ആനയറ സ്വദേശി(24)
83. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(41)
84. കുലശേഖരം സ്വദേശിനി(14)
85. വിളക്കാട് സ്വദേശിനി(2)
86. കുലശേഖരം സ്വദേശി(10)
87. കുടയല്‍ സ്വദേശിനി(48)
88. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(23)
89. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(60)
90. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശി(33)
91. തിരുമല സ്വദേശി(70)
92. 15 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
93. പൂക്കോട് സ്വദേശിനി(45)
94. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശി(74)
95. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശിനി(67)
96. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(20)
97. തിട്ടമംഗലം സ്വദേശി(32)
98. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(18)
99. കോട്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(8)
100. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(24)
101. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(42)
102. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(2)
103. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(35)
104. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(39)
105. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
106. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(39)
107. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(2)
108. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(20)
109. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(58)
110. പഴയകട സ്വദേശിനി(64)
111. പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശി(29)
112. ഇടവ സ്വദേശിനി(49)
113. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(16)
114. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(18)
115. ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശിനി(31)
116. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(61)
117. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(42)
118. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(59)
119. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(34)
120. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)
121. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(56)
122. പേഴുമൂട് സ്വദേശിനി(1)
123. തുമ്പോട് സ്വദേശിനി(1)
124. ആക്കുളം സ്വദേശിനി(38)
125. തുമ്പോട് സ്വദേശിനി(31)
126. ആക്കുളം സ്വദേശി(13)
127. തുമ്പോട് സ്വദേശിനി(8)
128. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(49)
129. മുടവൂര്‍പ്പാറ സ്വദേശിനി(40)
130. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(36)
131. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശി(30)
132. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(59)
133. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശി(5)
134. മൊട്ടമൂട് സ്വദേശി(45)
135. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(25)
136. വാമനപുരം സ്വദേശി(19)
137. ആക്കുളം സ്വദേശി(43)
138. ചാത്തന്‍പാറ സ്വദേശി(50)
139. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശി(39)
140. മാങ്കൂട്ടം സ്വദേശി(20)
141. മൂന്നുകല്ലിന്‍മൂട് സ്വദേശി(10)
142. പത്താംകല്ല് സ്വദേശി(29)
143. ആക്കുളം സ്വദേശിനി(19)
144. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(57)
145. ആനയറ സ്വദേശി(58)
146. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(52)
147. ആക്കുളം സ്വദേശി(8)
148. മണക്കാട് സ്വദേശി(25)
149. തകരപ്പറമ്പ് സ്വദേശി(51)
150. മാണിക്യത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(5)
151. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(48)
152. 37 വയസുള്ള സ്ത്രീ
153. മാണിക്യത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(45)
154. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശി(51)
155. മരുതൂര്‍ക്കടവ് സ്വദേശിനി(58)
156. 29 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
157. 55 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
158. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(50)
159. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി(40)
160. 24 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
161. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(36)
162. മരുതൂര്‍ക്കടവ് സ്വദേശി(60)
163. കണ്ടല സ്വദേശി(51)
164. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(30)
165. ഇടവ സ്വദേശി(51)
166. ഭജനമഠം സ്വദേശിനി(12)
167. ഭജനമഠം സ്വദേശിനി(44)
168. കുറവന്‍കോണം സ്വദേശി(27)
169. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനി(57)
170. മൊട്ടമൂട് സ്വദേശി(20)
171. തിരുമല സ്വദേശി(71)
172. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(36)
173. കുലശേഖരം സ്വദേശി(43)
174. ആര്യശാല സ്വദേശിനി(64)
175. ചിറ്റാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(54)
176. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(33)
177. തിരുമല സ്വദേശി(7)
178. കുലശേഖരം സ്വദേശിനി(36)
179. തിരുമല സ്വദേശിനി(65)
180. വെള്ളായണി സ്വദേശി(64)
181. കരമന സ്വദേശി(42)
182. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(41)
183. പനയമുട്ടം സ്വദേശി(48)
184. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(12)
185. കണ്ടല സ്വദേശി(46)
186. കരകുളം സ്വദേശിനി(61)
187. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(9)
188. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(72)
189. പനവൂര്‍ സ്വദേശിനി(20)
190. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(42)
191. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(17)
192. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(44)
193. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശി(49)
194. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(17)
195. ഊരുപൊയ്ക സ്വദേശി(50)
196. പനയമുട്ടം സ്വദേശിനി(48)
197. മഞ്ച സ്വദേശി(33)
198. ചാലക്കുഴി സ്വദേശി(36)
199. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
200. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(26)
201. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(36)
202. നഗരൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
203. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(11)
204. വലിയവേളി സ്വദേശി(53)
205. കുമാരപുരം സ്വദേശി(50)
206. ആറ്റിങ്ങല്‍ കൊടുമണ്‍ സ്വദേശി(28)
207. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(3)
208. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(67)
209. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(63)
210. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(60)
211. വലിയവേളി സ്വദേശി(54)
212. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(51)
213. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(18)
214. പേട്ട സ്വദേശി(27)
215. ചാരുവിള സ്വദേശിനി(72)
216. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(41)
217. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(65)
218. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(29)
219. ആനയറ സ്വദേശി(28)
220. മേനിലം സ്വദേശി(26)
221. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(25)
222. മണ്ണാക്കല്ല് സ്വദേശി(19)
223. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(68)
224. മണ്ണാക്കല്ല് സ്വദേശി(15)
225. ആനയറ സ്വദേശി(33)
226. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശി(32)
227. മണ്ണാക്കല്ല് സ്വദേശി(40)
228. കല്ലയം സ്വദേശിനി(32)
229. കരിയം സ്വദേശി(2)
230. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(36)
231. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(36)
232. കരകുളം സ്വദേശി(11)
233. കരകുളം സ്വദേശിനി(20)
234. കല്ലയം സ്വദേശി(29)
235. കുളത്തറ സ്വദേശി(2)
236. 45 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
237. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(40)
238. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(36)
239. കൂവക്കോട് സ്വദേശി(27)
240. 27 വയസുള്ള സ്ത്രീ
241. കുളത്തറ സ്വദേശിനി(29)
242. വിതുര സ്വദേശി(57)
243. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(32)
244. വിതുര സ്വദേശി(33)
245. മരിയപുരം സ്വദേശി(59)
246. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(34)
247. പെരുകാവ് സ്വദേശി(61)
248. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(22)
249. കൈമനം സ്വദേശി(42)
250. തിരുമല സ്വദേശിനി(63)
251. തിരുമല സ്വദേശിനി(20)
252. പാലക്കടവ് സ്വദേശി(65)
253. നൂലിയോട് സ്വദേശിനി(65)
254. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(50)
255. നൂലിയോട് സ്വദേശിനി(13)
256. നൂലിയോട് സ്വദേശിനി(5)
257. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(51)
258. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(54)
259. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(40)
260. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശി(50)
261. കിഴക്കേക്കര സ്വദേശി(17)
262. പാലോട് സ്വദേശി(42)
263. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(29)
264. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശി(30)
265. തിരുമല സ്വദേശി(18)
266. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(16)
267. കൈതോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(23)
268. കൈതോട്ടുകോണം സ്വദേശി(48)
269. കൈതോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(20)
270. പെരിങ്ങമല സ്വദേശി(25)
271. തിരുമല സ്വദേശിനി(17)
272. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(49)
273. മണ്ണന്തല സ്വദേശി(20)
274. തിരുമല സ്വദേശിനി(22)
275. കാര്യവട്ടം സ്വദേശി(20)
276. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(27)
277. കാര്യവട്ടം സ്വദേശി(18)
278. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(55)
279. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(30)
280. ആറാലൂമൂട് സ്വദേശി(33)
281. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(34)
282. പെരുങ്കുഴി സ്വദേശി(32)
283. നെട്ടത്താണി സ്വദേശിനി(34)
284. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശി(35)
285. മൈലാമൂട് സ്വദേശിനി(16)
286. കൂവക്കുടി സ്വദേശി(29)
287. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(6)
288. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശിനി(9)
289. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(45)
290. ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(48)
291. എള്ളുവിള സ്വദേശി(19)
292. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(22)
293. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(43)
294. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(22)
295. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശിനി(43)
296. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(24)
297. പഴയകട സ്വദേശി(63)
298. മൈലാക്കോണം സ്വദേശി(37)
299. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(30)
300. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(20)
301. മുല്ലക്കോട്ടുകര സ്വദേശിനി(27)
302. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(42)
303. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(20)
304. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(40)
305. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(27)
306. വലിയതുറ സ്വദേശി(84)
307. പെരുങ്ങുഴി സ്വദേശി(29)
308. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(57)
309. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(38)
310. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(74)
311. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(46)
312. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(5)
313. വലിയതുറ സ്വദേശി(38)
314. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(17)
315. മരിയപുരം സ്വദേശി(45)
316. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(42)
317. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശിനി(33)
318. മൂങ്ങോട് സ്വദേശി(43)
319. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(28)
320. കൊഞ്ചിറ സ്വദേശി(47)
321. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(66)
322. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശി(29)
323. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(32)
324. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശി(6)
325. കൊഞ്ചിറ സ്വദേശി(41)
326. പെരുങ്ങുഴി സ്വദേശിനി(17)
327. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(48)
328. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(10)
329. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(20)
330. മേത്തുക്കുമ്മല്‍ സ്വദേശിനി(63)
331. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(7)
332. വിതുര സ്വദേശി(57)
333. 40 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
334. 36 വയസുള്ള സ്ത്രീ
335. വലിയതുറ സ്വദേശി(31)
336. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(63)
337. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(2)
338. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(27)
339. വലിയതുറ സ്വദേശി(8)
340. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(48)
341. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(67)
342. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(37)
343. സെന്റ് സേവിയേഴ്‌സ് നഗര്‍ സ്വദേശിനി(11)
344. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി(75)
345. ആര്യനാട് സ്വദേശി(51)
346. പെരുങ്ങുഴി സ്വദേശി(22)
347. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(74)
348. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(72)
349. പൊയ്കമുക്ക് സ്വദേശിനി(36)
350. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(44)
351. കിള്ളി സ്വദേശി(5)
352. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(63)
353. പച്ച സ്വദേശി(60)
354. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശിനി(41)
355. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശിനി(20)
356. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശിനി(65)
357. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(32)
358. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(32)
359. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(6)
360. കറ്റക്കോട് സ്വദേശിനി(67)
361. കറ്റക്കോട് സ്വദേശി(10)
362. കറ്റക്കോട് സ്വദേശി(11)
363. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(58)
364. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(24)
365. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(78)
366. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(30)
367. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(54)
368. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(35)
369. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(23)
370. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി(38)
371. മണമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
372. മണമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(39)
373. കവലയൂര്‍ സ്വദേശി(25)
374. 39 വയസുള്ള സ്ത്രീ
375. കുമാരപുരം സ്വദേശി(24)
376. മുറിഞ്ഞപാലം സ്വദേശി(22)
377. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(71)
378. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(43)
379. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(21)
380. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(29)
381. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(19)
382. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(50)
383. റസല്‍പുരം സ്വദേശി(44)
384. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(21)
385. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(30)
386. തിക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(36)
387. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(65)
388. കരമന സ്വദേശി(73)
389-493. ശാന്തിമന്ദിരം(105 പേര്‍)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-49

1. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(48)
2. ഊക്കോട് സ്വദേശി(22)
3. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(30)
4. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(50)
5. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ സ്വദേശി(34)
6. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(73)
7. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(81)
8. മണക്കാട് സ്വദേശി(91)
9. തൈക്കാട് സ്വദേശി(50)
10. വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശിനി(22)
11. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(55)
12. ആല്‍ത്തറ നഗര്‍ സ്വദേശി(61)
13. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(38)
14. ചാല സ്വദേശി(52)
15. അണ്ടൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(68)
16. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(55)
17. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(30)
18. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(63)
19. വലിയതുറ സ്വദേശി(50)
20. കിള്ളിപ്പാല സ്വദേശിനി(83)
21. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(49)
22. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
23. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(75)
24. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(15)
25. മരിയപുരം സ്വദേശിനി(27)
26. വഴുതക്കാട് സ്വദേശി(57)
27. പച്ച സ്വദേശി(61)
28. ഇടപ്പഴിഞ്ഞി സ്വദേശി(84)
29. കരവാരം സ്വദേശി(54)
30. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനി(77)
31. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(39)
32. കൈമനം സ്വദേശി(44)
33. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശിനി(43)
34. മണക്കാട് സ്വദേശി(58)
35. കാര്യവട്ടം സ്വദേശിനി(69)
36. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(23)
37. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(12)
38. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(37)
39. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(51)
40. ചിറമുക്ക് സ്വദേശി(31)
41. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(54)
42. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(32)
43. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(35)
44. തൈക്കാട് സ്വദേശി(48)
45. തൈക്കാട് സ്വദേശി(19)
46. തൈക്കാട് സ്വദേശി(54)
47. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(28)
48. ചാല സ്വദേശി(40)
49. 53 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-11

1. കൊടുവന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(27)
2. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(32)
3. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(53)
4. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി(35)
5. മാണിക്യത്തോട്ടം സ്വദേശി(27)
6. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(32)
7. അയിങ്കമം സ്വദേശിനി(22)
8. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)
9. കൊല്ലം സ്വദേശിനി(20)
10. മേല്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(34)
11. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(65)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-02

1. ചൂഴല്‍ സ്വദേശിനി(44)
2. തിരുനെല്‍വേലി സ്വദേശി(11)

വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയവര്‍-01

1. വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശി(32)

മരണപ്പെട്ടവര്‍-02

1. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(65)
2. അമരവിള സ്വദേശി(58)