ജില്ലയിലെ എട്ട് വാർഡുകളിൽ പ്രത്യേക കർശന ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ

കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് ഉയർന്നതിനാൽ (പ്രതിവാര അണുബാധ ജനസംഖ്യ അനുപാതം 10ൽ കൂടുതൽ) ജില്ലയിലെ എട്ട് വാർഡുകളിൽ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ തീവ്ര കർശന ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. നവ്ജ്യോത് ഖോസ അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകൾ ഇവയാണ്.

ആറ്റിങ്ങൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റി (23), ഇടവ പഞ്ചായത്ത് (10), മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് (7), പനവൂർ പഞ്ചായത്ത് (3), പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് (3), ഉഴമലയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്ത് (12), വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്ത് (2), വിതുര പഞ്ചായത്ത് (13).

ഇവിടങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് മാത്രം രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള വാർഡുകൾ കർശന പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവാര അണുബാധ ജനസംഖ്യ അനുപാതം 10ൽ താഴെ എത്തുന്നതുവരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും.

17.10.2021ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രത്യേക കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതായും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു.