യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ എ കാളിദാസ്

യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ എ കാളിദാസ്. ശാർക്കര ഗവ: യു.പി.എസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും പുതുക്കരി വയലിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ അനിൽകുമാറിൻ്റെയും ഗീതയുടെയും മകനുമാണ്