ലോക വനിതാദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇലകമണിൽ വേങ്കോട് ശാന്ത മുത്തശ്ശിയെ ആദരിച്ചു

മാർച്ച് 8 ലോക വനിതാദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇലകമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വേങ്കോട് ശാന്ത മുത്തശ്ശിയെ ആദരിച്ചു. സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ റീന,  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സുമംഗല,  മെമ്പർ സെൻസി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.