ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ യുപി വിഭാഗം അറബിക് പദ്യം ചൊല്ലൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കീഴാറ്റിങ്ങൽ വൈഎൽഎംയുപിഎസിലെ അൽഫിസ ആമിന

eiYRIAW91575

തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ യുപി വിഭാഗം അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ അറബിക് പദ്യം ചൊല്ലൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കീഴാറ്റിങ്ങൽ വൈ എൽ എംയു പി എസിലെവിദ്യാർഥിനി അൽഫിസ ആമിന

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!