ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിൽ 263 കൊവിഡ് രോഗികൾ 

 

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 263 പേർ രോഗബാധിതർ. ഇന്ന് 8 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 1 കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണും, 21 കൊവിഡ് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വാർഡ് 1 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 2 ൽ 12 പേർ
വാർഡ് 3 ൽ 11 പേർ
വാർഡ് 4 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 5 ൽ 8 പേർ
വാർഡ് 6 ൽ 5 പേർ
വാർഡ് 7 ൽ 7 പേർ
വാർഡ് 8 ൽ 7 പേർ
വാർഡ് 9 ൽ 11 പേർ
വാർഡ് 10 ൽ 12 പേർ
വാർഡ് 11 ൽ 24 പേർ
വാർഡ് 12 ൽ 9 പേർ
വാർഡ് 13 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 14 ൽ 13 പേർ
വാർഡ് 15 ൽ 7 പേർ
വാർഡ് 16 ൽ 2 പേർ
വാർഡ്‌ 17 ൽ 8 പേർ
വാർഡ് 18 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 19 ൽ 21 പേർ
വാർഡ് 20 ൽ 7 പേർ
വാർഡ് 21 ൽ 12 പേർ
വാർഡ് 22 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 23 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 24 ൽ 12 പേർ
വാർഡ് 25 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 26 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 27 ൽ 19 പേർ
വാർഡ് 28 ൽ 5 പേർ
വാർഡ് 29 ൽ 16 പേർ
വാർഡ് 30 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 31 ൽ 3 പേർ

ഇതിൽ 14 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി സെന്റെറിലും, 15 പേർ ആശുപത്രിയിലും, 234 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും കഴിയുന്നു. നഗരസഭയുടെ കൊവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിൽസാ കേന്ദ്രത്തിൽ 91 പേർ ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്നതായും ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ.എസ്. കുമാരി അറിയിച്ചു.