കല്ലമ്പലത്ത് ഫ്ലോർ മില്ലിലേക്ക്( പാക്കിങ് യൂണിറ്റ്) പരിചയ സമ്പന്നരായ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

ei5HL0B1394

കല്ലമ്പലം : കല്ലമ്പലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഫ്ലോർ മില്ലിലേക്ക് (പാക്കിങ് യൂണിറ്റ് ) പരിചയ സമ്പന്നരായ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 8891238161

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!