ജില്ലയിൽ 174 തദ്ദേശ സ്ഥാപന വാർഡുകളിൽ കർശന ലോക്ക്ഡൗൺ

 

കോവിഡിന്റെ പ്രതിവാര ഇൻഫെക്ഷൻ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ ഏഴു ശതമാനത്തിനു മുകളിലുള്ള 174 തദ്ദേശ സ്ഥാപന വാർഡുകളിൽ കർശന ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. നവ്‌ജ്യോത് ഖോസ അറിയിച്ചു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്കു മാത്രമേ പ്രവർത്തനാനുമതിയുണ്ടാകൂ. രാവിലെ ഏഴു മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴു വരെ ഇവ തുറക്കാം.

കർശന ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപന വാർഡുകൾ

(തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് – വാർഡുകൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ)

ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 4, 5, 10

നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 13, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 36, 7

നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 17

വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 14, 22, 3, 8

അണ്ടൂർക്കോണം പഞ്ചായത്ത് – 5

അരുവിക്കര പഞ്ചായത്ത് – 8, 5, 15, 6

ആര്യനാട് പഞ്ചായത്ത് – 3, 2

ആര്യങ്കോട് പഞ്ചായത്ത് – 13

അഴൂർ പഞ്ചായത്ത് – 14, 11

ബാലരാമപുരം പഞ്ചായത്ത് – 10

ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്ത് – 2, 14, 8, 3, 15, 18, 1, 5, 16, 7

ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്ത് – 2, 13

ചിറയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്ത് – 13, 9, 16

ഇടവ പഞ്ചായത്ത് – 7, 13, 10

ഇലകമൺ പഞ്ചായത്ത് – 7

കടയ്ക്കാവൂർ പഞ്ചായത്ത് – 5

കഠിനംകുളം പഞ്ചായത്ത് – 4, 15

കല്ലറ പഞ്ചായത്ത് – 3, 13, 15, 4, 1

കള്ളിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് – 5, 2, 7

കരകുളം പഞ്ചായത്ത് – 18

കരവാരം പഞ്ചായത്ത് 10, 17, 1, 9

കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്ത് – 20

കിളിമാനൂർ പഞ്ചായത്ത് 1, 15, 6

കിഴുവിലം പഞ്ചായത്ത് – 11

കുന്നത്തുകാൽ പഞ്ചായത്ത് – 2

കുറ്റിച്ചൽ പഞ്ചായത്ത് 14, 12, 13, 4

മടവൂർ പഞ്ചായത്ത് 6, 3, 9, 2, 7, 5, 15, 13, 14, 1, 12

മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്ത് – 20

മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് – 2, 7, 9, 10, 8, 6, 3

മംഗലപുരം പഞ്ചായത്ത് 11, 13, 8, 19

മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് – 1

മാറനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് – 16

മുദാക്കൽ പഞ്ചായത്ത് – 19, 10, 14

നഗരൂർ പഞ്ചായത്ത് – 16, 8, 5

നന്ദിയോട് പഞ്ചായത്ത് – 8, 11, 7

നാവായിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് 22, 1, 7, 21, 19

നെടുമങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് – 22

ഒറ്റശേഖരമംഗലം പഞ്ചായത്ത് – 13, 8

ഒറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് – 11

പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് – 10

പനവൂർ പഞ്ചായത്ത് 1, 5, 10

പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് – 8

പഴയകുന്നുമ്മേൽ പഞ്ചായത്ത് – 17, 14

പെരിങ്ങമ്മല പഞ്ചായത്ത് – 14, 8, 12, 4

പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്ത് – 1

പുളിമാത്ത് പഞ്ചായത്ത് – 15, 19, 14, 8, 17, 10, 4, 6, 7, 3, 16

പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് – 1, 10, 4

തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് – 2, 7, 6, 5

ഉഴമലയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്ത് – 8, 11, 3

വക്കം പഞ്ചായത്ത് – 4, 1, 7, 5

വാമനപുരം പഞ്ചായത്ത് – 11, 1, 14, 12, 2

വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്ത് – 10, 16, 8

വെമ്പായം പഞ്ചായത്ത് – 16, 2

വെട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് – 8, 10

വിതുര പഞ്ചായത്ത് – 4, 1, 8, 6, 14, 2, 17