തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 332 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 332 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. വലിയവിള സ്വദേശിനി(30)
2. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(62)
3. ജഗതി സ്വദേശിനി(7)
4. ജഗതി സ്വദേശിനി(61)
5. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(57)
6. വെമ്പായം സ്വദേശി(30)
7. വലിയശ്ശാല സ്വദേശിനി(8)
8. വലിയശ്ശാല സ്വദേശിനി(65)
9. 50 വയസുള്ള പുരുഷൻ
10. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(5)
11. വലിയശ്ശാല സ്വദേശി(11)
12. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(54)
13. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(2)
14. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(2)
15. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(24)
16. നടയറ സ്വദേശിനി(22)
17. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(15)
18. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(40)
19. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(29)
20. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(50)
21. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(17)
22. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(15)
23. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(11)
24. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(25)
25. വർക്കല സ്വദേശി(44)
26. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(32)
27. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(3)
28. മണമ്പൂർ സ്വദേശി(68)
29. മണമ്പൂർ സ്വദേശിനി(60)
30. തിരുപുറം സ്വദേശി(14)
31. ആനയറ സ്വദേശി(57)
32. ആനയറ സ്വദേശി(1)
33. പേട്ട സ്വദേശി(97)
34. പട്ടം സ്വദേശി(18)
35. കാലടി സ്വദേശിനി(40)
36. കരമന സ്വദേശിനി(60)
37. കാലടി സ്വദേശിനി(38)
38. പട്ടം സ്വദേശിനി(72)
39. കരമന സ്വദേശിനി(27)
40. തിരുപുറം സ്വദേശി(32)
41. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(17)
42. ചാവടിനട സ്വദേശിനി(50)
43. വെൺപകൽ സ്വദേശി(29)
44. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(24)
45. ആനയറ സ്വദേശിനി(9)
46. ആനയറ സ്വദേശിനി(35)
47. കരമന സ്വദേശി(46)
48. കരമന സ്വദേശി(43)
49. 74 വയസുള്ള സ്ത്രീ
50. കണ്ണമ്മൂല സ്വദേശിനി(48)
51. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(43)
52. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(21)
53. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(25)
54. തോപ്പുവിളാകം കാലടി സ്വദേശിനി(65)
55. കാലടി സ്വദേശി(75)
56. കാലടി സ്വദേശിനി(43)
57. കുന്നുകുഴി സ്വദേശി(43)
58. പുജപ്പുര സ്വദേശി(17)
59. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(51)
60. പൂന്തുറ സ്വദേശി(42)
61. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(42)
62. ആറ്റുകാൽ സ്വദേശിനി(28)
63. ആനയറ സ്വദേശിനി(30)
64. 51 വയസുള്ള സ്ത്രീ
65. ആനയറ സ്വദേശിനി(50)
66. വെൺകടമ്പ് സ്വദേശി(17)
67. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(36)
68. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(45)
69. വലിയതുറ സ്വദേശി(34)
70. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(67)
71. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(35)
72. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(46)
73. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(36)
74. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(26)
75. പാറശ്ശാല നെടുവൻവിള സ്വദേശി(45)
76. അമ്പൂരി സ്വദേശി(35)
77. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(34)
78. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(38)
79. വെള്ളറട സ്വദേശി(26)
80. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(4)
81. വെള്ളറട സ്വദേശി(33)
82. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(38)
83. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(55)
84. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(11)
85. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(21)
86. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(48)
87. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(27)
88. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(50)
89. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(30)
90. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(33)
91. നെയ്യറ്റിൻകര സ്വദേശിനി(52)
92. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(22)
93. അവണാകുഴി സ്വദേശി(9)
94. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(8)
95. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(43)
96. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(34)
97. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(47)
98. തത്തിയൂർ സ്വദേശി(30)
99. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(28)
100. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(35)
101. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി(43)
102. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(52)
103. പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശിനി(26)
104. പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശിനി(26)(103, 104, വെവ്വേറെ വ്യക്തികൾ)
105. പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശി(24)
106. ചാല സ്വദേശി(34)
107. മച്ചേൽ സ്വദേശി(63)
108. തുറുവിക്കൽ സ്വദേശി(38)
109. തിരുപുറം സ്വദേശി(8)
110. ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി(37)
111. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(34)
112. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(72)
113. കല്ലിയൂർ സ്വദേശി(37)
114. കരകുളം സ്വദേശി(34)
115. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(67)
116. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(23)
117. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(22)
118. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(1)
119. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(1)
120. അതിയന്നൂർ സ്വദേശിനി(23)
121. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(86)
122. തുളവിള സ്വദേശി(33)
123. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(45)
124. ചാല സ്വദേശി(17)
125. നീറമൺകര സ്വദേശി(31)
126. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(8)
127. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(30)
128. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(17)
129. മുടയ്ക്കൽ സ്വദേശി(33)
130. വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി(59)
131. മുടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(54)
132. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി(33)
133. മുടയ്ക്കൽ സ്വദേശി(64)
134. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(5)
135. കാഞ്ഞിരമറ്റം സ്വദേശിനി(24)
136. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(64)
137. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(23)
138. പൗണ്ടുകടവ് സ്വദേശി(44)
139. കൊച്ചുള്ളൂർ സ്വദേശിനി(36)
140. കരകുളം സ്വദേശി(39)
141. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(14)
142. അയിര സ്വദേശി(50)
143. 65 വയസുള്ള പുരുഷൻ
144. കരകുളം സ്വദേശി(46)
145. നന്ദൻകോട് സ്വദേശിനി(49)
146. കരിക്കകം സ്വദേശി(57)
147. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(4)
148. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(24)
149. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(40)
150. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശിനി(49)
151. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(46)
152. കരകുളം സ്വദേശി(61)
153. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(27)
154. ചെങ്കവിള സ്വദേശി(62)
155. കുന്നുംപുറം സ്വദേശിനി(39)
156. നെയ്യാറ്റിൻകര വണ്ടന്നൂർ സ്വദേശി(46)
157. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(49)
158. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(27)
159. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(34)
160. ചാല സ്വദേശി(21)
161. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(16)
162. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(35)
163. വലിയവേളി സ്വദേശി(13)
164. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(54)
165. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(10)
166. കരമന തളിയൽ സ്വദേശിനി(5)
167. കരമന തളിയൽ സ്വദേശിനി(27)
168. വലിയവേളി സ്വദേശി(40)
169. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(65)
170. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(2)
171. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(54)
172. കല്ലിയോട് സ്വദേശിനി(27)
173. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(63)
174. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(63)
175. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(26)
176. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(2)
177. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(61)
178. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(4)
179. പനവൂർ സ്വദേശിനി(23)
180. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(41)
181. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(32)
182. കോലിയക്കോട് സ്വദേശി(72)
183. കോലിയക്കോട് സ്വദേശിനി(29)
184. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശിനി(55)
185. പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി(40)
186. ചെങ്കൽ സ്വദേശിനി(3)
187. വെൺപകൽ സ്വദേശി(33)
188. കരകുളം സ്വദേശി(43)
189. തിരുമല തേലീഭാഗം സ്വദേശിനി(30)
190. വർക്കല സ്വദേശി(30)
191. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(50)
192. നെട്ടയം സ്വദേശി(60)
193. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(64)
194. കോട്ടുകൽ സ്വദേശിനി(41)
195. കോട്ടുകൽ സ്വദേശി(50)
196. കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി(55)
197. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(24)
198. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(18)
199. കള്ളിക്കോട് സ്വദേശി(62)
200. നെട്ടയം സ്വദേശി(3)
201. പാളയംകുന്ന് സ്വദേശി(54)
202. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(43)
203. വർക്കല സ്വദേശിനി(23)
204. പേട്ട സ്വദേശിനി(58)
205. വർക്കല സ്വദേശിനി(2)
206. പുന്നക്കുളം സ്വദേശി(12)
207. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(58)
208. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(32)
209. കണ്ണേറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(70)
210. 21 വയസുള്ള സ്ത്രീ
211. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(6)
212. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(26)
213. മുള്ളറവിള സ്വദേശിനി(5)
214. പേട്ട സ്വദേശി(1)
215. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(60)
216. മഞ്ച സ്വദേശി(24)
217. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(12)
218. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(19)
219. അരുവിക്കര സ്വദേശിനി(86)
220. അരുവിക്കര സ്വദേശിനി(43)
221. വെമ്പായം സ്വദേശിനി(28)
222. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(6)
223. അരുവിക്കര സ്വദേശി(18)
224. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(28)
225. മുങ്ങോട് സ്വദേശി(40)
226. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(3)
227. മൂങ്ങോട് സ്വദേശിനി(8)
228. അരുവിക്കര സ്വദേശി(13)
229. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(47)
230. വെൺപകൽ സ്വദേശി(60)
231. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(40)
232. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(57)
233. കരകുളം സ്വദേശി(53)
234. ഗാന്ധിപുരം സ്വദേശിനി(75)
235. വഴുതക്കാട് സ്വദേശിനി(24)
236. പേയാട് സ്വദേശി(39)
237. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(68)
238. നെട്ടയം സ്വദേശി(29)
239. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(60)
240. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(57)
241. തുമ്പ സ്വദേശിനി(7)
242. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി(43)
243. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(46)
244. വിളപ്പിൽ സ്വദേശിനി(45)
245. ചെമ്മരുതി സ്വദേശി(17)
246. വർക്കല സ്വദേശി(58)
247. വർക്കല സ്വദേശിനി(48)
248. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(21)
249. പേട്ട സ്വദേശി(55)
250. എള്ളുവിള സ്വദേശി(55)
251. പേരൂർക്കട സ്വദേശിനി(64)
252. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(50)
253. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശി(72)
254. പളുകൽ സ്വദേശിനി(65)
255. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(24)
256. കാലടി സ്വദേശി(38)
257. പേട്ട സ്വദേശിനി(70)
258. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(66)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവർ-55

1. പൂന്തുറ സ്വദേശി(71)
2. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(75)
3. പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശി(46)
4. വലിയശ്ശാല സ്വദേശിനി(70)
5. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(51)
6. മുക്കോലയ്ക്കൽ സ്വദേശി(43)
7. കല്ലിയൂർ സ്വദേശിനി(23)
8. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(43)
9. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(50)
10. ചെമ്പൂർ സ്വദേശി(64)
11. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി(83)
12. അരയൂർ സ്വദേശി(30)
13. അരയൂർ സ്വദേശിനി(30)
14. വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി(65)
15. കോലോട് സ്വദേശിനി(6)
16. കട്ടച്ചാൽകുഴി സ്വദേശി(36)
17. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(58)
18. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(34)
19. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(30)
20. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(49)
21. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(56)
22. മലയം സ്വദേശി(60)
23. തോട്ടത്തുമൂല സ്വദേശി(47)
24. പെരുകാവ് സ്വദേശി(25)
25. പുത്തൻവീട് സ്വദേശിനി(65)
26. വെമ്പായം സ്വദേശി(86)
27. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(24)
28. പട്ടം സ്വദേശിനി(33)
29. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(42)
30. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(43)
31. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(46)
32. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(50)
33. മുടവൂർപ്പാറ സ്വദേശിനി(17)
34. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(30)
35. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(31)
36. വെള്ളറട സ്വദേശി(36)
37. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(62)
38. പുത്തൻകുറുച്ചി സ്വദേശി(40)
39. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(47)
40. അമരവിള സ്വദേശി(22)
41. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(55)
42. ആറ്റൂർ സ്വദേശി(56)
43. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(47)
44. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(30)
45. മാമം സ്വദേശിനി(61)
46. മണക്കാട് സ്വദേശി(18)
47. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(60)
48. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(65)
49. നേമം സ്വദേശി(30)
50. പി.എം.ജി സ്വദേശി(61)
51. 40 വയസുള്ള സ്ത്രീ
52. മണക്കാട് സ്വദേശി(40)
53. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(75)
54. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(24)
55. ആനയറ സ്വദേശി(61)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ-14

1. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(26)
2. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(52)
3. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(20)
4. കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(23)
5. കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(24)
6. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(24)
7. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി(49)
8. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(58)
9. ഇലിപ്പോട് സ്വദേശിനി(23)
10. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശിനി(30)
11. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(20)
12. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശിനി(20)(11, 12 വെവ്വേറെ വ്യക്തികൾ)
13. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(26)
14. പേട്ട സ്വദേശിനി(36)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ-02

1. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിനി(57)
2. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി(48)

മരണപ്പെട്ടവർ-03

1. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(13)
2. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി (59)
3. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(60)