25% വോട്ടെണ്ണൽ കഴിയുമ്പോൾ അടൂർ പ്രകാശിന് 10075 വോട്ടിന്റെ ലീഡ്

25% വോട്ടെണ്ണൽ കഴിയുമ്പോൾ അടൂർ പ്രകാശിന് 10075 വോട്ടിന്റെ ലീഡ്.

1. UDF ADOOR PRAKASH 98134
2. LDF A. SAMPATH 88059
3. NDA SOBHASURENDRAN 62753
4. OTH AJMAL ISMAIL 1533
5. N O T A 1503
6. OTH SUNIL SOMAN 1484
7. OTH VIPINLAL PALODE 848
8. OTH SHAILAJA NAVAIKULAM 617
9. OTH SATHEESH KUMAR 592
10. OTH RAMSAGAR. P 442
11. OTH MAHEEN THEVARUPARA 344
12. OTH K. G. MOHANAN 296
13. OTH MANOJ. M. POOVAKKADU 293
14. OTH ATTINGAL AJITH KUMAR 210
15. OTH K. VIVEKANANDAN 163
16. OTH ANITHA 126
17. OTH IRINCHAYAM SURESH 107
18. OTH PRAKASH. G. VEENABHAVAN 92
19. OTH PRAKASH. S. KARIKKATTUVILA 87
20. OTH B. DEVADATHAN 68
21. Invalid Votes 0