തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 253 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 253 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(3)
2. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(39)
3. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(30)
4. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(60)
5. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(38)
6. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(46)
7. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(64)
8. ചാല സ്വദേശി(11)
9. തിരുമല സ്വദേശിനി(43)
10. ചാല സ്വദേശിനി(36)
11. മണലൂര്‍ സ്വദേശി(60)
12. മണലയം സ്വദേശിനി(45)
13. അലമ്പാറ സ്വദേശി(48)
14. പേരയം സ്വദേശി(7)
15. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(30)
16. പനയമുട്ടം സ്വദേശി(47)
17. പനയമുട്ടം സ്വദേശി(15)
18. ചെറ്റച്ചാല്‍ സ്വദേശിനി(24)
19. മണലയം സ്വദേശി(53)
20. ഇടവിളാകം സ്വദേശി(6)
21. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശി(29)
22.പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിന(55)
23. മണക്കാട് സ്വദേശി(50)
24. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനി(56)
25. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(50)
26. മണക്കാട് സ്വദേശി(82)
27. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(26)
28. കരമന സ്വദേശി(22)
29. കരമന സ്വദേശിനി(56)
30. വെള്ളയാണി സ്വദേശിനി(46)
31. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(75)
32. 79 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
33. ഇടമംഗലം സ്വദേശിനി(60)
34. കരമന സ്വദേശി(67)
35. കരമന സ്വദേശി(38)
36. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(20)
37. നേമം സ്വദേശി(28)
38. അയണിമുട്ടം സ്വദേശി(50)
39. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശി(32)
40. 56 വയസുള്ള സ്ത്രീ
41. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(55)
42. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശി(67)
43. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(5)
44. പേരയം സ്വദേശി(25)
45. പേരയം സ്വദേശി(59)
46. പേരയം സ്വദേശിനി(88)
47. പേരയം സ്വദേശിനി(54)
48. വെമ്പായം സ്വദേശിനി(87)
49. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(47)
50. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(21)
51. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(23)
52. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(45)
53. മണക്കാട് സ്വദേശി(56)
54. 2 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
55. മണ്‍വിള സ്വദേശി(60)
56. കൊല്ലം സ്വദേശി(48)
57. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(39)
58. വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശി(37)
59. ആര്യനാട് സ്വദേശിനി(10)
60. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(33)
61. മണക്കാട് സ്വദേശി(18)
62. ആര്യനാട് സ്വദേശിനി(47)
63. മണക്കാട് സ്വദേശി(25)
64. തമ്പാനൂര്‍ സ്വദേശി(23)
65. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(70)
66. കരകുളം സ്വദേശിനി(51)
67. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(76)
68. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(46)
69. അയിര സ്വദേശി(43)
70. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(29)
71. വക്കം സ്വദേശിനി(17)
72. വക്കം സ്വദേശിനി(35)
73. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(28)
74. വക്കം സ്വദേശിനി(16)
75. കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(30)
76. കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(72)
77. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(25)
78. കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(34)
79. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(38)
80. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(34)
81. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(27)
82. കരമന സ്വദേശി(15)
83. കരമന സ്വദേശി(40)
84. കരമന സ്വദേശി(80)
85. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(10)
86. കരമന സ്വദേശിനി(60)
87. കരമന സ്വദേശി(65)
88. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(54)
89. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(29)
90. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(10)
91. നെടുങ്കാട് സ്വദേശി(17)
92. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(24)
93. കരിമഠം സ്വദേശിനി(53)
94. കാരക്കോണം സ്വദേശി(23)
95. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(29)
96. ആറാമട സ്വദേശിനി(17)
97. എള്ളുവിള സ്വദേശി(35)
98. നേമം സ്വദേശി(52)
99. അഴിക്കോട് സ്വദേശി(42)
100. കരമന സ്വദേശി(4)
101. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(29)
102. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(25)
103. കരമന സ്വദേശിനി(26)
104. നെടുങ്കോട് സ്വദേശി(52)
105. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
106. നടയറ സ്വദേശി(43)
107. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(65)
108. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(63)
109. മണക്കാട് സ്വദേശി(47)
110. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(41)
111. പേട്ട സ്വദേശി(36)
112. ഇടവ സ്വദേശിനി(67)
113. നേമം സ്വദേശിനി(22)
114. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(41)
115. നേമം സ്വദേശിനി(50)
116. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(51)
117. 48 വയസുള്ള സ്ത്രീ
118. വക്കം സ്വദേശിനി(50)
119. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(42)
120. പേരയം സ്വദേശി(32)
121. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(42)
122. അമരവിള സ്വദേശി(46)
123. അമരവിള സ്വദേശിനി(70)
124. അമരവിള സ്വദേശി(81)
125. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(64)
126. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(38)
127. കരുമം സ്വദേശി(43)
128. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(71)
129. സത്രം മുക്ക് സ്വദേശിനി(23)
130. 31 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
131. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(25)
132. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(27)
133. അഴൂര്‍ സ്വദേശി(23)
134. ആറാമട കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി(61)
135. അഴൂര്‍ സ്വദേശിനി(47)
136. അഴൂര്‍ സ്വദേശിനി(21)
137. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(14)
138. വട്ടവിള സ്വദേശി(16)
139. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(22)
140. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(18)
141. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(60)
142. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശിനി(48)
143. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(24)
144. പദ്മനാഭപുരം സ്വദേശിനി(45)
145. പദ്മനാഭപുരം സ്വദേശി(9)
146. പദ്മനാഭപുരം സ്വദേശി(14)
147. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(36)
148. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(69)
149. മുളവന സ്വദേശിനി(65)
150. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(11)
151. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(32)
152. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(7)
153. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(38)
154. കൊല്ലം സ്വദേശി(37)
155. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(44)
156. മുക്കോല സ്വദേശി(54)
157. പെരുകാവ് സ്വദേശി(27)
158. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(13)
159. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(8)
160. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(69)
161. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(35)
162. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(63)
163. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശി(74)
164. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(58)
165. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(15)
166. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(45)
167. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(63)
168. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനി(20)
169. കണിയാപുരം സ്വദേശിനി(34)
170. മുകുന്ദപുരം സ്വദേശിനി(71)
171. പ്‌ളാവറപ്പച്ച സ്വദേശി(80)
172. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(26)
173. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(18)
174. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(80)
175. കിള്ളിപ്പാലം സ്വദേശി(65)
176. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(20)
177. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(19)
178. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(43)
179. കീഴ്‌കൊല്ല സ്വദേശി(45)
180. കീഴ്‌കൊല്ല സ്വദേശിനി(43)
181. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(44)
182. മണമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(27)
183. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(37)
184. അന്തിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(34)
185. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(19)
186. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(16)
187. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(19)
188. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(53)
189. പദ്മനാഭപുരം സ്വദേശി(48)
190. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(60)
191. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(47)
192. നേമം സ്വദേശിനി(21)
193. പനപ്പാംകുന്ന് സ്വദേശി(58)
194. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(49)
195. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(85)
196. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(22)
197. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(33)
198. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(21)
199. മേലത്തുമേലെ സ്വദേശി(20)
200. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(38)
201. മാര്‍ത്താണ്ഡം സ്വദേശി(48)
202. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(31)
203. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
204. വലിയശാല സ്വദേശിനി(21)
205. മണക്കാട് സ്വദേശി(14)
206. ചെമ്മരുതി സ്വദേശിനി(28)
207. ദീക്ഷിതര്‍ തെരുവ് സ്വദേശിനി(85)
208. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(63)
209. മണക്കാട് സ്വദേശി(56)
210. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(52)
211. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(36)
212. വെട്ടുകാട് സ്വദേശി(31)
213. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(22)
214. കരമന സ്വദേശി(32)
215. കാലടി സ്വദേശി(28)
216. കണ്ണമ്പള്ളി സ്വദേശി(21)
217. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(38)
218. പേട്ട സ്വദേശിനി(63)
219. ചേന്നോട്ടുകോണം സ്വദേശി(35)
220. പേട്ട സ്വദേശി(37)
221. മണക്കാട് സ്വദേശി(14)
222. കമലേശ്വരം സ്വദേശി(6)
223. കമലേശ്വരം സ്വദേശിനി(32)
224. കരകുളം സ്വദേശി(60)
225. അമരവിള സ്വദേശി(27)
226. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(26)
227. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(55)
228. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(55)
229. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(5)
230. 68 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-07

1. കാക്കവിള സ്വദേശി(41)
2. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(4)
3. ആനയറ സ്വദേശി(40)
4. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(24)
5. കല്ലാട്ടുമുക്ക് സ്വദേശി(65)
6. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(4)
7. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(51)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-06

1. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(58)
2. ഇരിഞ്ചയം സ്വദേശിനി(26)
3. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(33)
4. പുരവൂര്‍ സ്വദേശിനി(20)
5. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(32)
6. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(39)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-03*

 

1. അടയ്ക്കാക്കുഴി സ്വദേശി(61)
2. പാക്കോട് സ്വദേശി(20)
3. നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശിനി(60)

മരണപ്പെട്ടവര്‍-07

1. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(65)
2. പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശിനി(54)
3. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(48)
4. കരിംകുളം സ്വദേശി(63)
5. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(68)
6. പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശിനി(41)
7. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(68)(5, 7 വെവ്വേറെ വ്യക്തികള്‍)