കുറയാതെ കോവിഡ്, ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് 528 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ്

ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 528 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. വെള്ളയാണി സ്വദേശി(10)
2. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(2)
3. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(50)
4. മാധവപുരം സ്വദേശി(42)
5. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)
6. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(54)
7. ആനാട് സ്വദേശി(53)
8. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(44)
9. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശിനി(50)
10. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(20)
11. പൂവത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(71)
12. പന്തലക്കോട് സ്വദേശി(40)
13. ആര്യനാട് സ്വദേശി(5)
14. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(43)
15. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(75)
16. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(51)
17. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(76)
18. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശിനി(43)
19. കരമന സ്വദേശിനി(45)
20. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(21)
21. കരമന സ്വദേശിനി(17)
22. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(58)
23. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(28)
24. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(20)
25. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(56)
26. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശിനി(63)
27. മണക്കാട് സ്വദേശി(57)
28. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(23)
29. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(40)
30. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(69)
31. മണക്കാട് സ്വദേശി(30)
32. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(1)
33. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(25)
34. മണക്കാട് സ്വദേശി(26)
35. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശി(19)
36. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(53)
37. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(41)
38. 13 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
39. സുലൈമാന്‍ തെരുവ് സ്വദേശി(42)
40. മണക്കാട് സ്വദേശി(54)
41. സുലൈമാന്‍ തെരുവ് സ്വദേശിനി(40)
42. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(42)
43. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശിനി(45)
44. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(39)
45. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(45)
46. തോട്ടവാരം സ്വദേശി(30)
47. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(27)
48. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
49. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(52)
50. കോവളം സ്വദേശി(30)
51. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(11)
52. മണ്ണടി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(36)
53. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(54)
54. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(62)
55. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(20)
56. മുട്ടപ്പലം വര്‍ക്കല സ്വദേശി(33)
57. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(53)
58. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(52)
59. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(67)
60. തട്ടാമല സ്വദേശിനി(57)
61. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(29)
62. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(27)
63. തിട്ടമംഗലം സ്വദേശിനി(70)
64. വാവറമ്പലം സ്വദേശിനി(25)
65. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(24)
66. വക്കം സ്വദേശിനി(68)
67. പൊന്നുമംഗലം സ്വദേശി(62)
68. ശംഖുമുഖം സ്വദേശി(44)
69. 67 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
70. വക്കം സ്വദേശിനി(60)
71. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(35)
72. പെരുംകുളം സ്വദേശി(22)
73. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(9)
74. തുമ്പ സ്വദേശിനി(41)
75. തുമ്പ സ്വദേശിനി(7)
76. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(58)
77. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(22)
78. സത്യന്‍ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(46)
79. സത്യന്‍ നഗര്‍ സ്വദേശി(50)
80. കണ്ണമ്മൂല സ്വദേശി(76)
81. ഊക്കോട് സ്വദേശി(52)
82. പൊന്നുമംഗലം സ്വദേശിനി(36)
83. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(68)
84. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(28)
85. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(4)
86. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(34)
87. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(7)
88. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(32)
89. കരകുളം സ്വദേശിനി(43)
90. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(65)
91. ആലംകോട് സ്വദേശി(46)
92. കരമന സ്വദേശി(73)
93. മുദാക്കല്‍ സ്വദേശിനി(68)
94. മുദാക്കല്‍ സ്വദേശിനി(17)
95. കളിയക്കാവിള സ്വദേശി(64)
96. കരകുളം സ്വദേശിനി(9)
97. അയിലം സ്വദേശിനി(74)
98. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(36)
99. വ്‌ളാങ്ങമുറി സ്വദേശിനി(53)
100. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(4)
101. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(24)
102. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(32)
103. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(21)
104. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(38)
105. വ്‌ളാങ്ങമുറി സ്വദേശി(25)
106. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(40)
107. മണക്കാട് സ്വദേശി(14)
108. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(66)
109. 26 വയസുള്ള സ്ത്രീ
110. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(60)
111. മണക്കാട് സ്വദേശി(20)
112. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(22)
113. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(70)
114. കാക്കാമൂല സ്വദേശി(73)
115. മണക്കാട് സ്വദേശി(20)
116. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(31)
117. പാളയം സ്വദേശി(25)
118. കമലേശ്വരം സ്വദേശിനി(24)
119. തിരുമല സ്വദേശി(63)
120. പെരുകാവ് സ്വദേശി(28)
121. വാമനപുരം സ്വദേശിനി(33)
122. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(23)
123. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(51)
124. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(61)
125. കാരക്കോണം സ്വദേശി(12)
126. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(46)
127. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(66)
128. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(24)
129. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(56)
130. കല്ലയം സ്വദേശി(39)
131. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(33)
132. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(44)
133. കമലേശ്വരം സ്വദേശിനി(76)
134. വലിയതുറ സ്വദേശി(18)
135. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(31)
136. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(62)
137. ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശി(28)
138. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(36)
139. മണക്കാട് സ്വദേശി(16)
140. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(39)
141. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(32)
142. 25 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
143. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(1)
144. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(11)
145. കൊടുവഴന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(60)
146. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(57)
147. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(14)
148. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(30)
149. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(45)
150. വക്കം സ്വദേശി(16)
151. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി(40)
152. അമരവിള സ്വദേശിനി(30)
153. അരുവിക്കര സ്വദേശി(33)
154. തൊഴുവന്‍കോട് സ്വദേശിനി(25)
155. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(33)
156. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(14)
157. അമരവിള സ്വദേശിനി(49)
158. നിലയ്ക്കാമുക്ക് സ്വദേശിനി(27)
159. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(40)
160. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(57)
161. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(24)
162. പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശിനി(21)
163. വെട്ടുകാട് സ്വദേശിനി(42)
164. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(47)
165. ടൈറ്റാനിയം സ്വദേശി(47)
166. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(16)
167. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(28)
168. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(13)
169. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(22)
170. വലിയവിള സ്വദേശിനി(22)
171. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(25)
172. വലിയവിള സ്വദേശി(56)
173. വലിയവിള സ്വദേശിനി(46)
174. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(54)
175. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(32)
176. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(24)
177. പാലസ് റോഡ് സ്വദേശി(49)
178. വെള്ളല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(52)
179. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(43)
180. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(9)
181. വലിയശാല സ്വദേശി(50)
182. നഗരൂര്‍ സ്വദേശിനി(16)
183. മങ്ങോട് സ്വദേശിനി(56)
184. നഗരൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
185. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
186. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി(68)
187. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശിനി(76)
188. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(27)
189. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(40)
190. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(30)
191. കരകുളം സ്വദേശി(11)
192. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(3)
193. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(26)
194. കരകുളം സ്വദേശി(46)
195. ഉദയാ ഗാര്‍ഡന്‍ സ്വദേശി(56)
196. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(84)
197. ഗൗരീശപട്ടം സ്വദേശി(27)
198. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(51)
199. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(28)
200. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(19)
201. പട്ടം സ്വദേശിനി(65)
202. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(49)
203. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(22)
204. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(22)
205. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(50)
206. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(26)
207. മണക്കാട് സ്വദേശി(79)
208. നേമം സ്വദേശിനി(80)
209. കല്ലാട്ടുമുഖം സ്വദേശി(50)
210. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(62)
211. മണക്കാട് സ്വദേശി(24)
212. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(44)
213. കല്ലടിമുഖം സ്വദേശി(18)
214. മണക്കാട് സ്വദേശി(20)
215. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(31)
216. മണക്കാട് സ്വദേശി(60)
217. മണക്കാട് സ്വദേശി(36)
218. ആറാലൂമൂട് സ്വദേശിനി(51)
219. മണക്കാട് സ്വദേശി(65)
220. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(51)
221. മണക്കാട് സ്വദേശി(40)
222. കുളത്തുമ്മല്‍ സ്വദേശി(27)
223. മണക്കാട് സ്വദേശി(18)
224. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(14)
225. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(42)
226. പുവച്ചല്‍ സ്വദേശി(17)
227. മാധവപുരം സ്വദേശി(20)
228. കരമന സ്വദേശി(32)
229. മണക്കാട് സ്വദേശി(24)
230. മൂങ്ങോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(11)
231. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(34)
232. മൂങ്ങോട്ടുകോണം സ്വദേശി(8)
233. മണക്കാട് സ്വദേശി(67)
234. മൂങ്ങോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(43)
235. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(18)
236. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(20)
237. മണക്കാട് സ്വദേശി(45)
238. മണക്കാട് സ്വദേശി(38)
239. ചെറുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(59)
240. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(43)
241. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(35)
242. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(45)
243. അമരവിള സ്വദേശിനി(40)
244. അമരവിള സ്വദേശിനി(18)
245. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(43)
246. കാസര്‍ഗോഡ് സ്വദേശി(38)
247. അതിയന്നൂര്‍ സ്വദേശി(65)
248. ഉണ്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(35)
249. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(8)
250. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(49)
251. തളിയില്‍ സ്വദേശിനി(2)
252. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(43)
253. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(48)
254. പെരുകാവ് സ്വദേശി(39)
255. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(17)
256. കുന്നത്തൂകാല്‍ സ്വദേശി(12)
257. കാരക്കോണം സ്വദേശി(12)
258. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(2)
259. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(61)
260. പൂന്തുറ സ്വദേശി(19)
261. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(30)
262. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(71)
263. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(53)
264. പന്തലക്കോട് സ്വദേശി(40)
265. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(28)
266. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(56)
267. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(22)
268. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(22)
269. മാവേലിക്കര സ്വദേശിനി(29)
270. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(38)
271. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(37)
272. 55 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
273. പേട്ട സ്വദേശിനി(3)
274. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(78)
275. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(55)
276. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(40)
277. ആര്യനാട് സ്വദേശി(5)
278. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(61)
279. എള്ളുവിള സ്വദേശി(18)
280. കാരോട് സ്വദേശിനി(68)
281. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(40)
282. എള്ളുവിള സ്വദേശി(41)
283. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(62)
284. കാരക്കോണം സ്വദേശി(22)
285. 40 വയസുള്ള സ്ത്രീ
286. പെരുകാവ് സ്വദേശി(4)
287. ചെല്ലമംഗലം സ്വദേശി(15)
288. ആറാമട സ്വദേശി(53)
289. എള്ളുവിള സ്വദേശി(58)
290. 50 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
291. പെരുകാവ് സ്വദേശി(10)
292. 18 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
293. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(74)
294. അമരവിള സ്വദേശിനി(52)
295. കൊപ്പം സ്വദേശി(5)
296. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(40)
297. പൊന്‍മന സ്വദേശി(60)
298. പെരുകാവ് സ്വദേശി(42)
299. പെരുകാവ് സ്വദേശി(65)
300. 32 വയസുള്ള സ്ത്രീ
301. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
302. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(18)
303. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(29)
304. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(24)
305. പെരുകാവ് സ്വദേശി(35)
306. കുമാരപുരം സ്വദേശി(49)
307. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(12)
308. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(7)
309. പേയാട് സ്വദേശിനി(6)
310. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(32)
311. മലയം സ്വദേശിനി(58)
312. മലയം സ്വദേശിനി(1)
313. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(64)
314. കുടവൂര്‍ സ്വദേശി(23)
315. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(30)
316. പെരുകാവ് സ്വദേശി(33)
317. ഒരുവാതില്‍കോട്ട സ്വദേശി(1)
318. കീഴാറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(53)
319. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(22)
320. മുദാക്കല്‍ സ്വദേശിനി(33)
321. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(33)
322. ഇളമ്പ സ്വദേശി(23)
323. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(36)
324. ബീച്ച് സ്വദേശി(72)
325. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(63)
326. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(66)
327. അണ്ടൂര്‍കോണം സ്വദേശി(33)
328. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(27)
329. ചെല്ലമംഗലം സ്വദേശിനി(55)
330. അമ്പലത്തിന്‍കാല സ്വദേശിനി(8)
331. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(12)
332. തേമ്പാമൂട് സ്വദേശിനി(80)
333. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(14)
334. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(72)
335. പുതിയതുറ സ്വദേശി(55)
336. കുമാരപുരം സ്വദേശി(67)
337. ആലിന്‍തറ സ്വദേശി(48)
338. കൊപ്പം സ്വദേശിനി(44)
339. കൊപ്പം സ്വദേശിനി(19)
340. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(8)
341. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(52)
342. അലിയാട് സ്വദേശിനി(4)
343. വെളാവൂര്‍ സ്വദേശി(11)
344. 21 വയസുള്ള പുരഷന്‍
345. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(34)
346. പുന്നപ്പുറം സ്വദേശിനി(35)
347. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(62)
348. കല്ലമ്പലം സ്വദേശി(30)
349. കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി(2)
350. 47 വയസുള്ള സ്ത്രീ
351. കല്ലമ്പലം സ്വദേശി(29)
352. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(72)
353. കുടയല്‍ സ്വദേശിനി(23)
354. കുടയല്‍ സ്വദേശി(60)
355. ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(17)
356. കുടയല്‍ സ്വദേശിനി(50)
357. പേരയം സ്വദേശി(23)
358. 26 വയസുള്ള സ്ത്രീ
359. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(39)
360. വെള്ളറട സ്വദേശി(11)
361. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(3)
362. ആറാമട സ്വദേശിനി(3)
363. തലയല്‍ സ്വദേശിനി(75)
364. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(34)
365. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(17)
366. തലയല്‍ സ്വദേശി(56)
367. ആറാമട സ്വദേശിനി(23)
368. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(60)
369. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(56)
370. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(53)
371. ആറാമട സ്വദേശി(32)
372. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(32)
373. ചാല സ്വദേശി(83)
374. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(13)
375. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(41)
376. ആനയിടവഴി സ്വദേശി(44)
377. നേമം സ്വദേശിനി(4)
378. തളിക്കുഴി സ്വദേശിനി(37)
379. ആറാമട സ്വദേശിനി(50)
380. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(60)
381. വട്ടവിള സ്വദേശി(1)
382. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(55)
383. ആറാമട സ്വദേശിനി(66)
384. മിതിര്‍മല സ്വദേശിനി(69)
385. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(53)
386. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(37)
387. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
388. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(38)
389. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(39)
390. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(23)
391. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(72)
392. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(3)
393. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(27)
394. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(55)
395. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(49)
396. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(48)
397. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(15)
398. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(68)
399. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(27)
400. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(24)
401. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(22)
402. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(10)
403. മണക്കാട് സ്വദേശി(61)
404. 25 വയസുള്ള സ്ത്രീ
405. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(41)
406. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(44)
407. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(59)
408. കരമന സ്വദേശിനി(58)
409. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(10)
410. പെരുങ്ങുഴി സ്വദേശി(55)
411. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(53)
412. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(26)
413. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(38)
414. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി(21)
415. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(52)
416. ആറാമട സ്വദേശിനി(40)
417. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(38)
418. വ്‌ളാത്താങ്കര സ്വദേശിനി(44)
419. അമരവിള സ്വദേശിനി(27)
420. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(5)
421. വട്ടവിള സ്വദേശി(40)
422. ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് ജംഗ്ഷന്‍ സ്വദേശി(33)
423. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(81)
424. മാധവപുരം സ്വദേശി(30)
425. മണലൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
426. അമരവിള സ്വദേശിനി(20)
427. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(58)
428. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(10)
429. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(28)
430. തിരുമല സ്വദേശിനി(63)
431. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(55)
432. 47 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
433. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(36)
434. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(51)
435. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(27)
436. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(49)
437. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(37)
438. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(13)
439. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(35)
440. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(64)
441. പനക്കോട് സ്വദേശിനി(51)
442. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(50)
443. കൊറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(42)
444. 56 വയസുള്ള സ്ത്രീ
445. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(29)
446. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(30)
447. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(20)
448. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(26)
449. കോട്ടുക്കുന്നം സ്വദേശിനി(26)
450. 26 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
451. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(90)
452. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശി(2)
453. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(60)
454. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(24)
455. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(59)
456. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(76)
457. കണ്ടല സ്വദേശിനി(35)
458. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി(40)
459. ആറാമട സ്വദേശിനി(22)
460. വെളളറട സ്വദേശി(39)
461. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(17)
462. കാലടി സ്വദേശി(68)
463. അമരവിള സ്വദേശി(58)
464. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(48)
465. തൈക്കാട് സ്വദേശി(15)
466. കരകുളം സ്വദേശി(32)
467. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(41)
468. അയിലം സ്വദേശി(17)
469. തൈക്കാട് സ്വദേശി(39)
470. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി(49)
471. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(30)
472. വക്കം നിലയ്ക്കാമുക്ക് സ്വദേശിനി(19)
473. ഇടവ സ്വദേശി(44)
474. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(13)
475. വേങ്കോട് സ്വദേശി(56)
476. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശിനി(35)
477. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(62)
478. വാറുവിളാകം സ്വദേശിനി(28)
479. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(50)
480. പള്ളിതെരുവ് സ്വദേശി(40)
481. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(70)
482. വഴിമുക്ക് സ്വദേശി(33)
483. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(70)
484. മംഗലപുരം സ്വദേശി(50)
485. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(67)
486. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(62)
487. കരകുളം സ്വദേശിനി(46)
488. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശി(57)
489. കരകുളം സ്വദേശി(22)
490. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(92)
491. വാഴോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(50)
492. 20 വയസുള്ള സ്ത്രീ
493. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(70)
494. അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശി(18)
495. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(50)
496. ആറാമട സ്വദേശി(55)
497. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(49)
498. ആറാമട കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശിനി(47)
499. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(70)
500. പരവൂര്‍ സ്വദേശിനി(39)
501. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(27)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-13

1. വക്കം സ്വദേശിനി(32)
2. പൊറ്റയില്‍ സ്വദേശി(28)
3. പനയമുട്ടം സ്വദേശി(55)
4. മുക്കോലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(35)
5. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(73)
6. കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(29)
7. ജഗതി സ്വദേശി(30)
8. വെള്ളറട സ്വദേശി(45)
9. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(15)
10. ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശിനി(84)
11. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(50)
12. പനവൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
13. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(40)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-07

1. പേട്ട സ്വദേശിനി(28)
2. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(29)
3. നെടുങ്കാട് സ്വദേശിനി(41)
4. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(35)
5. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(30)
6. പേട്ട സ്വദേശി(70)
7. തലയല്‍ സ്വദേശി(40)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-03

1. പുരവൂര്‍ സ്വദേശിനി(26)
2. പൊന്‍മന സ്വദേശിനി(50)
3. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(45)

മരണപ്പെട്ടവര്‍-04

1. കണ്ണേറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(58)
2. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(68)
3. അമരവിള സ്വദേശി(56)
4. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(66)