ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഡിപ്ലോമ- ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.ൽ അഡ്‌മിഷൻ ആരംഭിച്ചു 

eiEQZ4Y84743

നിങ്ങൾക്കും ഇനി പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകാം.

അതും തൊട്ടടുത്ത ഗവ ഐ.ടി.ഐ.യിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടി,

ഗവ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി കോഴ്സ്. 6 മാസമാണ് കോഴ്സ്.

യോഗ്യത : എസ്എസ്എൽസി / പ്ലസ്ടു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് – 90748 74208, 𝟕𝟓𝟏𝟎𝟒𝟖𝟏𝟖𝟏𝟗

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!