തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം : ഇന്ന് 590 കോവിഡ് രോഗികൾ

തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം. ഇന്ന് 590 പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ. ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

1. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(12)
2. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(8)
3. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(37)
4. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(75)
5. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(80)
6. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(25)
7. കരമന കാലടി സ്വദേശി(52)
8. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(20)
9. എള്ളുവിള സ്വദേശി(21)
10. 22 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
11. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(64)
12. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(32)
13. കുമാരപുരം സ്വദേശി(20)
14. ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(50)
15. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(53)
16. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശിനി(24)
17. തമലം സ്വദേശി(58)
18. കരമന സ്വദേശിനി(38)
19. 42 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
20. കരമന സ്വദേശി(10)
21. കരമന സ്വദേശി(30)
22. ശ്രീചിത്ര നഗര്‍ സ്വദേശി(54)
23. കരമന സ്വദേശിനി(22)
24. കുരിശുമുട്ടം സ്വദേശി(21)
25. ഗാന്ധിനഗര്‍ സ്വദേശി(23)
26. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(60)
27. മലയം സ്വദേശി(36)
28. ഇളമ്പ സ്വദേശി(20)
29. മാര്‍ക്കറ്റ് റോഡ് സ്വദേശി(23)
30. ഇളമ്പ സ്വദേശി(52)
31. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(42)
32. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(11)
33. ചന്തവിള സ്വദേശി(15)
34. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(16)
35. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(75)
36. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശി(14)
37. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(46)
38. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(72)
39. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(48)
40. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(50)
41. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(15)
42. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(10)
43. പട്ടം സ്വദേശി(22)
44. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശിനി(31)
45. കണ്ണറംകോട് സ്വദേശിനി(59)
46. പുലിപ്പാറ സ്വദേശിനി(24)
47. പുലിപ്പാറ സ്വദേശി(38)
48. പട്ടം സ്വദേശി(14)
49. പച്ച സ്വദേശി(3)
50. വടുവാത്ത് സ്വദേശിനി(68)
51. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
52. പനയമുട്ടം സ്വദേശി(27)
53. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(69)
54. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(23)
55. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(69)
56. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(23)
57. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(18)
58. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(53)
59. മണക്കാട് സ്വദേശി(40)
60. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(49)
61. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(71)
62. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
63. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(50)
64. പൂജപ്പുരം സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
65. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(34)
66. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(50)
67. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
68. ആനയറ സ്വദേശി(56)
69. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(53)
70. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(1)
71. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(20)
72. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(31)
73. ശംഖുമുഖം സ്വദേശി(53)
74. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
75. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
76. മണക്കാട് സ്വദേശി(9)
77. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
78. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(47)
79. കണ്ണാന്തുറ സ്വദേശി(37)
80. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
81. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(33)
82. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
83. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(4)
84. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
85. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
86. മണക്കാട് സ്വദേശി(11)
87. 37 വയസുള്ള സ്ത്രീ
88. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(53)
89. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
90. ശംഖുമുഖം സ്വദേശി(51)
91. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
92. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
93. ചാല സ്വദേശി(49)
94. കണ്ണാന്തുറ സ്വദേശി(45)
95. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍
96. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(29)
97. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(45)
98. ശംഖുമുഖം സ്വദേശി(51)
99. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(67)
100. കരമന സ്വദേശിനി(47)
101. കോലിയാക്കോട് സ്വദേശി(32)
102. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(37)
103. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(29)
104. മണക്കാട് സ്വദേശി(10)
105. കരമന സ്വദേശിനി(60)
106. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(15)
107. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(36)
108. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(16)
109. മണക്കാട് സ്വദേശി(13)
110. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(17)
111. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(39)
112. മണക്കാട് സ്വദേശി(45)
113. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(60)
114. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശിനി(36)
115. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(38)
116. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(30)
117. മണക്കാട് സ്വദേശി(42)
118. അയിര സ്വദേശി(27)
119. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(8)
120. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശി(46)
121. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(75)
122. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(1)
123. ഇടവ സ്വദേശി(15)
124. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശിനി(16)
125. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(26)
126. ഇടവ സ്വദേശിനി(60)
127. ഇടവ സ്വദേശി(36)
128. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി(28)
129. ഇടവ സ്വദേശി(49)
130. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(55)
131. ഇടവ സ്വദേശിനി(29)
132. ഇടവ സ്വദേശിനി(42)
133. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(2)
134. കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
135. ഇടവ സ്വദേശിനി(68)
136. ഇടവ സ്വദേശിനി(26)
137. മുണ്ടേല സ്വദേശിനി(73)
138. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(32)
139. ഇടവ സ്വദേശിനി(8)
140. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(65)
141. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(21)
142. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(25)
143. അമരവിള സ്വദേശി(51)
144. കോലിയക്കോട് സ്വദേശി(69)
145. കരമന സ്വദേശിനി(57)
146. ചാല സ്വദേശിനി(40)
147. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(18)
148. കുറുംകുറ്റി സ്വദേശിനി(60)
149. ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി(62)
150. തിരുമല സ്വദേശി(9)
151. 42 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
152. കൂട്ടപ്പന സ്വദേശിനി(48)
153. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(20)
154. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(39)
155. ഇടവ സ്വദേശി(26)
156. 33 വയസുള്ള സ്ത്രീ
157. പനവിള സ്വദേശിനി(70)
158. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശിനി(57)
159. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(44)
160. അ്തിയൂര്‍കോണം സ്വദേശിനി(49)
161. ചെമ്മരുതി സ്വദേശിനി(61)
162. ഇടവ സ്വദേശി(10)
163. പൂന്തുറ സ്വദേശി(23)
164. അഴങ്കല്‍ ഡാം സ്വദേശി(14)
165. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
166. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(38)
167. മരിയപുരം സ്വദേശിനി(25)
168. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(29)
169. കൈലാത്തുകോണം സ്വദേശിനി(25)
170. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(88)
171. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(50)
172. കുമാരപുരം സ്വദേശി(24)
173. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശിനി(54)
174. മൈഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(20)
175. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(38)
176. പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി(39)
177. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശി(45)
178. 25 വയസുള്ള സ്ത്രീ
179. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശിനി(22)
180. മുറിയങ്കര സ്വദേശിനി(46)
181. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(31)
182. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(63)
183. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(47)
184. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി(58)
185. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശിനി(46)
186. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(5)
187. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(25)
188. പുഞ്ചക്കരി സ്വദേശി(70)
189. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(72)
190. പുഞ്ചക്കരി സ്വദേശിനി(64)
191. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(69)
192. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(32)
193. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(13)
194. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(32)
195. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശിനി(23)
196. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(23)
197. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(80)
198. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(47)
199. വാഴമുട്ടം സ്വദേശിനി(35)
200. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(51)
201. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(19)
202. കല്ലമ്പള്ളി സ്വദേശി(40)
203. 57 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
204. വാറുവിളാകം സ്വദേശിനി(5)
205. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(38)
206. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(17)
207. തമലം സ്വദേശി(72)
208. ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(20)
209. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(28)
210. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(7)
211. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(50)
212. ചെറുനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)
213. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(30)
214. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(24)
215. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(38)
216. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(34)
217. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(49)
218. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(48)
219. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(41)
220. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(13)
221. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(57)
222. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(52)
223. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(5)
224. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
225. പോങ്ങുമൂട് സ്വദേശി(53)
226. കല്ലിന്‍മൂട് സ്വദേശി(11)
227. മലയില്‍ സ്വദേശിനി(64)
228. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(58)
229. ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(48)
230. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(68)
231. ഗൗരീശപട്ടം സ്വദേശി(74)
232. പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി(29)
233. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(40)
234. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(3)
235. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(49)
236. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(41)
237. കൊല്ലംകോണം സ്വദേശിനി(77)
238. തിരുനെല്‍വേലി സ്വദേശിനി(49)
239. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(11)
240. പേയാട് സ്വദേശിനി(75)
241. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(38)
242. തൈക്കാട് സ്വദേശി(41)
243. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(26)
244. ഊക്കോട് സ്വദേശി(28)
245. ജഗതി സ്വദേശിനി(23)
246. ഗൗരീശപട്ടം സ്വദേശി(67)
247. മുക്കോല സ്വദേശിനി(49)
248. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(66)
249. മുണ്ടേല സ്വദേശിനി(39)
250. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(37)
251. മൂന്നുകല്ലിന്‍മൂട് സ്വദേശിനി(60)
252. ഗൗരീശപട്ടം സ്വദേശിനി(9)
253. കുളത്തുമ്മല്‍ സ്വദേശി(49)
254. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(30)
255. വട്ടവിള സ്വദേശി(24)
256. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(30)
257. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
258. 6 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
259. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(75)
260. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(8)
261. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(33)
262. 40 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
263. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(55)
264. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(19)
265. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(23)
266. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശി(31)
267. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(52)
268. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(60)
269. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(31)
270. 63 വയസുള്ള സ്ത്രീ
271. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(26)
272. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(7)
273. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(15)
274. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(12)
275. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(10)
276. ആക്കുളം സ്വദേശി(52)
277. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(24)
278. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(44)
279. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(54)
280. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(39)
281. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(28)
282. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(74)
283. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(11)
284. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(70)
285. വെസ്റ്റ് ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശിനി(35)
286. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(50)
287. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(57)
288. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(36)
289. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(29)
290. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(35)
291. തക്കല സ്വദേശിനി(52)
292. പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി(44)
293. മുക്കോല സ്വദേശിനി(67)
294. ആക്കുളം സ്വദേശി(35)
295. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(21)
296. അമരവിള സ്വദേശി(72)
297. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(43)
298. മണക്കാട് സ്വദേശി(37)
299. പേട്ട സ്വദേശി(29)
300. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(76)
301. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(42)
302. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(17)
303. അണിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
304. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(43)
305. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(7)
306. മണക്കാട് സ്വദേശി(34)
307. പേട്ട സ്വദേശിനി(48)
308. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശിനി(69)
309. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(58)
310. പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(49)
311. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(64)
312. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(28)
313. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(52)
314. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(31)
315. ജഗതി സ്വദേശി(48)
316. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(34)
317. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(9)
318. തൈക്കാട് സ്വദേശി(26)
319. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(29)
320. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(54)
321. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(20)
322. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(5)
323. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(62)
324. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(7)
325. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(9)
326. 39 വയസുള്ള സ്ത്രീ
327. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(36)
328. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(46)
329. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശിനി(2)
330. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(24)
331. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(1)
332. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(25)
333. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(48)
334. വെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(53)
335. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(39)
336. മണക്കാട് സ്വദേശി(37)
337. കമലേശ്വരം സ്വദേശിനി(52)
338. മണക്കാട് സ്വദേശി(29)
339. ചാലക്കുഴി റോഡ് സ്വദേശി(25)
340. കരമന സ്വദേശി(35)
341. ചാലക്കുഴി റോഡ് സ്വദേശി(22)
342. 28 വയസുള്ള സ്ത്രീ
343. മണക്കാട് സ്വദേശി(60)
344. ചാലക്കുഴി റോഡ് സ്വദേശിനി(56)
345. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(29)
346. മണക്കാട് സ്വദേശി(52)
347. പായിവിളക്കോണം സ്വദേശിനി(55)
348. പെരിങ്ങമല സ്വദേശി(48)
349. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(9)
350. കല്‍കുളം സ്വദേശി(21)
351. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(79)
352. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(41)
353. ആലംകോട് സ്വദേശി(53)
354. കല്ലയം സ്വദേശി(14)
355. തിരുപുറം സ്വദേശി(63)
356. കോവളം സ്വദേശി(63)
357. കല്ലയം സ്വദേശിനി(17)
358. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(57)
359. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(31)
360. മുദാക്കല്‍ സ്വദേശി(47)
361. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(1)
362. ആലംകോട് സ്വദേശി(19)
363. ഗണപതിപുരം സ്വദേശി(59)
364. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശിനി(43)
365. ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(65)
366. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(15)
367. 10 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
368. 58 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
369. വക്കം സ്വദേശിനി(33)
370. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(36)
371. പുലിയറ സ്വദേശിനി(3)
372. വലിയവഴി സ്വദേശിനി(21)
373. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(23)
374. ശാസ്താംപാറ സ്വദേശിനി(27)
375. 28 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
376. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശി(3)
377. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശിനി(25)
378. ഇടവല്‍ സ്വദേശിനി(36)
379. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(65)
380. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
381. ആനാട് സ്വദേശിനി(24)
382. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(40)
383. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(49)
384. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(11)
385. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(15)
386. മൂന്നാംമൂട് സ്വദേശി(48)
387. 70 വയസുള്ള സ്ത്രീ
388. കൊടവിളാകം സ്വദേശി(39)
389. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(64)
390. ഊക്കോട് സ്വദേശി(24)
391. മാടമ്പാറ സ്വദേശി(20)
392. അമരവിള സ്വദേശി(9)
393. അമരവിള സ്വദേശിനി(60)
394. അമരവിള സ്വദേശിനി(32)
395. കരകുളം സ്വദേശി(22)
396. ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(39)
397. കാരക്കോണം സ്വദേശി(24)
398. ശാസ്താംപാറ സ്വദേശി(31)
399. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(21)
400. വിളപ്പില്‍ സ്വദേശി(21)
401. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(24)
402. പനയമുട്ടം സ്വദേശിനി(40)
403. 65 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
404. പേരയം സ്വദേശിനി(68)
405. 47 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
406. വിളപ്പില്‍ സ്വദേശി(42)
407. കണ്ണറവിള സ്വദേശി(31)
408. പനയമുട്ടം സ്വദേശിനി(18)
409. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(27)
410. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(59)
411. അന്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(8)
412. പേയാട് സ്വദേശി(38)
413. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(24)
414. 75 വയസുള്ള സ്ത്രീ
415. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(54)
416. കീഴറൂര്‍ സ്വദേശി(33)
417. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(6)
418. 40 വയസുള്ള സ്ത്രീ
419. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(4)
420. പേയാട് സ്വദേശിനി(46)
421. അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശി(49)
422. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(24)
423. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(36)
424. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(59)
425. തലയല്‍ സ്വദേശി(46)
426. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(19)
427. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(15)
428. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(63)
429. 19 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
430. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(18)
431. 11 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
432. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(53)
433. തേലീഭാഗം സ്വദേശി(51)
434. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(25)
435. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(52)
436. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(40)
437. കൊങ്കാണം സ്വദേശി(48)
438. 4 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
439. തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശി(47)
440. പനവൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
441. പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശിനി(28)
442. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(32)
443. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(81)
444. പനവൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
445. കരമന സ്വദേശി(19)
446. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)
447. മണക്കാട് സ്വദേശി(35)
448. പ്ലാവിള സ്വദേശി(53)
449. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(44)
450. ജഗതി സ്വദേശി(24)
451. വെളിയന്നൂര്‍ സ്വദേശി(54)
452. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(22)
453. മാര്‍ത്താണ്ഡം സ്വദേശി(54)
454. നേമം സ്വദേശി(50)
455. 15 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
456. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(38)
457. 2 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
458. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(31)
459. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(39)
460. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(51)
461. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(3)
462. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(48)
463. തെക്കേനട സ്വദേശിനി(47)
464. 9 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
465. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(12)
466. വെളിയന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
467. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(52)
468. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശി(32)
469. അമരവിള സ്വദേശിനി(22)
470. വെൡയന്നൂര്‍ സ്വദേശി(90)
471. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(16)
472. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശി(15)
473. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(37)
474. വെൡയന്നൂര്‍ സ്വദേശി(31)
475. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശിനി(18)
476. കൊക്കോട്ടേല സ്വദേശി(14)
477. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(47)
478. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(74)
479. മണക്കാട് സ്വദേശി(14)
480. മണക്കാട് സ്വദേശിനനി(37)
481. 4 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
482. പുതുമംഗലം സ്വദേശി(18)
483. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശിനി(2)
484. ഗോവിന്ദമംഗലം സ്വദേശി(55)
485. പുതുമംഗലം സ്വദേശി(44)
486. ആലംകോണം സ്വദേശിനി(38)
487. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശി(42)
488. പെരുമന സ്വദേശി(41)
489. തെക്കുംകര സ്വദേശിനി(39)
490. തിരുപുറം സ്വദേശി(2)
491. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(17)
492. പാലൈക്കോണം സ്വദേശി(23)
493. മണക്കാട് സ്വദേശി(76)
494. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(75)
495. തിരുപുറം സ്വദേശി(21)
496. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(30)
497. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശിനി(56)
498. തിരുപുറം സ്വദേശി(49)
499. വെട്ടിവിള സ്വദേശി(58)
500. മണമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(24)
501. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(6)
502. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(75)
503. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(50)
504. മരൂതൂര്‍ സ്വദേശി(36)
505. അമരവിള സ്വദേശിനി(44)
506. വലിയതുറ സ്വദേശി(49)
507. അമരവിള സ്വദേശിനി(48)
508. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(39)
509. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(63)
510. അമരവിള സ്വദേശിനി(22)
511. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(33)
512. കണ്ണംകോട് സ്വദേശി(46)
513. കല്ലുവിള സ്വദേശിനി(62)
514. കല്ലയം സ്വദേശിനി(32)
515. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(38)
516. 43 വയസുള്ള സ്ത്രീ
517. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(45)
518. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(14)
519. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(41)
520. കല്ലയം സ്വദേശി(41)
521. അമരവിള സ്വദേശിനി(75)
522. മൂന്നാംമൂട് സ്വദേശിനി(45)
523. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
524. കരിയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(52)
525. അമച്ചല്‍ സ്വദേശി(26)
526. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശി(31)
527. കുമാരപുരം സ്വദേശി(31)
528. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(15)
529. തെങ്ങുംകോണം സ്വദേശി(20)
530. ചാല സ്വദേശിനി(70)
531. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(45)
532. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(44)
533. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(50)
534. 52 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
535. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(43)
536. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(15)
537. നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(82)
538. മേപ്പുക്കട സ്വദേശി(34)
539. മേപ്പുക്കട സ്വദേശി(21)
540. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശിനി(22)
541. കുന്നുമ്മല്‍ സ്വദേശി(72)
542. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(20)
543. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(52)
544. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(26)
545. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(68)
546. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(26)
547. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(54)
548. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശി(52)
549. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(34)
550. ആറാംകല്ല് സ്വദേശിനി(40)
551. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശി(14)
552. പെരുങ്ങമല സ്വദേശിനി(41)
553. തലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(31)
554. ബദരിയാ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(44)
555. കരകുളം സ്വദേശി(19)
556. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(2)
557. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(37)
558. ആറ്റിങ്ങല്‍ അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(43)
559. മണലിക്കര സ്വദേശി(53)
560. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(28)
561. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(36)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-13

1. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(22)
2. കോട്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(39)
3. കരകുളം സ്വദേശിനി(52)
4. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(23)
5. 53 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
6. കമലേശ്വരം സ്വദേശിനി(39)
7. അമരവിള സ്വദേശിനി(60)
8. വെടിവെച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(41)
9. നന്ദാവനം സ്വദേശിനി(51)
10. പ്രിയദര്‍ശനി നഗര്‍ സ്വദേശി(39)
11. വിളപ്പില്‍ സ്വദേശിനി(27)
12. ഊക്കോട് സ്വദേശി(26)
13. 34 വയസുള്ള സ്ത്രീ

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-10

1. 24 വയസുള്ള സ്ത്രീ
2. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(39)
3. വേങ്കവിള സ്വദേശിനി(32)
4. അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശിനി(52)
5. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി(22)
6. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(41)
7. 37 വയസുള്ള സ്ത്രീ
8. നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശിനി(45)
9. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(27)
10. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശിനി(24)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-02

1. ശംഖുമുഖം സ്വദേശിനി(20)
2. തിക്കുറിശ്ശി സ്വദേശി(48)

മരണപ്പെട്ടവര്‍-04

1. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(61)
2. വെള്ളായണി സ്വദേശി(70)
3. പാലോട് സ്വദേശി(73)
4. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(62)