തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 566 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 566 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(5)
2. ആനയറ സ്വദേശിനി(39)
3. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(46)
4. പറയത്തുകോണം സ്വദേശി(59)
5. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(20)
6. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(41)
7. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(50)
8. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(22)
9. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
10. ഏണിക്കര സ്വദേശിനി(14)
11. കിള്ളിപ്പാലം സ്വദേശിനി(53)
12. കരമന സ്വദേശിനി(32)
13. കരമന സ്വദേശിനി(35)
14. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശി(16)
15. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(42)
16. മൂഴി സ്വദേശി(59)
17. നേമം സ്വദേശിനി(53)
18. മണക്കാട് സ്വദേശി(4)
19. 28 വയസുള്ള സ്ത്രീ
20. ശംഖുമുഖം സ്വദേശിനി(40)
21. കരമന സ്വദേശി(43)
22. പനവൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
23. കണിയാപുരം സ്വദേശി(22)
24. മണക്കാട് സ്വദേശി(25)
25. കരമന സ്വദേശിനി(9)
26. മൂഴി സ്വദേശി(87)
27. കരമന സ്വദേശിനി(39)
28. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(28)
29. ആനാട് സ്വദേശി(73)
30. വെട്ടമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(35)
31. മണക്കാട് സ്വദേശി(26)
32. നെട്ടറ സ്വദേശി(6)
33. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(54)
34. മൈലം സ്വദേശി(49)
35. വെട്ടമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(20)
36. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(24)
37. മൈലം സ്വദേശി(25)
38. മണക്കാട് സ്വദേശി(34)
39. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(21)
40. കല്ലിയോട് സ്വദേശി(30)
41. മൈലം സ്വദേശിനി(48)
42. പനവൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
43. മൈലം സ്വദേശിനി(40)
44. വെട്ടമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(26)
45. മണക്കാട് സ്വദേശി(55)
46. മൂഴി സ്വദേശിനി(10)
47. പേയാട് സ്വദേശി(32)
48. മൈലം സ്വദേശി(46)
49. മണക്കാട് സ്വദേശി(32)
50. ഇറയംകോട് സ്വദേശി(27)
51. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(20)
52. മൈലം സ്വദേശി(52)
53. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(35)
54. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(5)
55. മണക്കാട് സ്വദേശി(46)
56. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(24)
57. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(59)
58. മണക്കാട് സ്വദേശി(74)
59. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(6)
60. വലിയവിള സ്വദേശി(59)
61. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(74)
62. പരുത്തിപ്പാറ സ്വദേശിനി(46)
63. വെട്ടിയറ സ്വദേശിനി(51)
64. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(34)
65. 51 വയസുള്ള സ്ത്രീ
66. കല്ലറ സ്വദേശി(50)
67. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(15)
68. നേമം സ്വദേശി(39)
69. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(30)
70. മണക്കാട് സ്വദേശി(50)
71. വലിയവിള സ്വദേശി(44)
72. കുടയല്‍ സ്വദേശി(25)
73. വലിയവിള സ്വദേശിനി(2)
74. വലിയവിള സ്വദേശിനി(24)
75. ചമ്പാവ് സ്വദേശി(71)
76. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(15)
77. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(50)
78. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(30)
79. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(13)
80. വലിയവിള സ്വദേശിനി(44)
81. ചിപ്പന്‍ചിറ സ്വദേശി(35)
82. മുദാക്കല്‍ സ്വദേശി(20)
83. കരിമണ്‍കോട് സ്വദേശി(27)
84. തെറ്റിക്കുളം സ്വദേശി(36)
85. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(16)
86. തോന്നയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(11)
87. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(41)
88. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(45)
89. പൂന്തുറ സ്വദേശി(2)
90. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(24)
91. ഇലവുപാലം സ്വദേശിനി(70)
92. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(19)
93. ഇലവുപാലം സ്വദേശിനി(50)
94. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(34)
95. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(27)
96. നേമം സ്വദേശി(76)
97. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(33)
98. അരുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
99. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(17)
100. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(45)
101. കുറക്കട സ്വദേശി(24)
102. കുറക്കട സ്വദേശി(4)
103. ചന്തവിള സ്വദേശിനി(28)
104. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(52)
105. കൊല്ലം സ്വദേശിനി(47)
106. ചാല സ്വദേശി(55)
107. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(85)
108. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(58)
109. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(58)
110. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(31)
111. പൂവത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
112. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(55)
113. നെട്ടയം സ്വദേശി(31)
114. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(60)
115. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(49)
116. ആര്യനാട് സ്വദേശിനി(55)
117. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(60)
118. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(40)
119. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(23)
120. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(20)
121. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(25)
122. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(49)
123. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(56)
124. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(28)
125. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(23)
126. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശിനി(21)
127. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(30)
128. പുതുവല്‍ സ്വദേശിനി(20)
129. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(52)
130. മൈലക്കര സ്വദേശി(48)
131. നല്ലൂര്‍വട്ടം സ്വദേശി(47)
132. പാലച്ചിറ സ്വദേശി(39)
133. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശി(11)
134. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(38)
135. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(38)
136. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(44)
137. കണ്ടല സ്വദേശി(28)
138. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശി(79)
139. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(34)
140. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(9)
141. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(2)
142. തിരുപുറം സ്വദേശി(11)
143. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(70)
144. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(4)
145. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(47)
146. കരമന സ്വദേശി(39)
147. പെരിങ്ങമല സ്വദേശിനി(18)
148. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
149. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(64)
150. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(56)
151. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(19)
152. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി(20)
153. ആല്‍ത്തറമൂട് സ്വദേശി(17)
154. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(1)
155. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(22)
156. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(65)
157. അന്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(50)
158. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശി(87)
159. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(28)
160. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(6)
161. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(32)
162. നേമം സ്വദേശിനി(48)
163. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(51)
164. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(21)
165. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(58)
166. കാരേറ്റ് സ്വദേശി(5)
167. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(50)
168. കാരേറ്റ് സ്വദേശി(26)
169. വെള്ളിയാട് സ്വദേശി(60)
170. നേമം സ്വദേശി(62)
171. കാട്ടുംപുറം സ്വദേശിനി(528)
172. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(55)
173. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശി(53)
174. തളിക്കുഴി സ്വദേശിനി(14)
175. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(46)
176. വെള്ളിയാട് സ്വദേശി(28)
177. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശി(1)
178. വെള്ളിയാട് സ്വദേശിനി(6)
179. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(47)
180. വെള്ളിയാട് സ്വദേശിനി(20)
181. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(20)
182. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(14)
183. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(7)
184. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(24)
185. കരമന സ്വദേശിനി(63)
186. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(32)
187. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(45)
188. ആറാമട ആശ്രാമം റോഡ് സ്വദേശിനി(52)
189. ആശ്രാമം റോഡ് സ്വദേശി(28)
190. പേയാട് സ്വദേശിനി(27)
191. വ്‌ളാങ്ങമുറി സ്വദേശിനി(32)
192. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(32)
193. വ്‌ളാങ്ങമുറി സ്വദേശി(7)
194. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശിനി(47)
195. വ്‌ളാങ്ങമുറി സ്വദേശി(42)
196. റസല്‍പുരം സ്വദേശി(19)
197. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(55)
198. വെളിയംകോട് സ്വദേശിനി(45)
199. തച്ചോട്ടുകാവ് സ്വദേശിനി(38)
200. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(54)
201. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
202. അമരവിള സ്വദേശിനി(23)
203. തച്ചോട്ടുകാവ് സ്വദേശി(41)
204. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(57)
205. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(27)
206. വെള്ളിയാട് സ്വദേശിനി(50)
207. തച്ചോട്ടുകാവ് സ്വദേശിനി(45)
208. കല്ലാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(65)
209. തളിക്കുഴി സ്വദേശി(64)
210. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(21)
211. 23 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
212. കാട്ടുംപുറം സ്വദേശിനി(9)
213. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(67)
214. തളിക്കുഴി സ്വദേശി(42)
215. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(12)
216. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(70)
217. കാട്ടുംപുറം സ്വദേശിനി(30)
218. കരിനട സ്വദേശി(59)
219. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(11)
220. വ്‌ളാങ്ങമുറി സ്വദേശിനി(28)
221. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(12)
222. മരിയപുരം സ്വദേശിനി(39)
223. കവലക്കുളം സ്വദേശി(8)
224. പറണ്ടോട് സ്വദേശി(5)
225. കവലക്കുളം സ്വദേശിനി(67)
226. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(53)
227. കവലക്കുളം സ്വദേശി(78)
228. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശിനി(30)
229. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(31)
230. പറണ്ടോട് സ്വദേശിനി(8)
231. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(69)
232. കവലക്കുളം സ്വദേശിനി(39)
233. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി(14)
234. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(58)
235. ഓലത്താന്നി സ്വദേശിനി(62)
236. പേയാട് സ്വദേശി(52)
237. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(18)
238. കല്ലയം സ്വദേശിനി(33)
239. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശി(52)
240. ആശാരിക്കോണം സ്വദേശിനി(19)
241. കല്ലയം സ്വദേശി(36)
242. ഓലത്താന്നി സ്വദേശിനി(39)
243. കല്ലയം സ്വദേശിനി(55)
244. കല്ലമ്പലം സ്വദേശി(29)
245. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(7)
246. കല്ലയം സ്വദേശിനി(35)
247. ചക്രപാണിപുരം സ്വദേശി(73)
248. വേറ്റിനാട് സ്വദേശിനി(9)
249. കല്ലയം സ്വദേശിനി(49)
250. വേറ്റിനാട് സ്വദേശിനി(52)
251. കല്ലാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(28)
252. കല്ലയം സ്വദേശി(6)
253. ഓലത്താന്നി സ്വദേശിനി(13)
254. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(69)
255. ഏണിക്കര സ്വദേശി(34)
256. കാട്ടുപുതുശ്ശേരി സ്വദേശി(29)
257. ആശാരിക്കോണം സ്വദേശി(42)
258. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(49)
259. വേങ്കോട് സ്വദേശിനി(42)
260. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(55)
261. കുറ്റിയാണിക്കാട് സ്വദേശി(17)
262. കരകുളം സ്വദേശിനി(65)
263. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(68)
264. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(21)
265. പാലോട്ടുകോണം സ്വദേശി(19)
266. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(35)
267. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(56)
268. വലിയറത്തല സ്വദേശി(70)
269. ഏണിക്കര സ്വദേശി(13)
270. ചിലമ്പില്‍ സ്വദേശിനി(35)
271. തമ്പാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(30)
272. 65 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
273. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(15)
274. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(21)
275. വയക്കേക്കോണം സ്വദേശിനി(6)
276. കാരേറ്റ് സ്വദേശി(54)
277. കൊടുവഴന്നൂര്‍ സ്വദേശി(52)
278. പാളയംകുന്ന് സ്വദേശി(73)
279. ചക്രപാണിപുരം സ്വദേശിനി(42)
280. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(39)
281. കാരോട് സ്വദേശി(28)
282. 28 വയസുള്ള സ്ത്രീ
283. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(30)
284. പുളിമൂട് സ്വദേശി(69)
285. പനങ്കര സ്വദേശി(57)
286. ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി(1)
287. പനങ്കര സ്വദേശി(4)
288. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനി(48)
289. ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി(55)
290. മേനംകുളം സ്വദേശിനി(24)
291. ചക്രപാണിപുരം സ്വദേശിനി(18)
292. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(62)
293. തിരുപുറം സ്വദേശി(68)
294. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(65)
295. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(25)
296. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(2)
297. കല്ലാടിമുഖം സ്വദേശിനി(32)
298. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(53)
299. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(60)
300. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(65)
301. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(47)
302. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(26)
303. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(56)
304. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി(26)
305. വലിയവേളി സ്വദേശി(19)
306. തിരുപുറം സ്വദേശി(29)
307. 28 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
308. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(41)
309. 28 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
310. 31 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
311. 23 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
312. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(30)
313. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
314. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(27)
315. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(64)
316. കാരക്കോണം സ്വദേശി(74)
317. കല്ലയം സ്വദേശി(39)
318. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(32)
319. മണ്ണന്തല സ്വദേശി(29)
320. മണ്ണന്തല സ്വദേശി(59)
321. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(52)
322. ഹരിചന്‍ കോളനി സ്വദേശി(35)
323. തിരുപുറം സ്വദേശി(51)
324. കരമന സ്വദേശിനി(39)
325. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(68)
326. പെരുകാവ് സ്വദേശി(35)
327. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(35)
328. നേമം സ്വദേശി(52)
329. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(50)
330. പനക്കോട് സ്വദേശി(30)
331. നെല്ലിവിള സ്വദേശിനി(63)
332. തമലം സ്വദേശിനി(53)
333. മണ്‍വിള സ്വദേശിനി(81)
334. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(45)
335. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(40)
336. കല്ലട സ്വദേശി(41)
337. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(31)
338. ആര്യനാട് സ്വദേശി(37)
339. മണ്‍വിള സ്വദേശിനി(17)
340. മണ്‍വിള സ്വദേശിനി(60)
341. പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശി(7)
342. മണ്‍വിള സ്വദേശിനി(23)
343. നടൂര്‍കൊല്ല സ്വദേശിനി(23)
344. ജഗതി സ്വദേശി(3)
345. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(20)
346. കീഴായിക്കോണം സ്വദേശിനി(23)
347. മണ്‍വിള സ്വദേശിനി(48)
348. കൊടുവഴന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(43)
349. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(14)
350. ഓണംകോട് സ്വദേശിനി(34)
351. മൂവിളാകം സ്വദേശിനി(33)
352. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(21)
353. പനക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(49)
354. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(22)
355. കരമന സ്വദേശിനി(56)
356. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(35)
357. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(5)
358. കരമന സ്വദേശിനി(9)
359. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(34)
360. മിതിര്‍മല സ്വദേശി(43)
361. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(16)
362. കുന്നുകുഴി സ്വദേശി(84)
363. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(13)
364. പൂവത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(21)
365. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(29)
366. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(30)
367. പേയാട് സ്വദേശി(48)
368. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(34)
369. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശി(32)
370. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(40)
371. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(30)
372. ചാവടിനട സ്വദേശി(60)
373. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(43)
374. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(47)
375. പെരുമല സ്വദേശിനി(18)
376. കമലേശ്വരം സ്വദേശിനി(46)
377. അമരവിള സ്വദേശിനി(46)
378. പന്തലക്കോട് സ്വദേശി(84)
379. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശിനി(33)
380. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(70)
381. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(12)
382. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(36)
383. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(4)
384. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(13)
385. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(9)
386. കീഴായിക്കോണം സ്വദേശി(48)
387. കമലേശ്വരം സ്വദേശി(54)
388. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(31)
389. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(5)
390. പനങ്കര സ്വദേശിനി(54)
391. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശി(35)
392. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(28)
393. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(14)
394. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(3)
395. കുളത്തുമ്മല്‍ സ്വദേശിനി(54)
396. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(34)
397. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(54)
398. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(50)
399. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(28)
400. പുനലാല്‍ സ്വദേശി(30)
401. കരിയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(49)
402. വാമനപുരം സ്വദേശിനി(46)
403. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(25)
404. 86 വയസുള്ള സ്ത്രീ
405. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(34)
406. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(25)
407. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(35)
408. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(62)
409. കണ്ടല സ്വദേശിനി(12)
410. കരമന സ്വദേശിനി(33)
411. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശിനി(48)
412. തേവംകോട് സ്വദേശിനി(13)
413. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശി(51)
414. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(5)
415. വീരണകാവ് സ്വദേശി(34)
416. കുതിരക്കുളം സ്വദേശിനി(17)
417. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(38)
418. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(41)
419. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(90)
420. കണ്ടല സ്വദേശി(61)
421. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(19)
422. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(26)
423. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(80)
424. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(55)
425. കണ്ടല സ്വദേശിനി(56)
426. മുണ്ടുകുഴി സ്വദേശിനി(35)
427. കാവിന്‍പുറം സ്വദേശി(26)
428. കുരുതംകോട് സ്വദേശി(62)
429. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി(33)
430. ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി(27)
431. കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി(59)
432. നെടിയവിള സ്വദേശി(48)
433. പൂഴുക്കുന്ന് സ്വദേശി(26)
434. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(58)
435. വെട്ടുകാട് സ്വദേശി(74)
436. മണക്കാട് സ്വദേശി(54)
437. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(45)
438. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(6)
439. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(46)
440. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(40)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-101

1. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(31)
2. നേമം സ്വദേശി(22)
3. വലിയവിള സ്വദേശി(30)
4. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(40)
5. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(35)
6. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(44)
7. വഴയില സ്വദേശി(42)
8. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശിനി(37)
9. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(58)
10. വഴയില സ്വദേശിനി(27)
11. തെറ്റിവിള സ്വദേശി(55)
12. അരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(3)
13. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(67)
14. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(25)
15. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(37)
16. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(34)
17. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(37)
18. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(44)
19. ചീനിവിള സ്വദേശിനി(42)
20. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(49)
21. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(64)
22. കല്ലാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(55)
23. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(48)
24. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(63)
25. നേമം സ്വദേശിനി(31)
26. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(59)
27. മണക്കാട് സ്വദേശി(19)
28. 53 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
29. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(23)
30. കുളപ്പട സ്വദേശി(52)
31. തിരുമല സ്വദേശിനി(27)
32. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(31)
33. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(66)
34. കല്ലമ്പലം സ്വദേശിനി(22)
35. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(39)
36. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(47)
37. പൂന്തുറ സ്വദേശി(40)
38. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(57)
39. വലിയശാല സ്വദേശിനി(42)
40. മണ്ണന്തല സ്വദേശി(32)
41. ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(40)
42. കല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
43. 18 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
44. അയയില്‍ സ്വദേശി(44)
45. അമരവിള സ്വദേശി(23)
46. ചാല സ്വദേശിനി(15)
47. അമരവിള സ്വദേശിനി(80)
48. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(27)
49. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(3)
50. പാലോട് സ്വദേശി(37)
51. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(46)
52. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(29)
53. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശി(60)
54. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
55. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(36)
56. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(34)
57. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(57)
58. നെട്ടിറച്ചിറ സ്വദേശിനി(66)
59. കാരോട് സ്വദേശിനി(34)
60. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(40)
61. കോവളം സ്വദേശി(13)
62. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(36)
63. ഇലിപ്പോട് സ്വദേശി(26)
64. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(43)
65. നാഗരുകുഴി സ്വദേശി(61)
66. വാമനപുരം സ്വദേശി(16)
67. കാവതിയോട് സ്വദേശി(70)
68. 42 വയസുള്ള സ്ത്രീ
69. അമരവിള സ്വദേശി(20)
70. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(67)
71. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(20)
72. കരകുളം സ്വദേശിനി(26)
73. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(48)
74. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(60)
75. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(27)
76. 27 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
77. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(53)
78. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(55)
79. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(31)
80. ചാവടിമുക്ക് സ്വദേശിനി(41)
81. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(61)
82. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(72)
83. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശിനി(36)
84. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(21)
85. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(50)
86. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(42)
87. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(21)
88. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശിനി(55)
89. മുണ്ടുകുഴി സ്വദേശി(12)
90. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(70)
91. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(33)
92. മണലില്‍ സ്വദേശി(48)
93. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(55)
94. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശി(30)
95. മരിയപുരം സ്വദേശി(64)
96. കിള്ളിപ്പാലം സ്വദേശി(47)
97. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(21)
98. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(40)
99. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(20)
100. പാളയംകുന്ന് സ്വദേശിനി(35)
101. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(19)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍- 15

1. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(44)
2. കരകുളം സ്വദേശിനി(29)
3. 57 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
4. നേമം സ്വദേശിനി(37)
5. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(20)
6. കീഴാറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശിനി(28)
7. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(54)
8. പേയാട് സ്വദേശി(35)
9. പുലയനാര്‍കോട്ട സ്വദേശിനി(33)
10. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശിനി(25)
11. കുതിരക്കളം സ്വദേശി(23)
12. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനി(36)
13. ആറാമട കൊങ്കളം സ്വദേശിനി(29)
14. പാളയം സ്വദേശിനി(44)
15. പുരയിടം സ്വദേശിനി(34)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-04

1. ഇടക്കോട് സ്വദേശി(34)
2. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിനി(53)
3. മാര്‍ത്താണ്ഡം സ്വദേശി(59)
4. അഗസ്തീശ്വരം സ്വദേശിനി(75)

മരണപ്പെട്ടവര്‍-06

1. ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശിനി(78)
2. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(76)
3. കാലടി സ്വദേശി(101)
4. ഉഴമലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(76)
5. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(72)
6. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(88)