തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 6 കോവിഡ് മരണം : 531 പേർക്ക് കൂടി പോസിറ്റീവ് 

 

1. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(52)
2. തിരുമല സ്വദേശി(38)
3. വെടിവെച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശിനി(32)
4. വെടിവെച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശിനി(54)
5. വെടിവെച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(12)
6. നെടിയംകോട് സ്വദേശിനി(39)
7. പാരൂര്‍ക്കുഴി സ്വദേശിനി(64)
8. കുടുമ്പന്നൂര്‍ സ്വദേശി(29)
9. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(69)
10. വടക്കേവിള സ്വദേശി(52)
11. വടക്കേവിള സ്വദേശി(48)
12. വടക്കേവിള സ്വദേശി(23)
13. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(55)
14. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(11)
15. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(8)
16. വക്കം സ്വദേശിനി(40)
17. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(39)
18. അകത്തുമുറി സ്വദേശിനി(16)
19. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി(63)
20. മണ്ണന്തല സ്വദേശി(56)
21. വക്കം സ്വദേശി(11)
22. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(6)
23. ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരൂര്‍ സ്വദേശി(12)
24. പുല്ലേക്കോണം സ്വദേശി(48)
25. നെട്ടയം സ്വദേശി(35)
26. നഗരൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
27. 28 വയസുള്ള സ്ത്രീ
28. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശിനി(16)
29. വക്കം സ്വദേശിനി(7)
30. ഏണിക്കര സ്വദേശി(30)
31. 65 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
32. കാര്യവട്ടം സ്വദേശിനി(39)
33. 66 വയസുള്ള സ്ത്രീ
34. ആനാട് സ്വദേശി(6)
35. വക്കം സ്വദേശി(13)
36. ആനാട് സ്വദേശിനി(55)
37. മലയം സ്വദേശി(40)
38. ആനാട് സ്വദേശിനി(30)
39. 50 വയസുള്ളസ്ത്രീ
40. 55 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
41. വക്കം സ്വദേശി(55)
42. മടത്തിച്ചിറ സ്വദേശി(33)
43. മൂഴി സ്വദേശി(48)
44. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(30)
45. കുണ്ടരക്കുഴി സ്വദേശി(85)
46. അരുംകുറ്റി സ്വദേശിനി(60)
47. ആനാട് സ്വദേശി(50)
48. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(49)
49. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(32)
50. മൂഴി സ്വദേശിനി(38)
51. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(56)
52. ഹരിഹരപുരം സ്വദേശിനി(56)
53. പുതുവല്‍ സ്വദേശി(22)
54. ആനാട് സ്വദേശി(42)
55. വിളവന്‍കോട് സ്വദേശി(31)
56. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(54)
57. കുണ്ടരക്കുഴി സ്വദേശി(62)
58. നെല്ലമൂട് സ്വദേശിനി(9)
59. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(17)
60. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(52)
61. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശിനി(46)
62. മണക്കാട് സ്വദേശി(45)
63. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(30)
64. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(29)
65. കണ്ണേറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(30)
66. കാവിന്‍പുറം സ്വദേശി(46)
67. 65 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
68. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(61)
69. കണ്ടല സ്വദേശിനി(13)
70. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(27)
71. ഒറ്റൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
72. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(9)
73. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(26)
74. 64 വയസുള്ള സ്ത്രീ
75. നേമം സ്വദേശി(37)
76. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(27)
77. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(31)
78. വേങ്കോട് സ്വദേശി(25)
79. മഞ്ച സ്വദേശിനി(2)
80. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(30)
81. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(32)
82. മഞ്ച സ്വദേശി(28)
83. രാമവര്‍മ ലെയിന്‍ സ്വദേശിനി(16)
84. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(22)
85. മണക്കാട് സ്വദേശി(5)
86. രാമവര്‍മ ലെയിന്‍ സ്വദേശി(37)
87. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(62)
88. മണക്കാട് സ്വദേശി(6)
89. ഇളവട്ടം സ്വദേശി(16)
90. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(59)
91. ഇളവട്ടം സ്വദേശിനി(12)
92. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(75)
93. 58 വയസുള്ള സ്ത്രീ
94. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(16)
95. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(36)
96. അയിര സ്വദേശിനി(50)
97. രാമവര്‍മ ലെയിന്‍ സ്വദേശി(19)
98. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(20)
99. ഒറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(21)
100. രാമവര്‍മ ലെയിന്‍ സ്വദേശി(18)
101. അയിര സ്വദേശി(27)
102. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(5)
103. വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശിനി(26)
104. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(32)
105. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(4)
106. വലിയതുറ സ്വദേശി(3)
107. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(49)
108. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(11)
109. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(15)
110. ഒറ്റൂര്‍ സ്വദേശിനി(2)
111. വഴയില സ്വദേശിനി(44)
112. വെട്ടുകാട് സ്വദേശി(32)
113. കരമന സ്വദേശി(55)
114. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(43)
115. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(39)
116. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(60)
117. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(35)
118. പൂന്തുറ സ്വദേശി(53)
119. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(9)
120. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(35)
121. കരമന സ്വദേശി(40)
122. പേട്ട സ്വദേശിനി(70)
123. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി(65)
124. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(36)
125. പാലച്ചിറ സ്വദേശി(41)
126. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(4)
127. മൂന്നുകല്ലിന്‍മൂട് സ്വദേശിനി(18)
128. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(65)
129. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(60)
130. കൈതോട്ടുകോണം സ്വദേശി(50)
131. ഓലത്താന്നി സ്വദേശിനി(50)
132. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(12)
133. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(46)
134. വലിയതുറ സ്വദേശി(13)
135. ഓലത്താന്നി സ്വദേശിനി(27)
136. കൊല്ലം സ്വദേശിനി(44)
137. മൈലം സ്വദേശിനി(44)
138. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(26)
139. മൈലം സ്വദേശി(47)
140. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(6)
141. കലത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(38)
142. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
143. വിളപ്പില്‍ശാല സ്വദേശി(24)
144. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(49)
145. മുടവൂര്‍പ്പാറ സ്വദേശിനി(40)
146. പാലോട് സ്വദേശി(27)
147. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(21)
148. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(20)
149. മാമ്പഴക്കര സ്വദേശി(36)
150. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(29)
151. കൊല്ലം സ്വദേശി(49)
152. മൈത്രി നഗര്‍ സ്വദേശി(5)
153. വലിയതുറ സ്വദേശി(7)
154. മൈത്രി നഗര്‍ സ്വദേശി(74)
155. പുതുക്കരി സ്വദേശി(18)
156. പച്ച സ്വദേശി(75)
157. മണ്‍വിള സ്വദേശി(36)
158. മൂര്‍ത്തി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(70)
159. നേമം സ്വദേശി(22)
160. മൂര്‍ത്തി നഗര്‍ സ്വദേശി(45)
161. മൂര്‍ത്തി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(40)
162. മൂര്‍ത്തി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(10)
163. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(22)
164. വെടിവെച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(60)
165. മലയം സ്വദേശി(33)
166. കാരക്കോണം സ്വദേശി(6)
167. പരുത്തിപ്പാറ സ്വദേശി(45)
168. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി(56)
169. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(44)
170. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(24)
171. ഊക്കോട് സ്വദേശി(36)
172. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(51)
173. നേമം സ്വദേശി(61)
174. മണ്‍വിള സ്വദേശി(39)
175. ചന്തവിള സ്വദേശിനി(65)
176. തെങ്ങുംതറ സ്വദേശി(42)
177. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(11)
178. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(60)
179. അമരവിള സ്വദേശിനി(27)
180. വലിയതുറ സ്വദേശി(34)
181. ചന്തവിള സ്വദേശി(63)
182. ചന്തവിള സ്വദേശിനി(33)
183. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(61)
184. വിളവൂര്‍ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(34)
185. പൂന്തുറ സ്വദേശി(20)
186. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശിനി(57)
187. ആക്കുളം സ്വദേശി(33)
188. വലിയതുറ സ്വദേശി(62)
189. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(35)
190. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(13)
191. ചന്തവിള സ്വദേശി(11)
192. പേയാട് സ്വദേശി(53)
193. കിള്ളിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(62)
194. വലിയതുറ സ്വദേശി(26)
195. പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി(24)
196. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(30)
197. പേയാട് സ്വദേശിനി(64)
198. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(38)
199. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(55)
200. പേയാട് സ്വദേശിനി(61)
201. പേയാട് സ്വദേശി(61)
202. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(48)
203. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(30)
204. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശി(71)
205. പുന്നപ്പുറം സ്വദേശിനി(59)
206. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(15)
207. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(62)
208. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(35)
209. പുന്നപ്പുറം സ്വദേശിനി(30)
210. മണക്കാട് സ്വദേശി(50)
211. പുന്നപ്പുറം സ്വദേശി(1)
212. കാരക്കോണം സ്വദേശി(64)
213. വലിയതുറ സ്വദേശി(64)
214. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(41)
215. കാര്യവട്ടം സ്വദേശിനി(69)
216. വലിയതുറ സ്വദേശി(47)
217. കുമാരപുരം സ്വദേശി(37)
218. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(3)
219. വാറുവിള സ്വദേശിനി(61)
220. കരകുളം സ്വദേശിനി(30)
221. ചാത്തന്‍പാറ സ്വദേശി(12)
222. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(54)
223. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(44)
224. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(68)
225. പച്ച സ്വദേശിനി(57)
226. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(23)
227. മുദാക്കല്‍ സ്വദേശിനി(4)
228. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(42)
229. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(23)
230. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(52)
231. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(37)
232. കൊറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(29)
233. വിതുര സ്വദേശിനി(14)
234. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശിനി(40)
235. പന്നിയോട് സ്വദേശിനി(27)
236. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(36)
237. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി(32)
238. കോരാണി വെയിലൂര്‍ സ്വദേശി(28)
239. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(39)
240. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശിനി(58)
241. കൊറ്റൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
242. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(42)
243. മുടപുരം സ്വദേശി(35)
244. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(34)
245. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(22)
246. വിതുര സ്വദേശി(58)
247. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(23)
248. വിതുര സ്വദേശിനി(10)
249. പെരുകാവ് സ്വദേശി(58)
250. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശിനി(66)
251. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(49)
252. വിതുര സ്വദേശിനി(33)
253. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശി(67)
254. വിതുര സ്വദേശിനി(57)
255. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശിനി(18)
256. വിതുര സ്വദേശി(64)
257. വിതുര സ്വദേശിനി(14)
258. വിതുര സ്വദേശിനി(59)
259. കളിയക്കല്‍ സ്വദേശി(24)
260. വിതുര സ്വദേശിനി(40)
261. വിതുര സ്വദേശി(16)
262. വിതുര സ്വദേശിനി(45)
263. വലിയോട് സ്വദേശിനി(45)
264. ഊക്കോട് സ്വദേശി(76)
265. വലിയോട് സ്വദേശിനി(50)
266. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(85)
267. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(56)
268. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(34)
269. പൂഴനാട് സ്വദേശി(33)
270. മേനാവോട് സ്വദേശി(51)
271. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(54)
272. പൂഴനാട് സ്വദേശി(2)
273. മണക്കാട് സ്വദേശി(9)
274. മണക്കാട് സ്വദേശി(2)
275. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(6)
276. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(7)
277. വലിക്കോട് സ്വദേശിനി(12)
278. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(26)
279. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(63)
280. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ വട്ടവിള സ്വദേശി(29)
281. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(66)
282. തിരുമല സ്വദേശി(20)
283. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(48)
284. വട്ടവിള സ്വദേശി(56)
285. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(23)
286. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(5)
287. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(6)
288. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(23)
289. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(61)
290. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(1)
291. കീഴാറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(24)
292. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ തേലീഭാഗം സ്വദേശി(32)
293. വയലിക്കട സ്വദേശിനി(56)
294. ചാവടിനട സ്വദേശിനി(49)
295. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(32)
296. കുളപ്പട സ്വദേശിനി(32)
297. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(26)
298. വയലിക്കട സ്വദേശി(64)
299. തിരുമല ആലപ്പുറം സ്വദേശി(39)
300. ചാക്ക സ്വദേശിനി(33)
301. മണ്‍കോട് സ്വദേശി(27)
302. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(39)
303. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ വട്ടവിള സ്വദേശിനി(53)
304. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(30)
305. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(15)
306. പൂന്തുറ സ്വദേശി(35)
307. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(35)
308. വെള്ളറട സ്വദേശി(46)
309. വെള്ളറട സ്വദേശി(16)
310. നെട്ടയം സ്വദേശി(20)
311. പറണ്ടോട് സ്വദേശി(37)
312. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശി(40)
313. കണ്ണറവിള സ്വദേശി(64)
314. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(61)
315. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(61)
316. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ സ്വദേശിനി(13)
317. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശി(59)
318. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(49)
319. ആര്യശാല സ്വദേശി(51)
320. വെള്ളറട സ്വദേശി(76)
321. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(51)
322. വെള്ളറട സ്വദേശി(19)
323. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(5)
324. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(47)
325. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(43)
326. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(3)
327. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(65)
328. പന്ത സ്വദേശി(40)
329. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(8)
330. തിരുമല വേട്ടമുട്ട് സ്വദേശിനി(41)
331. അതിയന്നൂര്‍ സ്വദേശി(23)
332. കവറടി റോഡ് സ്വദേശി(33)
333. 55 വയസുള്ള സ്ത്രീ
334. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(63)
335. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശി(37)
336. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(66)
337. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(60)
338. 16 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
339. വെള്ളറട സ്വദേശി(8)
340. വെള്ളറട സ്വദേശി(21)
341. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(39)
342. മരക്കുന്നം സ്വദേശി(39)
343. നെല്ലനാട് സ്വദേശിനി(18)
344. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(46)
345. പള്ളിവിള സ്വദേശിനി(49)
346. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(9)
347. 20 വയസുള്ള സ്ത്രീ
348. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശി(28)
349. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(60)
350. കാരക്കോണം സ്വദേശി(14)
351. മൈലക്കര സ്വദേശി(62)
352. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(42)
353. 73 വയസുള്ള സ്ത്രീ
354. ആറാമട കൊങ്കളം സ്വദേശിനി(38)
355. 6 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
356. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(35)
357. കുളപ്പട സ്വദേശിനി(8)
358. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(2)
359. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(55)
360. തിരുമല സ്വദേശിനി(58)
361. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(62)
362. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(24)
363. തിരുമല സ്വദേശിനി(47)
364. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(26)
365. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ സ്വദേശിനി(45)
366. പനങ്കര സ്വദേശിനി(66)
367. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(7)
368. 11 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
369. കീഴായിക്കോണം സ്വദേശിനി(58)
370. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(35)
371. പനങ്കര സ്വദേശി(38)
372. പെരുവല്‍ സ്വദേശി(23)
373. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(11)
374. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(23)
375. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(45)
376. മണക്കാട് സ്വദേശി(63)
377. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(40)
378. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(27)
379. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
380. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(56)
381. പനങ്കര സ്വദേശി(51)
382. നേമം സ്വദേശി(50)
383. 10 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
384. തലയല്‍ സ്വദേശിനി(34)
385. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(7)
386. എള്ളുവിള സ്വദേശി(17)
387. മണ്‍കോട് സ്വദേശിനി(24)
388. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(22)
389. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(85)
390. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(32)
391. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(53)
392. മുക്കോല സ്വദേശി(48)
393. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(25)
394. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(55)
395. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(7)
396. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(3)
397. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(59)
398. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(30)
399. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(72)
400. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(38)
401. കരമന സ്വദേശി(32)
402. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(25)
403. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(48)
404. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(31)
405. കാരക്കോണം സ്വദേശി(8)
406. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(11)
407. പൂങ്കുളം സ്വദേശി(48)
408. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(29)
409. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(62)
410. തമ്പാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
411. പൂങ്കുളം സ്വദേശിനി(74)
412. പൂങ്കുളം സ്വദേശി(84)
413. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(23)
414. തേമ്പാമൂട് സ്വദേശി(34)
415. പൂങ്കുളം സ്വദേശിനി(76)
416. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(52)
417. വള്ളംകോട് സ്വദേശി(4)
418. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(20)
419. പുതുവല്‍ റോഡ് സ്വദേശി(4)
420. പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശിനി(19)
421. കരകുളം സ്വദേശി(38)
422. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(59)
423. പെരുമല സ്വദേശിനി(20)
424. പുതുവല്‍ റോഡ് സ്വദേശിനി(31)
425. പന്ത സ്വദേശി(46)
426. തെക്കേപള്ളി സ്വദേശി(18)
427. 2 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
428. നേമം സ്വദേശി(55)
429. ചാല സ്വദേശി(33)
430. മാതംപാല സ്വദേശിനി(47)
431. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(33)
432. ചാല സ്വദേശിനി(28)
433. ബാലന്‍ നഗര്‍ സ്വദേശി(17)
434. കരമന സ്വദേശി(21)
435. കുറുംകുറ്റി സ്വദേശി(40)
436. കരമന സ്വദേശി(27)
437. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശിനി(25)
438. കമലേശ്വരം സ്വദേശി(50)
439. കാരക്കോണം സ്വദേശി(14)
440. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(19)
441. പോങ്ങംമൂട് സ്വദേശി(30)
442. അയിരൂപ്പാറ സ്വദേശിനി(39)
443. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(21)
444. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(28)
445. രാമച്ചംവിള സ്വദേശി(28)
446. 50 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
447. അലംതറ സ്വദേശിനി(40)
448. പള്ളിക്കല്‍ സ്വദേശി(21)

*ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-54*

1. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(90)
2. മണക്കാട് സ്വദേശി(60)
3. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(42)
4. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(33)
5. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശിനി(49)
6. മണ്‍കോട് സ്വദേശിനി(12)
7. മണ്‍കോട് സ്വദേശിനി(35)
8. മുടപുരം സ്വദേശിനി(22)
9. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(77)
10. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(25)
11. കോട്ടയം സ്വദേശി(30)
12. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(4)
13. കാര്യവട്ടം സ്വദേശി(77)
14. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(78)
15. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(56)
16. പൂഴനാട് സ്വദേശി(22)
17. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശിനി(85)
18. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(24)
19. കുടയല്‍ സ്വദേശി(60)
20. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(36)
21. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(55)
22. കോഴിപ്പോരുവിള സ്വദേശി(46)
23. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(75)
24. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
25. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(65)
26. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശി(28)
27. മഞ്ചാടിമൂട് സ്വദേശി(72)
28. പനച്ചൂമൂട് സ്വദേശി(37)
29. തലയല്‍ സ്വദേശിനി(43)
30. വടക്കേക്കര സ്വദേശി(65)
31. പനങ്കര സ്വദേശി(27)
32. തലയല്‍ സ്വദേശി(71)
33. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(67)
34. കുടയല്‍ സ്വദേശിനി(55)
35. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(7)
36. കാരക്കോണം സ്വദേശി(66)
37. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(62)
38. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(33)
39. പാലംകോണം സ്വദേശി(32)
40. കോട്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(23)
41. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(51)
42. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
43. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(57)
44. മണക്കാട് സ്വദേശി(32)
45. ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശി(28)
46. പനക്കോട് സ്വദേശി(41)
47. ഉറിയക്കോട് സ്വദേശി(45)
48. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(30)
49. വക്കം സ്വദേശിനി(36)
50. പുത്തന്‍കോട്ട സ്വദേശിനി(38)
51. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(55)
52. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(31)
53. നേമം സ്വദേശി(67)
54. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(51)

*വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-21*

1. അകത്തുമുറി സ്വദേശിനി(42)
2. പേയാട് സ്വദേശിനി(38)
3. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(48)
4. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(30)
5. മണ്‍വിള സ്വദേശി(41)
6. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(22)
7. പഴകുറ്റി സ്വദേശിനി(34)
8. കേശവദാസപുരം സ്വദേശിനി(31)
9. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(23)
10. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(31)
11. തിരുമല തേലീഭാഗം സ്വദേശിനി(34)
12. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(43)
13. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(43)
14. മൈലാമൂട് സ്വദേശി(44)
15. ഇടക്കോട് സ്വദേശി(49)
16. 32 വയസുള്ള സ്ത്രീ
17. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(47)
18. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(27)
19. കുമാരപുരം സ്വദേശി(40)
20. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(22)
21. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(46)

*മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-02*

1. വലിയതുറ സ്വദേശി(34)
2. കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശി(28)

മരണപ്പെട്ടവര്‍-06

1. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(65)
2. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(21)
3. മണക്കാട് സ്വദേശി(68)
4. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(70)
5. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(70)
6. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(76)