അടൂർ പ്രകാശിന് പ്രതീക്ഷ : 53% വോട്ടെണ്ണൽ  കഴിയുമ്പോൾ 21985ന്റെ ലീഡ് 

അടൂർ പ്രകാശിന് പ്രതീക്ഷ  നൽകി വോട്ടെണ്ണൽ. 53% വോട്ടെണ്ണൽ  കഴിയുമ്പോൾ 21985 ന്റെ ലീഡ്.

1. UDF ADOOR PRAKASH 202042
2. LDF A. SAMPATH 180057
3. NDA SOBHASURENDRAN 127552
4. OTH AJMAL ISMAIL 3500
5. N O T A 3049
6. OTH SUNIL SOMAN 2922
7. OTH VIPINLAL PALODE 2290
8. OTH SHAILAJA NAVAIKULAM 1391
9. OTH SATHEESH KUMAR 1194
10. OTH RAMSAGAR. P 857
11. OTH K. G. MOHANAN 602
12. OTH MAHEEN THEVARUPARA 595
13. OTH MANOJ. M. POOVAKKADU 577
14. OTH ATTINGAL AJITH KUMAR 456
15. OTH K. VIVEKANANDAN 335
16. OTH ANITHA 245
17. OTH IRINCHAYAM SURESH 223
18. OTH PRAKASH. S. KARIKKATTUVILA 211
19. OTH PRAKASH. G. VEENABHAVAN 199
20. OTH B. DEVADATHAN 156
21. Invalid Votes 0