തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 494 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ..

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 494 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. തൃക്കണ്ണാപുരം സൊസൈറ്റി റോഡ് സ്വദേശി(64)
2. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശിനി(40)
3. തൃക്കണ്ണാപുരം സൊസൈറ്റി റോഡ് സ്വദേശിനി(58)
4. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശിനി(32)
5. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(34)
6. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(24)
7. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(29)
8. കുന്നപ്പുഴ ആറാമട സ്വദേശി(41)
9. കുന്നപ്പുഴ ആറാമട സ്വദേശിനി(35)
10. 40 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
11. വിവേകാനന്ദ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(55)
12. ശാസ്താംവിളാകം സ്വദേശി(26)
13. 20 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
14. 50 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
15. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(27)
16. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശി(2)
17. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(28)
18. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(21)
19. വലിയശാല സ്വദേശിനി(24)
20. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(44)
21. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(27)
22. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(52)
23. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(2)
24. പള്ളിത്തറ നഗര്‍ സ്വദേശി(3)
25. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(64)
26. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(27)
27. കരിമഠം സ്വദേശിനി(36)
28. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(63)
29. പാളയം സ്വദേശിനി(53)
30. വലിയശാല സ്വദേശി(34)
31. വെട്ടനാട് സ്വദേശി(53)
32. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(65)
33. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(65)
34. മരുതന്‍വിളാകം സ്വദേശി(40)
35. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശി(24)
36. അഴങ്കല്‍ സ്വദേശി(39)
37. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശി(53)
38. ചാമവിളപ്പുറം സ്വദേശിനി(2)
39. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(6)
40. തിരുപുറം സ്വദേശി(7)
41. മുട്ടക്കാട് സ്വദേശിനി(42)
42. കൂട്ടപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(80)
43. കൂട്ടപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(25)
44. കൂട്ടപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(55)
45. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(50)
46. മഞ്ഞമല സ്വദേശി(22)
47. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശി(21)
48. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശി(55)
49. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(53)
50. വാവരമ്പലം സ്വദേശി(60)
51. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(53)
52. മുണ്ടേല സ്വദേശി(52)
53. വാവരമ്പലം സ്വദേശി(7)
54. കാരോട് സ്വദേശി(37)
55. കാരോട് സ്വദേശിനി(16)
56. നെടുമങ്ങാട് മഞ്ച സ്വദേശി(6)
57. അണ്ടൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(55)
58. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(47)
59. ചെല്ലംകോട് സ്വദേശി(2)
60. അണ്ടൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(23)
61. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
62. കൊയ്തൂര്‍കോണം സ്വദേശി(52)
63. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(8)
64. നല്ലൂര്‍വട്ടം സ്വദേശിനി(28)
65. കൊയ്തൂര്‍കോണം സ്വദേശി(19)
66. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(1)
67. വാവരമ്പലം സ്വദേശി(53)
68. പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(11)
69. വാവരമ്പലം സ്വദേശിനി(25)
70. പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(41)
71. വാവരമ്പലം സ്വദേശി(30)
72. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശി(24)
73. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശി(47)
74. നല്ലൂര്‍വട്ടം സ്വദേശി(24)
75. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(66)
76. തേവംകോട് സ്വദേശിനി(33)
77. കണ്ണാന്തുറ സ്വദേശി(51)
78. കരമന സ്വദേശി(31)
79. 59 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
80. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(46)
81. മണക്കാട് സ്വദേശി(57)
82. 58 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
83. മൈലക്കര സ്വദേശി(6)
84. 43 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
85. പന്മന സ്വദേശിനി(42)
86. പള്ളിവിള സ്വദേശി(30)
87. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(33)
88. പള്ളിവിള സ്വദേശിനി(24)
89. സ്റ്റേഷന്‍കടവ് സ്വദേശി(44)
90. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(48)
91. തേവംകോട് സ്വദേശിനി(59)
92. പടപ്പാറ സ്വദേശി(14)
93. വലിയകട സ്വദേശി(27)
94. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(50)
95. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(23)
96. മൈലക്കര സ്വദേശി(60)
97. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(54)
98. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(29)
99. കോലിയക്കോട് സ്വദേശി(53)
100. രാമച്ചംവിള സ്വദേശിനി(16)
101. രാമച്ചംവിള സ്വദേശി(60)
102. രാമച്ചംവിള സ്വദേശിനി(53)
103. വഴുതക്കാട് സ്വദേശിനി(23)
104. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(32)
105. വിവേകാനന്ദ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(74)
106. പനയമുട്ടം സ്വദേശി(41)
107. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(38)
108. ആലംകോട് സ്വദേശി(26)
109. വെട്ടുകാട് സ്വദേശി(26)
110. ആര്‍.വി പുരം സ്വദേശി(59)
111. പനയമുട്ടം സ്വദേശിനി(68)
112. കല്ലയം സ്വദേശി(42)
113. കൊറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(76)
114. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിനി(10)
115. പുതുകുളങ്ങര സ്വദേശിനി(36)
116. മുണ്ടനാട് സ്വദേശി(39)
117. വെട്ടിക്കോണം സ്വദേശി(56)
118. പാല്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(39)
119. കരമന സ്വദേശി(13)
120. കരമന സ്വദേശി(36)
121. മുക്കോല സ്വദേശിനി(63)
122. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(70)
123. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(44)
124. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(36)
125. മലയം സ്വദേശി(38)
126. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(19)
127. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശിനി(70)
128. 19 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
129. മണക്കാട് സ്വദേശി(72)
130. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(20)
131. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(36)
132. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(35)
133. അമരവിള സ്വദേശി(35)
134. സ്റ്റാച്യു സ്വദേശി(40)
135. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(25)
136. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(56)
137. തിരുപുറം സ്വദേശി(25)
138. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(61)
139. മണക്കാട് സ്വദേശി(67)
140. മൂങ്ങോട് സ്വദേശിനി(32)
141. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(55)
142. തിരുപുറം സ്വദേശി(32)
143. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(14)
144. കാലടി സ്വദേശിനി(77)
145. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(27)
146. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(24)
147. കാലടി സ്വദേശിനി(54)
148. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(45)
149. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(52)
150. നീരാഴി ലെയിന്‍ സ്വദേശിനി(54)
151. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(9)
152. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(43)
153. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(60)
154. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(12)
155. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(57)
156. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(10)
157. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
158. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
159. കണ്ടല സ്വദേശി(48)
160. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)
161. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(75)
162. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(11)
163. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(65)
164. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(51)
165. കണ്ടല സ്വദേശി(18)
166. കണ്ടല സ്വദേശിനി(52)
167. കരമന സ്വദേശി(18)
168. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(40)
169. കണ്ടല സ്വദേശി(36)
170. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(51)
171. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(66)
172. കരമന സ്വദേശി(29)
173. നേമം സ്വദേശി(26)
174. നേമം സ്വദേശി(52)
175. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(2)
176. വെള്ളായണി സ്വദേശിനി(52)
177. വഴുതക്കാട് സ്വദേശിനി(30)
178. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(12)
179. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(35)
180. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(17)
181. വഴുതക്കാട് സ്വദേശിനി(52)
182. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(18)
183. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(45)
184. കണ്ടല സ്വദേശിനി(56)
185. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(61)
186. കണ്ടല സ്വദേശിനി(9)
187. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(63)
188. നേമം സ്വദേശിനി(69)
189. മണലി സ്വദേശി(21)
190. പറയത്തുകോണം സ്വദേശിനി(40)
191. മണലി സ്വദേശിനി(46)
192. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(30)
193. കണ്ടല സ്വദേശിനി(61)
194. അണ്ടൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(49)
195. അണ്ടൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(41)
196. അഴൂര്‍ സ്വദേശിനി(9)
197. മണലി സ്വദേശി(51)
198. അഴൂര്‍ സ്വദേശി(27)
199. കിഴുവിലം സ്വദേശി(42)
200. മൈലച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(39)
201. മറവംകോട് സ്വദേശിനി(4)
202. കീഴാറ്റിങ്ങല്‍ തിനവിള സ്വദേശി(20)
203. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(61)
204. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(27)
205. കരമന സ്വദേശി(18)
206. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(21)
207. കീഴാറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(56)
208. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശിനി(28)
209. ഒറ്റപ്പന സ്വദേശി(68)
210. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശിനി(42)
211. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(8)
212. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(40)
213. മറവംകോട് സ്വദേശി(8)
214. കാരോട് സ്വദേശിനി(47)
215. വെള്ളായിക്കോണം സ്വദേശി(33)
216. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(30)
217. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(23)
218. അയിര സ്വദേശി(39)
219. മറവംകോട് സ്വദേശി(33)
220. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശിനി(15)
221. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(45)
222. കല്ലയില്‍ സ്വദേശിനി(38)
223. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(18)
224. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(46)
225. മറവംകോട് സ്വദേശി(40)
226. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശി(57)
227. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(32)
228. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(38)
229. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(14)
230. കരമന സ്വദേശി(38)
231. ശാര്‍ക്കര സ്വദേശിനി(40)
232. കണ്ടല സ്വദേശി(61)
233. വെള്ളറട സ്വദേശി(13)
234. കിഴുവിലം സ്വദേശി(25)
235. ശാര്‍ക്കര സ്വദേശിനി(39)
236. മണലി സ്വദേശിനി(84)
237. ചാക്ക സ്വദേശി(42)
238. ചാക്ക സ്വദേശിനി(11)
239. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(61)
240. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(65)
241. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(51)
242. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(37)
243. വെള്ളറട സ്വദേശി(11)
244. കണ്ടല സ്വദേശിനി(65)
245. തൈക്കാട് സ്വദേശി(56)
246. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി(36)
247. വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശി(23)
248. തിരുമല അണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി(29)
249. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(35)
250. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശി(27)
251. മണലി സ്വദേശിനി(58)
252. തമലം സ്വദേശി(7)
253. 36 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
254. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശി(6)
255. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(41)
256. തിരുമല സ്വദേശിനി(63)
257. തിരുമല സ്വദേശിനി(39)
258. തിരുമല സ്വദേശിനി(4)
259. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(16)
260. തിരുമല സ്വദേശി(15)
261. കുറക്കട സ്വദേശിനി(55)
262. തിരുമല സ്വദേശി(36)
263. ആനയറ സ്വദേശി(24)
264. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(42)
265. വികാസ് ഭവന്‍ സ്വദേശി(49)
266. പനയമുട്ടം സ്വദേശി(45)
267. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(69)
268. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി(27)
269. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(62)
270. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(63)
271. തെക്കേക്കര സ്വദേശി(45)
272. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(33)
273. കരിപ്പൂര്‍ സ്വദേശി(73)
274. മുടവൂര്‍പ്പാറ സ്വദേശി(4)
275. അരുവിക്കര സ്വദേശിനി(50)
276. നെടിയവിള സ്വദേശിനി(12)
277. മുടവൂര്‍പ്പാറ സ്വദേശി(13)
278. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(13)
279. മൈലച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(13)
280. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(53)
281. ഇടുക്കി സ്വദേശി(29)
282. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(12)
283. നേതാജിപുരം സ്വദേശിനി(38)
284. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
285. കൊപ്പം സ്വദേശിനി(69)
286. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(44)
287. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(69)
288. കൊപ്പം സ്വദേശിനി(43)
289. കൊപ്പം സ്വദേശി(51)
290. ഊരകം സ്വദേശിനി(63)
291. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)
292. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(27)
293. ഊരകം സ്വദേശി(72)
294. കടയില്‍ സ്വദേശി(61)
295. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(2)
296. പഴയകട സ്വദേശി(38)
297. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(68)
298. കണ്ടല സ്വദേശി(38)
299. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(53)
300. ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(22)
301. മിതിര്‍മല സ്വദേശിനി(29)
302. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(21)
303. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(7)
304. കല്ലമ്പലം സ്വദേശിനി(35)
305. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(25)
306. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(38)
307. തലയല്‍ സ്വദേശി(44)
308. പ്ലാവിള സ്വദേശി(34)
309. മുടവൂര്‍പ്പാറ സ്വദേശിനി(36)
310. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(10)
311. എള്ളുവിള സ്വദേശി(43)
312. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(61)
313. പൊട്ടക്കുഴി സ്വദേശിനി(46)
314. ആലംകോട് സ്വദേശിനി(38)
315. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(65)
316. ആക്കുളം സ്വദേശി(30)
317. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(43)
318. മൈലച്ചല്‍ സ്വദേശി(57)
319. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(38)
320. വലിയതുറ സ്വദേശി(13)
321. മരിയനാട് സ്വദേശി(14)
322. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(1)
323. മൈലച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(13)
324. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(40)
325. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(53)
326. മൈലച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(35)
327. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(26)
328. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(53)
329. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(33)
330. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശിനി(64)
331. കല്ലുവിള സ്വദേശിനി(21)
332. കല്ലുവിള സ്വദേശിനി(18)
333. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(28)
334. കല്ലുവിള സ്വദേശിനി(61)
335. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(70)
336. മണക്കാട് സ്വദേശി(54)
337. 41 വയസുള്ള സ്ത്രീ
338. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(29)
339. മൈലച്ചല്‍ സ്വദേശി(44)
340. 24 വയുസുള്ള സ്ത്രീ
341. വടക്കോട് സ്വദേശിനി(63)
342. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(51)
343. കണ്ടല സ്വദേശി(19)
344. പേയാട് സ്വദേശിനി(26)
345. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(58)
346. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശി(28)
347. ഐ.ഡി.പി കോളനി സ്വദേശി(27)
348. മുതുവിള സ്വദേശിനി(27)
349. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(69)
350. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(30)
351. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശിനി(53)
352. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(55)
353. മണക്കാട് സ്വദേശി(53)
354. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(4)
355. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(10)
356. 67 വയസുള്ള സ്ത്രീ
357. കുലശേഖരം സ്വദേശി(70)
358. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(34)
359. കാലടി സ്വദേശി(46)
360. തിരുമല തേലീഭാഗം സ്വദേശിനി(33)
361. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(68)
362. മുണ്ടുകുഴി സ്വദേശിനി(10)
363. കൊങ്കളം സ്വദേശിനി(22)
364. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(66)
365. ആനയറ സ്വദേശിനി(31)
366. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശിനി(45)
367. കൊങ്കളം സ്വദേശി(30)
368. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(33)
369. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(70)
370. വടിയില്‍ത്തോപ്പ് സ്വദേശി(28)
371. മണക്കാട് സ്വദേശി(14)
372. അന്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(33)
373. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(39)
374. വക്കം സ്വദേശിനി(37)
375. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(50)
376. കരമന സ്വദേശി(56)
377. വഴവിള സ്വദേശി(52)
378. ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശി(56)
379. ഇടമണ്ണില സ്വദേശി(40)
380. വിളവൂര്‍ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(29)
381. എറണാകുളം സ്വദേശിനി(14)
382. വെട്ടിയറ സ്വദേശിനി(9)
383. എറണാകുളം സ്വദേശിനി(60)
384. വെട്ടിയറ സ്വദേശിനി(7)
385. എറണാകുളം സ്വദേശിനി(33)
386. വഴുതക്കാട് സ്വദേശി(53)
387. എറണാകുളം സ്വദേശിനി(12)
388. വെട്ടിയറ സ്വദേശിനി(40)
389. ഇടമണ്ണില സ്വദേശി(9)
390. നെല്ലിവിള സ്വദേശി(53)
391. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി(53)
392. കരകുളം സ്വദേശി(50)
393. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(65)
394. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശിനി(48)
395. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(27)

*ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-81*

1. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(65)
2. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(85)
3. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(23)
4. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(37)
5. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(41)
6. മഞ്ഞമല സ്വദേശിനി(24)
7. കുന്നുകാട് സ്വദേശി(35)
8. കടകം സ്വദേശിനി(55)
9. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(42)
10. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(38)
11. ചാവടിനട സ്വദേശി(26)
12. തിരുപുറം സ്വദേശി(30)
13. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(29)
14. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(70)
15. പേയാട് സ്വദേശി(38)
16. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(72)
17. കരമന സ്വദേശി(65)
18. കരകുളം സ്വദേശിനി(22)
19. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(65)
20. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(38)
21. തിരുനെല്‍വേലി സ്വദേശി(38)
22. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശി(41)
23. അയിര സ്വദേശി(55)
24. ചെറുനല്ലിയോട് സ്വദേശിനി(64)
25. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
26. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(43)
27. തോന്നയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(39)
28. തിരുമല സ്വദേശി(70)
29. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശിനി(45)
30. ചാവടിനട സ്വദേശിനി(28)
31. ചാവടിനട സ്വദേശി(6)
32. ആറ്റിങ്ങല്‍ പൂവന്‍പാറ സ്വദേശിനി(30)
33. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(22)
34. വികാസ് ഭവന്‍ സ്വദേശി(43)
35. വട്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശി(28)
36. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(20)
37. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(62)
38. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
39. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(30)
40. തളിക്കുഴി സ്വദേശി(72)
41. പൂന്തുറ സ്വദേശി(49)
42. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(50)
43. ചെറുവള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(68)
44. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(40)
45. മിതിര്‍മല സ്വദേശിനി(9)
46. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(14)
47. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(17)
48. ഈഞ്ചയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(44)
49. മിതിര്‍മല സ്വദേശിനി(36)
50. പിരപ്പന്‍കോട് സ്വദേശി(54)
51. 32 വയസുള്ള സ്ത്രീ
52. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(27)
53. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(30)
54. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(43)
55. മിതിര്‍മല സ്വദേശി(7)
56. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(47)
57. മിതിര്‍മല സ്വദേശിനി(69)
58. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(24)
59. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(56)
60. മരൂതൂര്‍ സ്വദേശി(42)
61. 65 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
62. മീനച്ചല്‍ സ്വദേശി(35)
63. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(95)
64. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(26)
65. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(65)
66. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(53)
67. മുക്കാലി സ്വദേശിനി(39)
68. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(25)
69. മിതിര്‍മല സ്വദേശി(46)
70. കാരക്കോണം സ്വദേശി(52)
71. പഴയകട സ്വദേശി(54)
72. കണിയാപുരം സ്വദേശി(65)
73. പാലോട്ടുകോണം സ്വദേശി(61)
74. ഉറിയാക്കോട് സ്വദേശി(55)
75. അരുവിക്കര സ്വദേശിനി(73)
76. പെരിങ്ങമല സ്വദേശി(54)
77. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(30)
78. വലിയശാല സ്വദേശിനി(46)
79. വലിയശാല സ്വദേശിനി(68)
80. മുണ്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(68)
81. പേട്ട സ്വദേശി(70)

*വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-13*

1. ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സ്വദേശി(54)
2. 48 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
3. വെട്ടിക്കോണം സ്വദേശിനി(53)
4. ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സ്വദേശി(50)
5. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(28)
6. 32 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
7. ജഗതി സ്വദേശിനി(65)
8. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(53)
9. കരമന സ്വദേശിനി(37)
10. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(36)
11. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(51)
12. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(46)
13. കോടിനട സ്വദേശി(62)

*മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-02*

1. നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(56)
2. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി(72)

*മരണപ്പെട്ടവര്‍-03*

1. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(75)
2. പട്ടം സ്വദേശി(47)
3. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(66)