തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 562 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

 

1. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(44)
2. പാളയം സ്വദേശി(20)
3. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(44)
4. പാറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(31)
5. തിരുനെല്‍വേലി സ്വദേശി(33)
6. ഓലത്താന്നി സ്വദേശിനി(25)
7. മണക്കാട് സ്വദേശി(37)
8. 45 വയസുള്ള സ്ത്രീ
9. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(3)
10. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(42)
11. പാളയം സ്വദേശിനി(44)
12. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(77)
13. മുളയറ സ്വദേശിനി(39)
14. കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി(61)
15. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(34)
16. 27 വയസുള്ള സ്ത്രീ
17. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(47)
18. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(22)
19. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(7)
20. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(58)
21. 49 വയസുള്ള സ്ത്രീ
22. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(64)
23. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(74)
24. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(7)
25. ശംഖുമുഖം സ്വദേശിനി(48)
26. അയിര സ്വദേശി(28)
27. മലയം സ്വദേശിനി(30)
28. അയിര സ്വദേശി(25)
29. അമ്പിളിക്കോണം സ്വദേശിനി(4)
30. അമ്പിളിക്കോണം സ്വദേശി(43)
31. അമ്പിളിക്കോണം സ്വദേശിനി(36)
32. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(41)
33. അമ്പിളിക്കോണം സ്വദേശി(15)
34. അമ്പിളിക്കോണം സ്വദേശി(10)
35. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(32)
36. അമ്പിളിക്കോണം സ്വദേശിനി(11)
37. അയിര സ്വദേശിനി(13)
38. അയിര സ്വദേശിനി(16)
39. മുട്ടട സ്വദേശി(44)
40. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(60)
41. കേശവദാസപുരം സ്വദേശിനി(16)
42. കാരോട് സ്വദേശി(58)
43. അയിര സ്വദേശി(48)
44. കല്ലയം സ്വദേശി(33)
45. കേശവദാസപുരം സ്വദേശി(19)
46. കല്ലയം സ്വദേശി(24)
47. കേശവദാസപം സ്വദേശിനി(36)
48. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(11)
49. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(17)
50. പരുത്തിപ്പാറ സ്വദേശി(23)
51. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(46)
52. പരുത്തിപ്പാറ സ്വദേശി(25)
53. കല്ലയം സ്വദേശി(40)
54. കല്ലയം സ്വദേശി(29)
55. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(16)
56. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(40)
57. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(4)
58. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(41)
59. കല്ലയം സ്വദേശി(26)
60. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(2)
61. കല്ലയം സ്വദേശിനി(28)
62. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(25)
63. 6 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
64. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(83)
65. 36 വയസുള്ള സ്ത്രീ
66. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(67)
67. 9 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
68. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(19)
69. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(45)
70. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(37)
71. പെരിങ്ങമല സ്വദേശിനി(19)
72. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(57)
73. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(3)
74. 46 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
75. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(2)
76. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
77. പട്ടം സ്വദേശി(29)
78. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(6)
79. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(60)
80. ശ്രീമൂലം നഗര്‍ സ്വദേശി(44)
81. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
82. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
83. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(61)
84. 37 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
85. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(27)
86. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(70)
87. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(40)
88. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(10)
89. കമലേശ്വരം സ്വദേശി(16)
90. 37 വയസുള്ള സ്ത്രീ
91. കമലേശ്വരം സ്വദേശിനി(38)
92. 20 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
93. 52 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
94. 22 വയസുള്ള സ്ത്രീ
95. ആറ്റുകാല്‍ ബണ്ട് റോഡ് സ്വദേശിനി(20)
96. 44 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
97. കാരക്കോണം സ്വദേശി(23)
98. പാലക്കടവ് സ്വദേശിനി(72)
99. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(29)
100. 23 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
101. പാലക്കടവ് സ്വദേശിനി(43)
102. പാലക്കടവ് സ്വദേശിനി(13)
103. കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(36)
104. പാലക്കടവ് സ്വദേശി(19)
105. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(24)
106. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(34)
107. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(26)
108. കല്ലമ്പലം സ്വദേശി(13)
109. ഇടവ സ്വദേശി(27)
110. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(22)
111. അയിര സ്വദേശി(29)
112. 77 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
113. വിതുര സ്വദേശി(25)
114. സത്യന്‍ നഗര്‍ സ്വദേശി(27)
115. മേലേക്കോണം സ്വദേശി(25)
116. വിതുര സ്വദേശിനി(21)
117. തെന്നൂര്‍ സ്വദേശി(47)
118. വിതുര സ്വദേശിനി(40)
119. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(49)
120. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(29)
121. നെടുമങ്ങാട് കരിപ്പൂര്‍ സ്വദേശി(29)
122. വിതുര സ്വദേശി(55)
123. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശിനി(39)
124. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(30)
125. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(33)
126. ഇലഞ്ചിറ സ്വദേശി(26)
127. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(36)
128. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(17)
129. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(71)
130. അനയറ സ്വദേശിനി(27)
131. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശിനി(25)
132. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(39)
133. ചാവടിനട സ്വദേശി(25)
134. വെളിയംകോട് സ്വദേശിനി(31)
135. അയിര സ്വദേശിനി(23)
136. തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി(50)
137. കാക്കവിള സ്വദേശിനി(42)
138. മരടി സ്വദേശിനി(53)
139. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(45)
140. പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശിനി(24)
141. 60 വയസുള്ള സ്ത്രീ
142. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(47)
143. നാവായിക്കോണം സ്വദേശിനി(78)
144. അമ്പിളിക്കോണം സ്വദേശിനി(26)
145.തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശിനി(32)
146. പേട്ട സ്വദേശി(34)
147. അയിര സ്വദേശിനി(31)
148. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(28)
149. ഇരിച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(30)
150. ഇരിച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(22)
151. റസല്‍പുരം സ്വദേശി(22)
152. അയിര സ്വദേശിനി(38)
153. ഇടയംപള്ളി സ്വദേശി(20)
154. തമലം സ്വദേശി(72)
155. നേമം സ്വദേശിനി(32)
156. കരമന സ്വദേശി(69)
157. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(38)
158. കരമന സ്വദേശിനി(63)
159. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(29)
160. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(50)
161. പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി(21)
162. മണക്കാട് സ്വദേശി(52)
163. മണക്കാട് സ്വദേശി(24)
164. മുടപുരം സ്വദേശിനി(34)
165. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(32)
166. തിരുപുറം സ്വദേശി(26)
167. തിരുമല മങ്കാട്ടുകടവ് സ്വദേശിനി(21)
168. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(62)
169. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശി(44)
170. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(41)
171. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(42)
172. പട്ടം സ്വദേശി(28)
173. വട്ടവിള സ്വദേശി(20)
174. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(29)
175. തിരുമല മങ്കാട്ടുകടവ് സ്വദേശി(1)
176. മുളവന സ്വദേശിനി(1)
177. നേമം സ്വദേശി(26)
178. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(40)
179. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(25)
180. പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(55)
181. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(28)
182. കല്ലങ്ങല്‍ സ്വദേശി(47)
183. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(36)
184. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(40)
185. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(24)
186. കല്ലിങ്ങല്‍ സ്വദേശിനി(11)
187. പെരിങ്ങമല സ്വദേശി(28)
188. കല്ലയം സ്വദേശി(24)
189. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)
190. ആനാട് സ്വദേശി(30)
191. പെരിങ്ങമല സ്വദേശിനി(44)
192. കാരക്കോണം സ്വദേശി(50)
193. തിരുത്തിമൂല സ്വദേശിനി(43)
194. വലിയവേളി സ്വദേശി(13)
195. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(14)
196. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(39)
197. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(17)
198. തിരുത്തിമൂല സ്വദേശിനി(37)
199. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(53)
200. തിരുത്തിമൂല സ്വദേശിനി(15)
201. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(58)
202. വേങ്കോട് സ്വദേശി(25)
203. വണ്ടിത്തടം സ്വദേശിനി(65)
204. ചുണ്ടവിള സ്വദേശിനി(42)
205. കല്ലിങ്ങല്‍ സ്വദേശിനി(37)
206. കാരക്കോണം സ്വദേശി(14)
207. ചുണ്ടവിള സ്വദേശിനി(21)
208. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(65)
209. കാരക്കോണം സ്വദേശി(45)
210. പനയമുട്ടം സ്വദേശിനി(54)
211. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(34)
212. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(37)
213. തിരുത്തിമൂല സ്വദേശിനി(9)
214. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(28)
215. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(50)
216. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(42)
217. എള്ളുവിള സ്വദേശി(28)
218. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(56)
219. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(40)
220. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശി(68)
221. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(10)
222. കാരക്കോണം സ്വദേശി(22)
223. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശിനി(58)
224. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(33)
225. കാരക്കോണം സ്വദേശി(27)
226. കാരക്കോണം സ്വദേശി(22)
227. കേശവദാസപുരം സ്വദേശി(50)
228. കാരക്കോണം സ്വദേശി(22)
229. കാരക്കോണംസ്വദേശി(56)
230. പൂവത്തൂര്‍ സ്വദേശി(35)
231. പൗഡിക്കാണം സ്വദേശിനി(24)
232. കല്ലറ സ്വദേശിനി(30)
233. എള്ളുവിള സ്വദേശി(53)
234. മഹാദേവേശ്വരം സ്വദേശി(30)
235. കാരക്കോണം സ്വദേശി(40)
236. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(21)
237. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(59)
238. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശിനി(87)
239. മഹാദേവേശ്വരം സ്വദേശിനി(7)
240. വെട്ടുകാട് സ്വദേശി(24)
241. കണിയാപുരം സ്വദേശിനി(25)
242. മഹാദേവേശ്വരം സ്വദേശിനി(26)
243. മഹാദേവേശ്വരം സ്വദേശി(62)
244. കരമന സ്വദേശി(36)
245. പേയാട് സ്വദേശി(34)
246. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(50)
247. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(7)
248. കാച്ചാണി സ്വദേശി(57)
249. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(48)
250. കല്‍കുളം സ്വദേശി(19)
251. 46 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
252. തിരുമല സ്വദേശി(39)
253. നീരാഴി ലെയിന്‍ സ്വദേശി(28)
254. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(78)
255. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
256. അര്‍ച്ചനാ നഗര്‍ സ്വദേശി(17)
257. മഹാദേവേശ്വരം സ്വദേശിനി(55)
258. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശിനി(43)
259. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(38)
260. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(53)
261. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(44)
262. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(17)
263. വഴയില സ്വദേശി(20)
264. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശിനി(70)
265. 24 വയസുള്ള സ്ത്രീ
266. വഴയില സ്വദേശി(45)
267. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(13)
268. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(28)
269. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശിനി(35)
270. വഴയില സ്വദേശി(45)
271. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(44)
272. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(18)
273. കുമാരപുരം സ്വദേശി(46)
274. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(31)
275. കരമന കാലടി സ്വദേശി(2)
276. മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(58)
277. വെള്ളറട സ്വദേശി(22)
278. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(34)
279. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശിനി(10)
280. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശിനി(7)
281. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശിനി(12)
282. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശിനി(60)
283. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(6)
284. ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(38)
285. പി.എസ്.സി നഗര്‍ നീരാഴി ലെയിന്‍ സ്വദേശി(4)
286. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(53)
287. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(43)
288. നീരാഴി ലെയിന്‍ സ്വദേശിനി(76)
289. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(76)
290. വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശിനി(31)
291. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(26)
292. നീരാഴി ലെയിന്‍ സ്വദേശി(14)
293. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(10)
294. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(13)
295. നീരാഴി ലെയിന്‍ സ്വദേശിനി(6)
296. വേട്ടമുട്ട് സ്വദേശിനി(10)
297. നീരാഴി ലെയിന്‍ സ്വദേശിനി(34)
298. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(45)
299. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(11)
300. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(42)
301. വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശിനി(60)
302. കരമന സ്വദേശി(47)
303. മണലയം സ്വദേശിനി(54)
304. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(47)
305. മണലയം സ്വദേശി(53)
306. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(17)
307. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(48)
308. വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശിനി(62)
309. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(60)
310. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(26)
311. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(33)
312. അഴങ്കല്‍ സ്വദേശി(20)
313. വേങ്കോട് സ്വദേശിനി(15)
314. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(43)
315. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(24)
316. ടോള്‍മുക്ക് സ്വദേശിനി(41)
317. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(45)
318. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(4)
319. വാഴിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(42)
320. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(6)
321. 80 വയസുള്ള സ്ത്രീ
322. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(29)
323. ആലംകോട് സ്വദേശി(54)
324. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(70)
325. പൂങ്കുളം സ്വദേശിനി(57)
326. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
327. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി(28)
328. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(75)
329. കീലിയോട് സ്വദേശി(57)
330. കൊറ്റംപള്ളി സ്വദേശി(39)
331. കരിംപ്ലാവിള സ്വദേശിനി(17)
332. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(34)
333. കരകുളം സ്വദേശിനി(50)
334. കരിംപ്ലാവിള സ്വദേശി(15)
335. തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി(19)
336. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(9)
337. കരകുളം സ്വദേശി(12)
338. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(70)
339. കരകുളം സ്വദേശി(55)
340. കരകുളം സ്വദേശി(47)
341. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(56)
342. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശി(60)
343. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(38)
344. നെട്ടയം സ്വദേശി(6)
345. നെല്ലിവിള സ്വദേശി(36)
346. കാട്ടായിക്കോട് സ്വദേശിനി(6)
347. വലിയവേളി സ്വദേശി(18)
348. വേങ്ങ സ്വദേശി(68)
349. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(14)
350. വെടിവെച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(53)
351. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശിനി(47)
352. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(4)
353. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(35)
354. വെടിവെച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(31)
355. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(7)
356. നീരാഴിക്കോണം സ്വദേശിനി(23)
357. നീരാഴിക്കോണം സ്വദേശിനി(28)
358. അഴങ്കല്‍ സ്വദേശി(18)
359. പെരിങ്ങമല സ്വദേശി(7)
360. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(6)
361. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശിനി(5)
362. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(48)
363. ചിറ്റക്കോട് സ്വദേശി(34)
364. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(24)
365. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശിനി(8)
366. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശി(12)
367. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശി(36)
368. അമരവിള സ്വദേശി(25)
369. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശിനി(65)
370. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(41)
371. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(59)
372. അമരവിള സ്വദേശിനി(47)
373. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(49)
374. വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി(43)
375. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(59)
376. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(67)
377. ഉറിയക്കോട് സ്വദേശി(21)
378. ഭഗവതിനട സ്വദേശിനി(18)
379. നേമം സ്വദേശിനി(38)
380. തച്ചംകോട് സ്വദേശി(47)
381. മരുതംമൂട് സ്വദേശി(28)
382. ചെമ്പനക്കോട് സ്വദേശി(24)
383. ഉറിയക്കോട് സ്വദേശി(31)
384. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശി(12)
385. 34 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
386. 10 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
387. 54 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
388. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(28)
389. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശി(45)
390. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശി(65)
391. പാതിരിയോട് സ്വദേശി(52)
392. പൊന്നറ സ്വദേശിനി(34)
393. ഉറിയക്കോട് സ്വദേശിനി(29)
394. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശിനി(5)
395. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(20)
396. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശി(12)
397. കൊടുവഴന്നൂര്‍ സ്വദേശി(31)
398. ചെന്നിട്ട സ്വദേശി(32)
399. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(29)
400. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(13)
401. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(42)
402. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(29)
403. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശിനി(21)
404. 48 വയസുള്ള സ്ത്രീ
405. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(54)
406. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(28)
407. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(12)
408. വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി(5)
409. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(54)
410. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(48)
411. വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി(36)
412. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(20)
413. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശിനി(85)
414. കരിംപ്ലാവിള സ്വദേശിനി(63)
415. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(45)
416. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(52)
417. വണ്ടിത്തടം സ്വദേശിനി(30)
418. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(65)
419. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(26)
420. ടോള്‍മുക്ക് സ്വദേശി(18)
421. കല്ലറ സ്വദേശിനി(70)
422. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(52)
423. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(6)
424. കല്ലറ സ്വദേശിനി(32)
425. തൈവിളാകം സ്വദേശി(55)
426. കല്ലറ സ്വദേശിനി(9)
427. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(61)
428. അന്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(53)
429. തലയല്‍ സ്വദേശി(12)
430. തലയല്‍ സ്വദേശിനി(14)
431. ആക്കുളം സ്വദേശിനി(7)
432. തലയല്‍ സ്വദേശിനി(40)
433. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(58)
434. തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശി(67)
435. ആക്കുളം സ്വദേശിനി(38)
436. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(46)
437. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(37)
438. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(51)
439. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(32)
440. മണക്കാട് സ്വദേശി(40)
441. തലയല്‍ സ്വദേശിനി(66)
442. വെള്ളായണി സ്വദേശിനി(44)
443. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(34)
444. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(45)
445. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(30)
446. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(7)
447. കുരിതംകോട് സ്വദേശി(24)
448. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(31)
449. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(39)
450. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(28)
451. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(17)
452. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(24)
453. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(44)
454. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(13)
455. ഊരുപൊയ്ക സ്വദേശിനി(6)
456. 65 വയസുള്ള സ്ത്രീ
457. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(27)
458. തിരുപുറം സ്വദേശി(1)
459. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(55)
460. കല്ലാട്ടുമുക്ക് സ്വദേശി(46)
461. വെള്ളംകൊല്ലി സ്വദേശിനി(23)
462. ഊരുപൊയ്ക സ്വദേശിനി(29)
463. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(31)
464. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(19)
465. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)
466. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(45)
467. വെള്ളംകൊല്ലി സ്വദേശി(64)
468. വെള്ളംകൊല്ലി സ്വദേശി(4)
469. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(33)
470. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(56)
471. പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശിനി(54)
472. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(19)
473. വെള്ളംകൊല്ലി സ്വദേശിനി(15)
474. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(48)
475. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(15)
476. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(36)
477. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(26)
478. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(37)
479. കൂവക്കൊടി സ്വദേശി(65)
480. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(19)
481. ചാങ്ങ സ്വദേശി(35)
482. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(32)
483. തമലം സ്വദേശിനി(51)
484. 38 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
485. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(26)
486. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(39)
487. പൂന്തി റോഡ് സ്വദേശിനി(22)
488. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(19)
489. കരകുളം സ്വദേശി(69)
490. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(23)
491. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(61)
492. കൂവക്കൊടി സ്വദേശിനി(55)
493. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(40)
494. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(38)
495. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(17)
496. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(44)
497. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(30)
498. ആക്കുളം സ്വദേശി(37)
499. ചേന്നോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(54)
500. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(56)
501. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(41)
502. കാരക്കോണം സ്വദേശി(14)
503. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(34)
504. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(34)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-35

1. കൈരളി റോഡ് സ്വദേശി(16)
2. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(33)
3. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(25)
4. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(26)
5. വികാസ് ഭവന്‍ സ്വദേശി(48)
6. കോട്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(23)
7. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശി(33)
8. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(30)
9. വലിയവിള സ്വദേശിനി(18)
10. വലിയവിള സ്വദേശി(73)
11. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(63)
12. വലിയവിള സ്വദേശി(53)
13. കല്ലിങ്ങല്‍ സ്വദേശിനി(22)
14. തളിയല്‍ സ്വദേശി(39)
15. വലിയവിള സ്വദേശി(2)
16. വലിയവിള സ്വദേശിനി(40)
17. ഇലിപ്പോട് സ്വദേശിനി(48)
18. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(25)
19. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശി(33)
20. വലിയവിള സ്വദേശി(47)
21. വണ്ടന്നൂര്‍ സ്വദേശി(51)
22. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(65)
23. അമരവിള സ്വദേശി(27)
24. നെടുവന്‍വിള സ്വദേശി(21)
25. മുക്കോലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(39)
26. പെരുങ്കുഴി സ്വദേശിനി(60)
27. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(28)
28. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(59)
29. മഞ്ചല്‍ സ്വദേശി(38)
30. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(42)
31. മാര്‍ത്താണ്ഡം സ്വദേശിനി(58)
32. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(62)
33. മേത്തുക്കുമ്മല്‍ സ്വദേശി(43)
34. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(23)
35. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(46)

വീട്ടുനീരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-18

1. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി(25)
2. 22 വയസുള്ള സ്ത്രീ
3. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(31)
4. വെള്ളല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(27)
5. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(64)
6. നേമം സ്വദേശിനി(30)
7. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(27)
8. പെരുകാവ് സ്വദേശി(29)
9. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(29)
10. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി(33)
11. ഇരട്ടക്കലിങ്ക് സ്വദേശിനി(39)
12. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(39)
13. മഹാദേവേശ്വരം സ്വദേശിനി(25)
14. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(39)
15. വലിയവിള സ്വദേശിനി(28)
16. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(28)
17. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശിനി(50)
18. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(25)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-01

1. കല്‍ക്കുളം സ്വദേശിനി(58)

മരണപ്പെട്ടവര്‍-04

1. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(89)
2. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(55)
3. അഞ്ചാലംമൂട് സ്വദേശിനി(66)
4. മുളയറ സ്വദേശി(44)