മംഗലപുരത്ത് കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട അംഗത്വ രജിസ്ട്രേഷന്‍ മെയ്‌ 25മുതൽ

ei56WND29349

മംഗലപുരം : കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട അംഗത്വ രജിസ്ട്രേഷന്‍ 25/5/19മുതൽ 10/6/19 വരെ മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വച്ചു നടക്കുന്നു .നിലവില്‍ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ കാര്‍ഡില്‍ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരംഗം ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ കാര്‍ഡ്‌,റേഷൻ കാര്‍ഡ്‌,ആധാര്‍ എന്നിവ ഹാജരാക്കി 50രൂപ അടച്ചു കൊണ്ട്‌ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാവുന്നതാണ്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!