തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പോളിങ് വിവരങ്ങൾ…

ജില്ലയിൽ പോളിങ് 69.85 ശതമാനം

ജില്ലയിൽ 69.85 ശതമാനം പോളിങ്. അന്തിമ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജില്ലയിലെ ആകെ വോട്ടർമാരിൽ 19,82,569 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 9,45,940 പുരുഷ•ാരും 10,36,621 സ്ത്രീകളും എട്ടു ട്രാൻസ്‌ജെൻഡേഴ്‌സുമുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ആകെ 1,727 തദ്ദേശ സ്ഥാപന വാർഡുകളിലേക്കാണു വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ 59.77 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ആകെ 8,02,817 വോട്ടർമാരിൽ 4,79,883 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 74.71 ആണ് പോളിങ് ശതമാനം. ആകെ 48,168 പേർ വോട്ട് ചെയ്തു. നെടുമങ്ങാട് ആകെ പോളിങ് 73.08 ശതമാനം. പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകൾ – 40,931. ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വോട്ടിങ് ശതമാനം – 69.36, പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകൾ – 22,652. വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വോട്ടിങ് ശതമാനം – 71.23, പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകൾ 23,498.

ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലെ വോട്ടിങ് ശതമാനം (ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ)
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് – വോട്ടിങ് ശതമാനം(പോൾ ചെയ്ത വോട്ടർമാർ) എന്ന ക്രമത്തിൽ

വെള്ളനാട് – 74.78(1,51,392), നെടുമങ്ങാട് – 71.61(1,13,286), വാമനപുരം – 71.54(1,38,892), പാറശാല – 74.88(1,25,298), ചിറയിൻകീഴ് – 73.12(95,347), വർക്കല – 72.49(98,665), കിളിമാനൂർ – 74.44(1,341,05), പെരുങ്കടവിള – 77.23(1,37,520), അതിയന്നൂർ – 76.4(95,382), നേമം – 73.86(1,73,267), പോത്തൻകോട് – 72.96(1,04,283)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വോട്ടിങ് ശതമാനം

1. പാറശ്ശാല : 71.81%
2. കാരോട് : 75.13%
3. കുളത്തൂർ : 78.25%
4. ചെങ്കൽ : 74.71%
5. തിരുപുറം : 76.84%
6. പുവ്വാർ : 75.60%
7. വെളളറട : 76.22%
8. കുന്നത്തുകാൽ : 77.70%
9. കൊല്ലയിൽ : 77.09%
10. പെരുങ്കടവിള : 81.54%
11. ആര്യങ്കോട് : 77.88%
12. ഒറ്റശേഖരമംഗലം : 76.04%
13. കളളിക്കാട് : 77.84%
14. അമ്പൂരി : 72.95%
15. അതിയന്നുർ : 77.58%
16. കാഞ്ഞിരംകുളം : 74.57%
17. കരുംകുളം : 72.83%
18. കോട്ടുകാൽ : 79.15%
19. വെങ്ങാനൂർ : 76.87%
20. മാറനല്ലൂർ : 73.04%
21. ബാലരാമപുരം : 74.78%
22. പളളിച്ചൽ : 70.34%
23. മലയിൻകീഴ് : 74.52%
24. വിളപ്പിൽ : 73.60%
25. വിളവൂർക്കൽ : 74.86%
26. കല്ലിയൂർ : 76.90%
27. അണ്ടൂർക്കോണം : 72.99%
28. കഠിനംകുളം : 72.11%
29. മംഗലപുരം : 69.55%
30. പോത്തൻകോട് : 76.96%
31. അഴൂർ : 74.12%
32. കാട്ടാക്കട : 74.84%
33. വെളളനാട് : 74.40%
34. പൂവച്ചൽ : 76.63%
35. ആര്യനാട് : 76.50%
36. വിതുര : 72.61%
37. കുറ്റിച്ചൽ : 71.71%
38. ഉഴമലക്കൽ : 76.36%
39. തൊളിക്കോട് : 73.48%
40. കരകുളം : 67.11%
41. അരുവിക്കര : 76.44%
42. വെമ്പായം : 73.75%
43. ആനാട് : 69.40%
44. പനവൂർ : 75.14%
45. വാമനപുരം : 72.51%
46. മാണിക്കൽ : 72.69%
47. നെല്ലനാട് : 71.40%
48. പുല്ലംപാറ : 72.27%
49. നന്ദിയോട് : 73.60%
50. പെരിങ്ങമ്മല : 69.43%
51. കല്ലറ : 69.65%
52. പാങ്ങോട് : 70.90%
53. പുളിമാത്ത് : 74.37%
54. കരവാരം : 73.31%
55. നഗരൂർ : 76.62%
56. പഴയകുന്നുമ്മൽ : 73.05%
57. കിളിമാനൂർ : 74.50%
58. നാവായിക്കുളം : 73.95%
59. മടവൂർ : 76.03%
60. പളളിക്കൽ : 74.22%
61. അഞ്ചുതെങ്ങ് : 75.31%
62. വക്കം : 71.51%
63. ചിറയിൻകീഴ് : 70.32%
64. കിഴുവിലം : 74.96%
65. മുദാക്കൽ : 75.80%
66. കടക്കാവൂർ : 70.00%
67. വെട്ടൂർ : 68.23%
68. ചെറുന്നിയൂർ : 73.38%
69. ഇടവ : 70.41%
70. ഇലകമൺ : 73.11%
71. ചെമ്മരുതി : 73.58%
72. മണമ്പൂർ : 73.09%
73. ഒറ്റൂർ : 75.70%

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുൻസിപ്പാലിറ്റികളുടെ വോട്ടിങ്
ശതമാനം

1. നെയ്യാറ്റിൻകര : 74.71%
2. നെടുമങ്ങാട് : 73.08%
3. ആറ്റിങ്ങൽ : 69.36%
4. വർക്കല : 71.23%

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വോട്ടിങ് ശതമാനം

1. പാറശ്ശാല : 74.88%
2. പെരുങ്കടവിള : 77.23%
3. അതിയന്നൂർ : 76.40%
4. നേമം : 73.86%
5. പോത്തൻകോട് : 72.96%
6. വെളളനാട് : 74.78%
7. നെടുമങ്ങാട് : 71.61%
8. വാമനപുരം : 71.54%
9. കിളിമാനൂർ : 74.44%
10. ചിറയിൻകീഴ് : 73.12%
11. വർക്കല : 72.49%