അടൂർ പ്രകാശിന് 14051 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് : 34% വോട്ടെണ്ണൽ കഴിഞ്ഞു

അടൂർ പ്രകാശിന് 14051 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് : 34% വോട്ടെണ്ണൽ കഴിഞ്ഞു

1. UDF ADOOR PRAKASH 131655
2. LDF A. SAMPATH 117604
3. NDA SOBHASURENDRAN 83445
4. OTH AJMAL ISMAIL 2114
5. OTH SUNIL SOMAN 1977
6. N O T A 1955
7. OTH VIPINLAL PALODE 1342
8. OTH SHAILAJA NAVAIKULAM 962
9. OTH SATHEESH KUMAR 800
10. OTH RAMSAGAR. P 581
11. OTH MAHEEN THEVARUPARA 412
12. OTH K. G. MOHANAN 399
13. OTH MANOJ. M. POOVAKKADU 390
14. OTH ATTINGAL AJITH KUMAR 302
15. OTH K. VIVEKANANDAN 227
16. OTH ANITHA 171
17. OTH IRINCHAYAM SURESH 149
18. OTH PRAKASH. S. KARIKKATTUVILA 142
19. OTH PRAKASH. G. VEENABHAVAN 124
20. OTH B. DEVADATHAN 100
21. Invalid Votes 0