ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് 227 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 227 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ – 149

1. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(2)
2. പേരയം സ്വദേശിനി(44)
3. പേരയം സ്വദേശിനി(54)
4. പേരയം സ്വദേശി(3)
5. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(6)
6. വിതുര സ്വദേശിനി(20)
7. വിതുര സ്വദേശിനി(18)
8. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(29)
9. കരമന സ്വദേശി(53)
10. വീരണകാവ് സ്വദേശിനി(36)
11. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(24)
12. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(25)
13. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(14)
14. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(48)
15. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി(11)
16. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(55)
17. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(64)
18. നാവായിക്കുളം സ്വദേശി(77)
19. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
20. ആലംകോട് സ്വദേശി(16)
21. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(54)
22. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(13)
23. അയിര സ്വദേശിനി(42)
24. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(40)
25. മണക്കാട് സ്വദേശി(38)
26. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(72)
27. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
28. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(12)
29. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(50)
30. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശിനി(38)
31. 55 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
32. വണ്ടന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
33. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(30)
34. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(18)
35. കാര്യവട്ടം സ്വദേശിനി(28)
36. ഏനാത്ത് സ്വദേശിനി(37)
37. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(10)
38. കൊച്ചുവേളി സ്വദേശി(46)
39. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(21)
40. പൂഴനാട് സ്വദേശി(23)
41. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(3)
42. പഴയകട സ്വദേശി(33)
43. കരമന സ്വദേശി(5)
44. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(20)
45. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(62)
46. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(10)
47. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(43)
48. നേമം സ്വദേശിനി(61)
49. തിരുമല സ്വദേശിനി(35)
50. പിരപ്പന്‍കോട് സ്വദേശിനി(26)
51. വട്ടവിള സ്വദേശി(8)
52. വട്ടവിള സ്വദേശി(6)
53. നെമം സ്വദേശിനി(27)
54. കരമന സ്വദേശിനി(29)
55. മണക്കാട് സ്വദേശി(65)
56. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(19)
57. മിത്രപുരം സ്വദേശി(48)
58. കമുകറ സ്വദേശിനി(38)
59. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(44)
60. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(32)
61. കരമന സ്വദേശി(48)
62. മുട്ടട സ്വദേശിനി(39)
63. കരിയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(39)
64. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(7)
65. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(57)
66. വേളി സ്വദേശി(32)
67. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(70)
68. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശിനി(69)
69. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശിനി(2)
70. അമരവിള സ്വദേശി(69)
71. ചാരുക്കോണം സ്വദേശി(54)
72. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(59)
73. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(24)
74. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(25)
75. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശിനി(34)
76. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(62)
77. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(33)
78. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(26)
79. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശിനി(42)
80. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(47)
81. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശിനി(13)
82. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(41)
83. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശിനി(14)
84. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(43)
85. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(27)
86. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(36)
87. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(24)
88. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(75)
89. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(56)
90. കുമാരപുരം സ്വദേശി(45)
91. കൊരട്ടയില്‍ സ്വദേശി(21)
92. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(60)
93. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(30)
94. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(31)
95. 54 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
96. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(13)
97. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(35)
98. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(85)
99. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
100. വെട്ടുകാട് സ്വദേശിനി(80)
101. ചെമ്പാവ് സ്വദേശിനി(45)
102. 25 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
103. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(68)
104. വെള്ളല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(1)
105. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(40)
106. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(29)
107. കാരക്കോണം സ്വദേശി(52)
108. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(26)
109. മൊട്ടൂര്‍ക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(45)
110. തൈക്കാട് സ്വദേശി(27)
111. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(19)
112. മണലൂര്‍ സ്വദേശിനി(19)
113. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(53)
114. കോവളം സ്വദേശി(70)
115. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(45)
116. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(65)
117. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(50)
118. പന്നിയോട് സ്വദേശി(52)
119. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(29)
120. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(72)
121. എം.ജി റോഡ് സ്വദേശി(47)
122. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(8)
123. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(63)
124. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(65)
125. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(69)
126. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(50)
127. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(60)
128. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(67)
129. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(27)
130. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(27)
131. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(38)
132. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശി(42)
133. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(41)
134. മൂങ്ങോട് സ്വദേശിനി(2)
135. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(60)
136. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശിനി(35)
137. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(62)
138. മാധവപുരം സ്വദേശിനി(29)
139. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(13)
140. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(33)
141. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(48)
142. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(88)
143. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(53)
144. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(49)
145. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(3)
146. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശിനി(60)
147. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(51)
148. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(27)
149. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(29)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍ – 71

1. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(46)
2. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(47)
3. അമരവിള സ്വദേശി(55)
4. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(19)
5. അമ്പൂരി സ്വദേശിനി(29)
6. പേരയം സ്വദേശിനി(22)
7. 71 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
8. വിതുര സ്വദേശി(66)
9. പനവൂര്‍ സ്വദേശിനി(40)
10. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(45)
11. മണക്കാട് സ്വദേശി(57)
12. മണക്കാട് സ്വദേശി(24)
13. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(18)
14. തേക്കട സ്വദേശി(24)
15. മേടമുക്ക് സ്വദേശി(35)
16. മേടമുക്ക് സ്വദേശി(64)
17. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(31)
18. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(69)
19. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(49)
20. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
21. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(16)
22. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(52)
23. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(65)
24. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(26)
25. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(33)
26. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(48)
27. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(54)
28. മുറിയങ്കര സ്വദേശി(34)
29. മീനങ്കല്‍ സ്വദേശി(27)
30. കടവിള സ്വദേശി(62)
31. പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(71)
32. ഭഗവതിനട സ്വദേശിനി(42)
33. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(26)
34. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(56)
35. അടൂര്‍കൊല്ല സ്വദേശി(69)
36. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിനി(52)
37. കരകുളം സ്വദേശിനി(75)
38. കരകുളം സ്വദേശിനി(70)
39. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(75)
40. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(3)
41. കരമന സ്വദേശിനി(59)
42. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(61)
43. ചാല സ്വദേശി(68)
44. 70 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
45. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(50)
46. 48 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
47. മരുതംകുഴി സ്വദേശി(1)
48. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(8)
49. അവനവഞ്ചേരി സ്വദേശി(66)
50. കുടയല്‍ സ്വദേശി(70)
51. 49 വയസുള്ള സ്ത്രീ
52. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(63)
53. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(50)
54. കുടയല്‍ സ്വദേശി(22)
55. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(26)
56. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(5)
57. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(45)
58. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(24)
59. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(21)
60. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(52)
61. മലയം സ്വദേശി(26)
62. ചേന്നാംകോട് സ്വദേശി(69)
63. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(60)
64. മണക്കാട് സ്വദേശി(41)
65. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(37)
66. വഴിമുക്ക് സ്വദേശിനി(4)
67. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(62)
68. 74 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
69. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(34)
70. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(55)
71. നേമം സ്വദേശി(55)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍ – 04

1. കൊട്ടാരവിള സ്വദേശിനി(26)
2. തൃപ്പരപ്പ് സ്വദേശി(67)
3. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(27)
4. പേച്ചിപ്പാറ സ്വദേശിനി(46)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ – 02

1. അമ്പൂരി സ്വദേശി(23)
2. മാധവപുരം സ്വദേശിനി(27)

മരണപ്പെട്ടവര്‍ – 01

എല്ലുവിള സ്വദേശി(67)