കിളിമാനൂരിൽ ‘ലിറ്റിൽ സ്കോളേഴ്സ്’ നാളെ

eiPQ8IK36225

കിളിമാനൂരിൽ ‘ലിറ്റിൽ സ്കോളേഴ്സ്’ നാളെ.

സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ബി ആർ സി കിളിമാനൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദന പരിപാടി ലിറ്റിൽ സ്കോളേഴ്സ് കിളിമാനൂർ രാജാരവിവർമ്മ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് ആറ്റിങ്ങൽ എം എൽ എ – ഒ എസ് അംബിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!