മണമ്പൂരിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ”സഹ ജീവനം”‘ പദ്ധതി

 

മണമ്പൂർ : വൈവിധ്യമാർന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ”സഹ ജീവനം”‘ പദ്ധതിയുമായി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് മണമ്പൂർ ഡിവിഷൻ അംഗം പ്രിയദർശിനി. ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ കവലയൂർ ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. സഹജീവനം എന്ന പേരിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മണമ്പൂർ ഡിവിഷനിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളിൽ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം വളർത്തുന്നതിലുപരി ഭാവിയിൽ ചെറിയ വരുമാനം കൂടി ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ വീടുകളിൽ ഔഷധത്തോട്ട നിർമ്മാണം, ചുറ്റുപാടുമുള സസ്യ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണ സ്വഭാവത്തോടെ പ്രബന്ധം തയാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ എന്നിവയാണ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും 25 വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മണമ്പൂർ ഡിവിഷന് കീഴിൽ ഉള്ള നാല് ഹൈ സ്കൂളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചും ആണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. മികവ് പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരും വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകും.

അതോടൊപ്പം സസ്യ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണ സ്വഭാവത്തോടെ പ്രബന്ധം തയാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക വഴി അതൊരു പഠന ഗ്രന്ഥം ആക്കി കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മണമ്പൂർ ഡിവിഷൻ അംഗം പ്രിയദർശിനി അറിയിച്ചു. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ. നഹാസ്, സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുധീർ,അധ്യാപകർ, രക്ഷാകർതൃ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു