ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്കിൽ ട്രേഡ്‌സ്മാന്റെ ഒഴിവ് : അഭിമുഖം ജൂൺ 12ന്

ആറ്റിങ്ങൽ: ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ. പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ ട്രേഡ്‌സ്മാന്റെ ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം ജൂൺ 12-ന് രാവിലെ 11-ന്.